1229/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om elektroniska recept

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om elektroniska recept (61/2007) 28 § 1 och 2 mom., av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 982/2010, samt

fogas till 24 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1567/2009 och 982/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

24 §
Styrning, uppföljning och övervakning

Institutet för hälsa och välfärd svarar för planeringen och styrningen av elektroniska recept samt av användningen och realiseringen av de informationssystemtjänster på riksnivå som avses i denna lag.


28 §
Övergångsbestämmelse

Med avvikelse från 27 § träder 8 §, som gäller kryptering av elektroniska recept, i kraft den 1 april 2012. Den skyldighet att kunna expediera elektroniska recept som föreskrivs för apoteken i 23 § träder i kraft den 1 april 2012. Den skyldighet att göra upp läkemedelsordinationer med användning av elektroniska recept som föreskrivs i samma paragraf träder i kraft den 1 april 2013 vid kommunala och statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård och den 1 april 2014 vid verksamhetsenheter för privat hälso- och sjukvård och mottagningar för självständiga yrkesutövare som är verksamma i deras lokaler.

Avgifter enligt 25 § börjar tas ut hos apotek från och med den 1 januari 2012, hos kommunala och statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 2013 och hos verksamhetsenheter för privat hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 2014. Befolkningsregistercentralen kan dock för prestationer som den tillhandahållit i enlighet med 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ta ut avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tills tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter enligt 25 § i denna lag till Befolkningsregistercentralen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2010
ShUB 30/2010
RSv 195/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.