1227/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 3 § 6 punkten,

ändras 6 §, 10 § 1 mom., 11―13 §, 14 § 1 och 2 mom., 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 och 19 §, 20 § 1 mom. samt 25 § 1 och 2 mom.,

av dem 20 § 1 mom. och 25 § 2 mom. sådana de lyder i lag 981/2010, samt

fogas till 10 § ett nytt 4 mom., till lagen en ny 14 a §, till 15 § ett nytt 3 mom. och till 20 §, sådan den lyder i lagarna 1565/2009 och 981/2010, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

6 §
Patientdatasystemens och journalhandlingarnas datastrukturer

Hälso- och sjukvårdens patientdatasystem och journalhandlingarnas datastrukturer ska möjliggöra användning, utlämnande, förvaring och skydd av elektroniska journalhandlingar med hjälp av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 §. En tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster ska klassificera de journalhandlingar och patientuppgifter som kräver särskilt skydd som sådana patientuppgifter som ska skyddas genom separat begäran om bekräftelse.

Närmare bestämmelser om vilka journalhandlingar som ska klassificeras som sådana som kräver särskilt skydd kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Institutet för hälsa och välfärd kan meddela närmare föreskrifter om patientdatasystemens och journalhandlingarnas datastrukturer samt om annan än ovan avsedd klassificering av uppgifter.

10 §
Utlämnande av patientuppgifter

Patientuppgifter får med hjälp av i 14 § avsedda riksomfattande informationssystemtjänster lämnas ut endast till andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster för ordnande och tillhandahållande av hälso- och sjukvård för patienten. Utlämnandet ska ske antingen med patientens samtycke eller med stöd av 13 § 3 mom. 3 punkten i patientlagen eller med stöd av någon annan bestämmelse i lag som ger rätt till utlämnande.


Bestämmelser om utlämnande av patientuppgifter på annan väg än med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster finns i 4 kap. i patientlagen. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur elektroniska recept finns dessutom i lagen om elektroniska recept (61/2007).

11 §
Patientens rätt att bestämma om utlämnandet av patientuppgifter

Med stöd av ett i 10 § 1 mom. avsett samtycke av patienten får alla patientuppgifter som hör till de riksomfattande informationssystemtjänsterna lämnas ut. En patient som gett ett sådant samtycke får emellertid förbjuda utlämnandet av vissa uppgifter som han eller hon särskilt specificerar. Förbudet kan gälla en viss servicehändelse eller en viss tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster. Ett samtycke och ett förbud gäller tills vidare och får återkallas.

Ett samtycke och ett förbud kan meddelas vilken sådan tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som helst som anslutit sig till de riksomfattande informationssystemtjänsterna. Den som tar emot ett samtycke eller förbud ska utan dröjsmål förmedla det till patientens informationshanteringstjänst som avses i 14 a §. Patientens informationshanteringstjänst ska realiseras så att ett samtycke och ett förbud kan meddelas när som helst. Ett samtycke och ett förbud får också meddelas med hjälp av en sådan elektronisk förbindelse för åtkomst till uppgifter som avses i 19 §.

Det som i 2 mom. bestäms om meddelande av ett samtycke eller förbud gäller också återkallande av ett samtycke eller förbud.

12 §
Samtyckes- och förbudshandling

En handling som undertecknas av patienten ska upprättas över ett samtycke eller förbud som gäller utlämnande av patientuppgifter. Samtyckeshandlingen ska innefatta sådan information som avses i 17 § om de riksomfattande informationssystemtjänsterna och om hur tjänsterna påverkar behandlingen av uppgifter som gäller patienten. Av förbudshandlingen ska det framgå att de uppgifter som omfattas av ett gällande förbud inte får användas vid tillhandahållandet av hälso- och sjukvård även om uppgifterna skulle vara av betydelse för vården. Folkpensionsanstalten ska utarbeta modeller för samtyckes- och förbudshandlingarna. Den som tar emot ett samtycke eller förbud ska ge patienten en kopia av handlingen. Då patienten meddelar ett samtycke eller förbud med hjälp av en elektronisk förbindelse för åtkomst till uppgifter ska patienten ges motsvarande information via denna förbindelse.

