1257/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med lagen är att samla erfarenhet av hur bostadsbyggandet framför allt i tillväxtcentrum kan främjas och bostadsproduktionens kostnadseffektivitet ökas genom att bygg- och planbestämmelser och tillståndsförfaranden förenklas.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Jyväskylä.

3 §
Rätt att bevilja undantag

I de fall som avses i 171 § 2 mom. 2―4 punkten och 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) beviljas undantag från bestämmelser, föreskrifter, förbud och andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder i Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo av kommunen.

4 §
Specialbestämmelser som kan tas in i detaljplanen

Inom Ormusåkerns och Alpbyns detaljplaneområden i Helsingfors (bilaga 1) och inom delgeneralplaneområdet för Marja-Vanda detaljplaneområde i Vanda (bilaga 2) kan i detaljplanen tas in bestämmelser om

1) anslutning av en fastighet till ett centralt sopsugsystem inom området,

2) utrustande av bostadshus med automatisk släckningsanläggning.

Bestämmelsen om anslutning av en fastighet till ett sopsugsystem tillämpas på en fastighet om sopsugsystemet när bygglov söks har byggts ut så att anslutning är möjlig i byggplatsens omedelbara närhet. Bestämmelsen tillämpas dock inte om bygglovet gäller reparationer, ändringar eller utvidgning av en befintlig byggnad eller en ekonomibyggnad i anslutning till ett befintligt bostadshus.

5 §
Beviljande av bygglov före utarbetande av tomtindelning och styckning av tomt

Med avvikelse från 81 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan bygglov beviljas på detaljplaneområden i Helsingfors, Vanda och Åbo innan tomtindelningen utarbetats och tomten styckats. I bygglovet ska då anges att byggnaden inte får tas i bruk förrän tomten införts i fastighetsregistret.

6 §
Uppföljningsansvar

De kommuner som deltar i försöket är skyldiga att följa upp och utvärdera försöken och att lämna miljöministeriet uppgifter om uppföljningen och utvärderingen av försöket.

7 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet ska föreskrivas om

1) för brandsäkerheten nödvändiga byggbestämmelser som anknyter till försöket,

2) utarbetande av tomtindelning i Jyväskylä.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

I fråga om Helsingfors, Esbo och Vanda gäller 3 § längst till dess att en generalplan för huvudstadsregionen med rättsverkningar trätt i kraft.

RP 184/2010
MiUB 12/2010
RSv 247/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.