1262/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen (744/1989) 8 a och 8 e §, sådana de lyder, 8 a § i lag 1222/2009 och 8 e § i lag 408/2009,

ändras 5 §, 6 § 4 mom., 6 a § 4 mom., 7 § 4 och 5 mom., 7 a § 1 mom., 8 § 4 mom., 8 b, 25, 30 c, 43, 45 och 48 a §, 49 § 3 mom., 55 § 3 mom., 59 a och 59 d § samt 60 § 6 mom.,

sådana de lyder, 5 § i lag 408/2009 och i lag 1547/2009, 6 § 4 mom., 6 a § 4 mom., och 49 § 3 mom. i lag 1547/2009, 7 § 4 mom. samt 8 b och 48 a § i lag 408/2009, 7 § 5 mom., 7 a 1 mom., 8 § 4 mom. och 59 d § i lag 491/2008, 25 och 30 c § i lag 1198/1999, 43 § och 55 § 3 mom. i lag 57/1999, 45 § i lagarna 1412/1992, 220/1995, 57/1999 och 391/2005, 59 a § i lag 591/2001 och 60 § 6 mom. i lag 131/2009, samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 §
Säkerhets- och kemikalieverket

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den med avseende på kemikalier, varor innehållande kemikalier och biocidpreparat som tillverkas och släpps ut på marknaden samt den riksomfattande styrningen av verkställigheten och av den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten samt av den tillsyn som regionförvaltningsverken utövar, med undantag för den riksomfattande styrningen av ansvarsområdet för arbetarskyddsuppgifter, ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket.

Säkerhets- och kemikalieverket ska, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lag, särskilt

1) ha tillsyn över att registrerings- och anmälningsplikterna enligt avdelning II i REACH-förordningen, skyldigheterna beträffande information enligt förordningens avdelning IV och begränsningarna enligt förordningens artikel 67 fullgörs,

2) besluta om åtgärder som krävs för avhjälpande av brister enligt 6 § 4 mom., 6 a § 4 mom., 7 § 5 mom. och 8 § 4 mom. som upptäckts vid tillsynen,

3) fungera som nationell kontaktmyndighet vid informationsutbytet mellan Europeiska kemikaliemyndigheten och de myndigheter som har tillsyn över efterlevnaden av denna lag,

4) delta i samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionens medlemsländer och samordna det nationella genomförandet av tillsynsprojekt som det beslutats om inom kemikaliemyndighetens forum för tillsyn,

5) ha tillsyn över efterlevnaden av vad som föreskrivs om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier i denna lag eller med stöd av den och ha tillsyn över efterlevnaden av de skyldigheter i fråga om klassificering, märkning och förpackning som anges i artikel 4 och i avdelningarna II―IV i CLP-förordningen, den anmälningsplikt som anges i artikel 40 i CLP-förordningen samt bestämmelserna om reklam i artikel 48 i CLP-förordningen,

6) vara behörig myndighet enligt artikel 121 i REACH-förordningen och artikel 43 i CLP-förordningen, samt

7) vara behörig myndighet enligt artiklarna 5, 7, 10, 11 och 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

5 a §
Finlands miljöcentral

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG.

När kemikalier exporteras från Finland ska Finlands miljöcentral dessutom ha tillsyn över efterlevnaden av 42 § och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier och Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (FördrS 107/2004).

6 §
Regionförvaltningsverket

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling.


6 a §
Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling.


7 §
Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten ska, utöver att den deltar i tillsynsprojekt som avses i 8 d §, delta i genomförandet av andra riksomfattande tillsynsprojekt och särskilt övervaka att

1) kemikalier som släpps ut på marknaden har klassificerats och förpackats och att deras emballage försetts med märkningar enligt CLP-förordningen eller enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) verksamhetsidkarna har skickat in de uppgifter som avses i 48 a § till kemikalieproduktregistret som förs av Säkerhets- och kemikalieverket,

3) de skyldigheter att tillhandahålla och vidarebefordra information som avses i artiklarna 31―33 i REACH-förordningen fullgörs,

4) de begränsningar som avses i artikel 67 i REACH-förordningen iakttas, och

5) de bestämmelser om detaljförsäljning av farliga kemikalier som finns i denna lag eller har utfärdats med stöd av den iakttas.

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion som den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten förrättat krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling.

7 a §
Riksomfattande tillsynsprogram

För styrningen av verkställigheten av tillsynen enligt denna lag och för samordningen av de kommunala kemikalietillsynsmyndigheternas åtgärder ska Säkerhets- och kemikalieverket utarbeta ett riksomfattande tillsynsprogram.


8 §
Tullverket

Om det för avhjälpande av brister som upptäckts vid en inspektion som tullverket förrättat krävs att någon annan verksamhetsidkare än den som är föremål för tillsynen vidtar åtgärder, ska tullverket till denna del lämna över ärendet till Säkerhets- och kemikalieverket för behandling.

