1247/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 6 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 1364/2007,

ändras 8 kap. 6 § 3 mom, sådant det lyder i lag 708/2010, samt

fogas till 8 kap. 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1201/2009, ett nytt 5 mom. och till 9 kap. 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1342/2006, ett nytt 3 mom. som följer:

8 kap.

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

6 §
Förmåner som utgör hinder för sjukdagpenning

En försäkrad som får pension som nämns i 1 mom. 5―8 punkten, sjukpension som beviljats med stöd av 12 § 1 mom. i folkpensionslagen eller full invalidpension enligt arbetspensionslagarna och som är yngre än 68 år har dock rätt till sjukdagpenning, om den försäkrade efter sin pensionering är i arbete och blir oförmögen att utföra det arbete som han eller hon som pensionerad har utfört omedelbart innan arbetsoförmågan började. Sjukdagpenningens belopp räknas då ut på grundval av intjänade arbetsinkomster under pensioneringstiden så som föreskrivs i 11 kap., med beaktande av 12 kap. 2 §.

9 §
Sjukdagpenning efter maximitiden

Oberoende av 1 mom. har en försäkrad rätt till sjukdagpenning på grund av samma sjukdom efter det att maximitiden gått ut, om han eller hon återvänder till förvärvsarbete och sjukdomen återkommer efter att tiden i arbete har varat minst 30 dagar utan avbrott. Då betalas sjukdagpenning med tillämpning av de självrisktider som avses i 7 § i detta kapitel i en eller flera perioder för sammanlagt högst 50 vardagar.

9 kap.

Föräldradagpenningar

11 §
Föräldra- och faderskapspenning för adoptivföräldrar

En förutsättning för föräldrapenning eller partiell föräldrapenning för adoptivföräldrar är att adoptivföräldern företer ett sådant intyg över att barnet tagits i vård som getts av den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst och som avses i adoptionslagen (153/1985). Vid internationell adoption förutsätter erhållande av föräldrapenning eller partiell föräldrapenning att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. i adoptionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Lagens 9 kap. 11 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas när arbetsoförmåga som avses i 8 kap. 9 § börjar den 1 juli 2011 eller därefter.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 198/2010
ShUB 34/2010
RSv 224/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.