1235/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007) 2 och 3 §, 6 § 1 mom., 9 och 10 § samt 12 § 1 mom. och

fogas till förordningen nya 2 a, 8 a och 13 a § som följer:

2 §
Produktion av jordbruksprodukter

Svampodling anses också som produktion av sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Som verksamhet inom den primära förädlingen anses sådan verksamhet i vilken den förädlade produkten när den släpps ut på marknaden fortfarande är en sådan jordbruksprodukt som avses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och åtminstone en del av det råmaterial som används för produkterna har producerats på avträdarens eller den förbindelsegivande förvärvarens eller det förbindelsegivande bolagets gårdsbruksenhet.

Som bedrivande av jordbruk betraktas inte serviceproduktion direkt eller indirekt med hjälp av levande djur.

2 a §
Verksamhet inom den primära förädlingen på en gårdsbruksenhet

Vid tillämpning av lagen om avträdelsestöd avses med bedrivande av jordbruk enligt 2 § 1 mom. även den verksamhet som i samband med primärproduktion utövas inom den primära förädlingen på den gårdsbruksenhet som avträdelsen gäller och som gäller

1) rengöring av jordbruksprodukter, motsvarande iordningställande, infrysning, torkning och packning,

2) styckning, torkning, rökning, varmrökning av kött och odlad fisk samt motsvarande behandling av andra ätliga delar av djur,

3) finfördelning av potatis, rotfrukter och grönsaker,

4) sådan konservering av bär, frukt och grönsaker där den konserverande ingrediensen inte ändrar beskaffenhet eller det i konserveringen inte används tillsatser,

5) framställning av mjöl, malt eller stärkelse av spannmål,

6) tillverkning av grädde, surmjölk, naturell yoghurt och smör av mjölk,

7) tillverkning av produkter för produktion av värmeenergi av andra växter än träd som odlats för energiproduktion.

Som bedrivande av jordbruk anses den i 1 mom. avsedda verksamheten endast om syftet är en första försäljning till återförsäljare eller vidareförädlare genom primärproducentens försorg eller tillverkning av en produkt för en sådan försäljning. Primärproducentens försäljning av en produkt till en slutanvändare anses inte vara bedrivande av jordbruk om försäljningen sker i separata lokaler som reserverats för detta ändamål.

3 §
Villkor som gäller gårdsbruksenheten

Som överlåtelse som i enlighet med 11 § 2 mom. i lagen om avträdelsestöd hindrar erhållande av avträdelsestöd räknas inte

1) överlåtelse som avträdaren visar att har berott på tvingande ekonomiska svårigheter och utan vilken avträdarens möjligheter att fortsätta bedriva jordbruk klart äventyrats,

2) överlåtelse till en förvärvare som avses i 15 § i lagen om avträdelsestöd eller ett bolag som avses i 18―21 § i lagen om avträdelsen sker genom överlåtelse av gårdsbruksenhetens resterande åkermark till samma förvärvare eller bolag,

3) överlåtelse som har förbättrat möjligheterna för andra lantbruksföretagare i området att bedriva jordbruk och på grund av vilken erhållandet av avträdelsestöd hade varit möjligt vid avträdelsen med hänsyn till avståndet mellan förvärvarens gårdsbruksenhet och det överlåtna området,

4) överlåtelse till kommunen eller staten för annat ändamål än som tomtmark, när kommunen eller staten skulle ha haft rätt att lösa in det överlåtna området med stöd av förköpslagen (608/1977), naturvårdslagen (1096/1996), markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller landsvägslagen (503/2005),

5) överlåtelse till närings-, trafik- och miljöcentralen eller Lantmäteriverket när ett nyskifte blivit anhängigt på det sätt som avses i 68 § i fastighetsbildningslagen (554/1995),

6) sådana små överlåtelser för andra ändamål som utgör högst tio procent av åkermarken på avträdarens gårdsbruksenhet före överlåtelsen eller, om denna andel är mindre än två hektar, högst två hektar åkermark.

6 §
Inkomst av företagsverksamhet

Med inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten avses jordbruksinkomsten, den företagarinkomst som förvärvaren får för den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten samt skogsbruksinkomsten, för vilken den inkomst som motsvarar skogens hållbara avverkningsmängd används som grund. Jordbruksinkomsten räknas ut genom att de till jordbruket hänförliga rörliga och fasta kostnaderna, avskrivningarna och räntorna på skulder dras av från intäkterna av jordbruket. Företagarinkomsten av den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten räknas ut på motsvarande sätt som jordbruksinkomsten. Som avskrivningar som hänför sig till jordbruket betraktas dock alltid minst 3 400 euro om året oberoende av antalet förvärvare om gårdsbruksenheten överlåts för gemensam odling.


8 a §
Avståndet till tillskottsmarken

Avståndet mellan den tillskottsmark som överlåts och förvärvarens driftcentrum får inte överstiga 20 kilometer. Avståndet till den tillskottsmark som överlåts får dock vara högst 30 kilometer om

1) tillskottsmarken gränsar till förvärvarens gårdsbruksenhets åkerområde, eller

2) en väsentlig del av åkrarna på förvärvarens gårdsbruksenhet ligger på högst tre kilometers avstånd från tillskottsmarken.