8 b §
Nationell rådgivning

Säkerhets- och kemikalieverket svarar för den nationella rådgivning som ska ge tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer och andra berörda parter råd i enlighet med artikel 124 i REACH-förordningen och artikel 44 i CLP-förordningen. Närmare bestämmelser om ordnandet och genomförandet av rådgivningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Skyldighet att låta godkänna biocidpreparat

Biocidpreparat får inte släppas ut på marknaden eller användas utan godkännande, om inte något annat bestäms nedan. Beslut om godkännande fattas av Säkerhets- och kemikalieverket (behörig myndighet).

30 c §
Registrering

Ett biocidpreparat som avses i 30 b § 1 mom. 2 punkten ska registreras innan det släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Ansökan om registrering ska lämnas till den behöriga myndigheten. Beträffande registrering gäller i övrigt i tillämpliga delar bestämmelserna om godkännande i 26―30 §.

Närmare bestämmelser om ansökan om registrering och de uppgifter som ska fogas till ansökan utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Kan det konstateras att en kemikalie eller användningen av en kemikalie orsakar eller med fog bedöms orsaka betydande skada eller fara för människors hälsa eller för miljön, får statsrådet förbjuda tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller annan överlåtelse, export, användning eller annan därmed jämförlig hantering av kemikalien samt meddela begränsningar och villkor för verksamheten.

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, kan Säkerhets- och kemikalieverket tillfälligt meddela behövliga förbud och begränsningar. Saken ska härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet.

45 §
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Om någon vid tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller annan överlåtelse, upplagring, distribution eller användning av en kemikalie eller i någon annan kemikaliehantering som avses i denna lag bryter mot denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan den behöriga tillsynsmyndigheten förbjuda verksamhetsidkaren att fortsätta med eller upprepa det förfarande som strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna och förelägga verksamhetsidkaren att i övrigt fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.

Säkerhets- och kemikalieverket kan i sådana fall som avses i 1 mom. besluta om förbud mot utsläppande på marknaden av en kemikalie samt om förfarandet vid returnering eller anmälan om fara eller bestämma att en kemikalie ska oskadliggöras på behörigt sätt. Förbud och begränsningar meddelas dock av Finlands miljöcentral, när det är fråga om tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning som avses i 5 a § eller tillsynen över efterlevnaden av 42 § 3 mom.

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av kemikalielagen anser det vara nödvändigt att i ett fall som avses i 1 mom. vidta åtgärder som avses i 2 mom., ska tillsynsmyndigheten göra en framställning i saken till Säkerhets- och kemikalieverket eller Finlands miljöcentral beroende på vilkendera myndigheten som är behörig i saken.

48 a §
Lämnande av uppgifter om kemikalier

En verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie som avses i artikel 31 i REACH-förordningen släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland ska lämna Säkerhets- och kemikalieverket uppgifter om kemikalien.

Närmare bestämmelser om lämnande av uppgifter utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

49 §
Tillsynsmyndigheternas skyldigheter att samarbeta

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten och regionförvaltningsverket är skyldiga att på begäran utan ersättning lämna Säkerhets- och kemikalieverket de övriga uppgifter om kontroller, kontrollåtgärder, kontrollpersonal, avgifter och tillsyn som behövs för styrningen, uppföljningen, rapporteringen och statistiken i fråga om tillsynen enligt denna lag. Uppgifterna ska lämnas till Säkerhets- och kemikalieverket på det sätt som verket bestämmer särskilt.


55 §
Ändringssökande

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som Säkerhets- och kemikalieverket har meddelat enligt 43 § 2 mom.

59 a §
Krav på skydd för affärs- och yrkeshemligheter

Den som ansöker om förhandsgodkännande eller registrering enligt 6 kap. samt en i 17 § avsedd verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande ska särskilt ange de uppgifter som han betraktar som affärs- eller yrkeshemligheter och som han yrkar att ska hållas hemliga för andra än de myndigheter som deltar i behandlingen av ansökan eller anmälan. Den som framställer yrkandet ska motivera detta.

Om en i 17 § avsedd verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande eller en sökande eller anmälare som avses i 6 kap. själv offentliggör uppgifter som tidigare varit sekretessbelagda, ska Säkerhets- och kemikalieverket underrättas om detta.

59 d §
Användning av generiskt namn på en kemikalie och hemlighållande av exakta namn

De exakta kemiska namn på farliga ämnen som krävs vid märkning av emballage till och i säkerhetsdatablad för kemikalier kan anges som generiska namn när den fara som ämnet orsakar är obetydlig. Närmare bestämmelser om när faran kan anses vara obetydlig, förfarandena i samband med anmälan av namn samt om Säkerhets- och kemikalieverkets rätt att godkänna ansökningar om användning av generiskt namn utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

60 §
Avgifter

Staten ersätter de kostnader som kommunen orsakas för utförande av sådana kontroller, provtagningar, undersökningar och utredningar inom kemikalietillsynen som inte enligt vad som föreskrivs ankommer på den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten utan hör till Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter och som Säkerhets- och kemikalieverket särskilt har styrt till kommunen för att fullgöras av den.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

De ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Finlands miljöcentral, med undantag av de ärenden som avses i 5 a §, överförs till Säkerhets- och kemikalieverket när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2010
EkUB 26/2010
RSv 199/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.