1243/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om registrering av fordon (893/2007) 2 § 1 mom. 4, 9 och 18 punkt, 6 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 18 § 1 mom.,

av dem 2 § 1 mom. 4, 9 och 18 punkt, 11 § 2 mom. och 18 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 421/2010, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådan den lyder i förordning 421/2010, en ny 19 punkt, till 3 § ett nytt 3 mom. och till 4 a §, sådan den lyder i förordning 421/2010, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


4) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av en bil, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,


9) ändringsregistrering den åtgärd då ändringar som har skett i uppgifterna om ägande, innehav, den som ansvarar för användningen av en bil, trafikförsäkring och användningsändamål antecknas i registret,


18) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar,

19) den som ansvarar för användningen av en bil en i Finland bosatt myndig fysisk person som är en bils huvudsakliga förare utan att vara dess ägare eller innehavare eller, om bilen inte har någon huvudsaklig förare, som har uppgifter om bilens förare; den som ansvarar för användningen av en bil ska ha körrätt minst för fordon av klass B.


3 §
Anmälningsskyldig

Den som ansvarar för användningen av en bil får göra en registreringsanmälan som gäller införande, byte eller avregistrering av uppgift om den som svarar för användningen av en bil.

4 a §
Registreringsanmälan i elektronisk form

En registreringsanmälan som gäller införande, byte eller avregistrering av uppgift om den som svarar för användningen av en bil kan också göras via den e-tjänst som Trafiksäkerhetsverket erbjuder.

6 §
Bestämmelser om registreringsanmälan

Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan eller i de fall som avses i 4 a § skall den som gör anmälan identifieras med en sådan stark autentisering som avses i 1 § 1 punkten i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009). Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten till fordonet.


11 §
Användning av ett fordon innan ett nytt registreringsintyg har anlänt eller ett registreringsbeslut har fattats

En anteckning i fordonstrafikregistret om en elektronisk registreringsanmälan enligt 4 a § 1 mom. berättigar utan den anteckning som avses i 1 mom. på del I av det senast gällande registreringsintyget att använda fordonet i Finland under högst den tid som anges i 1 mom.


18 §
Utfärdande av registreringsintyg

Vid första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning av ett fordon ges del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare och del II av registreringsintyget till fordonets ägare. Registreringsintyg ges likväl inte om registreringsanmälningar enligt 3 § 3 mom. som gäller den som ansvarar för användningen av bilen. Om registreringsanmälan har gjorts via Trafiksäkerhetsverkets e-tjänst, skickas del I och del II av registreringsintyget till de nämnda personerna med post.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 21 december 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringssekreterare
Janne Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.