1274/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av 69 § i räddningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i räddningslagen (468/2003) 69 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1683/2009, som följer:

69 §
Åtgärdsregister

Uppgifterna i registret får trots sekretessbestämmelserna utlämnas till en nödcentral, en räddningsmyndighet, Konsumentverket samt Säkerhets- och kemikalieverket för räddningsverksamhet eller tillsyn, till Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och beredskap inför dem samt till andra myndigheter och forskningsinstitut för undersökning av olyckor eller vetenskaplig forskning, vid behov även genom teknisk anslutning. Räddningsinstitutet får använda uppgifterna i registret för att göra upp statistik. Åtgärdsregistret får användas för statistikföring, förutsatt att inga personer kan identifieras i statistiken. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns i övrigt i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010
EkUB 27/2010
RSv 200/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.