Avståndet från arrendatorns driftcentrum till den utarrenderade tillskottsmarken får inte överstiga fem kilometer.

Avståndet från driftcentrumet eller åkerområdet till den tillskottsmark som överlåts eller utarrenderas räknas längs en väg som är farbar med en jordbruksmaskin.

9 §
Inkomst av företagsverksamhet vid skifte av en gårdsbruksenhet eller vid överlåtelse av en gårdsbruksenhet för separat odling

Vid skifte av en gårdsbruksenhet där inkomsten av företagsverksamhet överstiger 50 000 euro, anses de avskrivningar som hänför sig till jordbruket vid beräkningen av inkomsten av företagsverksamhet på den gårdsbruksenhet som skiftas alltid uppgå till minst 10 000 euro per år, och vid beräkningen av motsvarande inkomst på sådana gårdsbruksenheter som bildas och för vilka avträdas eller är avsikten att avträda med avträdelsestöd till 5 000 euro per år för en inkomst av företagsverksamhet på 25 000 euro.

När en generationsväxling genomförs på en gårdsbruksenhet så att en gårdsbruksenhet överlåts till flera förvärvare för att odlas separat räknas det i 24 § 1 mom. 2 punkten i lagen om avträdelsestöd avsedda minimibeloppet av företagsinkomsten skilt för varje gårdsbruksenhet som överlåts separat så som föreskrivs i 6 §, förutom att beloppet av de avskrivningar som hänför sig till jordbruket alltid anses uppgå till minst 5 000 euro per år.

10 §
Behållning av åkerområde

Av den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen kan behållas ett åkerområde som är större än två hektar, men mindre än tre hektar om

1) det till den fastighetsregisterenhet som är föremål för avträdelsen hör ett särskilt skifte som det inte är ändamålsenligt att överlåta till förvärvaren på grund av dess läge, form eller lämplighet för odling,

2) det område som behålls har naturliga gränser,

3) det område som behålls är en del av ett traditionellt landskap och inte heller i förvärvarens besittning väsentligt skulle öka gårdsbruksenhetens livsduglighet,

4) det område som behålls inte för förvärvaren lämpar sig för produktionsverksamhet på grund av områdets läge, form eller lämplighet för odling, eller

5) det områdes som behålls användsningsändamål enligt en fastställd generalplan är något annat än jordbruk.

12 §
Fastställande och betalning av förskott

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av förskottet för nästa kalenderår för de kostnader som pensionsanstalten föranleds av avträdelser som sker åren 2007―2014, på basis av de faktiska kostnader som pensionsanstalten angett och utgiftsstaten för det kommande året. Senast den 25 juni det år som följer efter året då förskottet fastställts fastställer ministeriet det slutliga belopp av kostnaderna för avträdelsestöden för föregående kalenderår som avses i 67 § 1 mom. i lagen om avträdelsestöd och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.


13 a §
Förvaltningskostnader som ersätts

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ersätts följande skäliga kostnader som orsakas av verkställigheten av systemet med avträdelsestöd:

1) personalkostnader till den del det är fråga om uppgifter i anslutning till ansökan om avträdelsestöd, beviljande, betalning, uppföljning och återkrav eller betalning av kapitalvärde,

2) personal- och anskaffningskostnader för skapande av nödvändiga informationssystem samt upprätthållande och användning av dessa vid skötseln av systemet med avträdelsestöd,

3) kostnader i anslutning till besittning och användning av en fastighet till den del fastigheten används som arbetsutrymme för den personal som avses i 1 punkten eller användningen av utrymmet annars väsentligt hör samman med verkställigheten av systemet med avträdelsestöd, och

4) material-, rese-, utbildnings- och motsvarande kostnader, som direkt eller annars i väsentlig grad beror på verkställigheten av systemet med avträdelsestöd.

Beloppet av de förvaltningskostnader som ersätts kan variera årligen, men om kostnaderna varierar avsevärt ska förvaltningskostnadernas skälighet vid behov anges enligt kostnadsslag.

Vid bedömningen av förvaltningskostnadernas skälighet kan kostnaderna jämföras med andra kostnaderna för andra motsvarande uppgifter vid lantbruksföretagarnas pensionsanstalt samt vid behov med andra försäkringsanstalters kostnader för uppgifter som kan jämställas med de uppgifter som följer av verkställigheten av systemet med avträdelsestöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På de ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet om avträdelsen sker senast den 31 december 2010.

Om ett villkorligt beslut har givits senast den 31 december 2010 och avträdelsen sker senast den 28 februari 2010 tillämpas avträdelsen 3, 6, 9 ja 10 § i förordningen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007) sådana som dessa bestämmelser lydde vid ikraftträdandet utan hinder av att enligt det villkorliga beslutet avträdelsen borde ha skett senast den 31 december 2010.

Det i förordningens 12 § 1 mom. avsedda beloppet av förskottet för år 2011 fastställs senast den 31 december 2010.

Helsingfors den 21 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.