Den som tar emot ett samtycke eller förbud ska förvara den undertecknade handlingen för registerförarens räkning. På dessa handlingars förvaringstid tillämpas det som i patientlagen och med stöd av den bestäms om förvaring av journalhandlingar.

Det som ovan bestäms om samtyckes- och förbudshandlingar gäller också handlingar som upprättas för återkallelse av ett samtycke eller förbud.

13 §
Patientens lagliga företrädare

När en patient saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av det samtycke som avses i 10 § 1 mom. får uppgifter som är nödvändiga för hälso- och sjukvården lämnas ut med samtycke av patientens lagliga företrädare. Patientens lagliga företrädare har rätt att trots tystnadsplikten få de uppgifter om patienten som är nödvändiga för att meddela och effektuera ett samtycke. Vid meddelandet av ett samtycke iakttas i övrigt det som i 11 § i patientlagen bestäms om patientens samtycke.

14 §
Riksomfattande informationssystemtjänster

För tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster sköter Folkpensionsanstalten en arkiveringstjänst för förvaringen och användningen av journalhandlingar samt som en del därav, för utlämnandet av journalhandlingar, en katalogtjänst och patientens informationshanteringstjänst. Folkpensionsanstalten sköter förvaringen av utlämningsloggregistren som en del av arkiveringstjänsten. Folkpensionsanstalten kan också sköta förvaringen av användningsloggregistren som en del av arkiveringstjänsten. Folkpensionsanstalten sköter dessutom den elektroniska förbindelse för åtkomst till uppgifter som avses i 19 §. Folkpensionsanstalten kan vid behov meddela anvisningar om de tekniska konfigurationer och definitioner för meddelandetrafiken som realiseringen av de ovan nämnda riksomfattande informationssystemtjänsterna kräver.

Institutet för hälsa och välfärd ska definiera de datainnehåll och begreppsmodeller som realiseringen av de riksomfattande informationssystemtjänsterna kräver samt de datastrukturer som stöder verksamhetsprocesserna. Dessutom svarar institutet för kodtjänstens innehåll. Folkpensionsanstalten sköter den datatekniska realiseringen av kodtjänsten. Kodtjänsten omfattar alla de kodsystem som behövs vid behandlingen av journalhandlingar med hjälp av de riksomfattande informationssystemtjänsterna.


14 a §
Patientens informationshanteringstjänst

Folkpensionsanstalten svarar för patientens informationshanteringstjänst. Tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster får i samband med anordnandet och tillhandahållandet av hälso- och sjukvård för patienten använda de uppgifter om patienten som finns i patientens informationshanteringstjänst eller som kan ses via tjänsten.

I informationshanteringstjänsten lagras uppgifter om de samtycken och förbud som patienterna meddelat med stöd av 10―12 § samt om den information som patienterna getts med stöd av 17 §. I informationshanteringstjänsten lagras också förbud som patienten meddelat mot tagande av organ, vävnader eller celler för behandling av en annan människas sjukdom eller kroppsskada eller någon annan viljeyttring från patientens sida som gäller organdonation samt patientens livstestamente. I informationshanteringstjänsten kan också patientens övriga viljeyttringar som hänför sig till hälso- och sjukvården lagras.

Via patientens informationshanteringstjänst kan även sådana uppgifter som är viktiga med tanke på patientens hälso- och sjukvård visas. Bestämmelser om vilka uppgifter som är sådana viktiga uppgifter som ska visas via informationshanteringstjänsten kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Sådana uppgifter vars utlämnande patienten förbjudit med stöd av 10―12 § får dock inte visas via informationshanteringstjänsten.

Folkpensionsanstalten är registerförare för patientens informationshanteringstjänst. Folkpensionsanstalten svarar för uppgifternas lättillgänglighet och integritet, datainnehållets oföränderlighet samt för förvaring och utplåning av uppgifterna. Den som lagrar uppgifter i patientens informationshanteringstjänst svarar för att uppgifterna är korrekta.

15 §
Skyldighet att ansluta sig som användare av informationssystemtjänsterna

Original av journalhandlingar som uppkommit efter anslutningen ska lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten. Samtyckes- och förbudshandlingar som hänför sig till utlämnandet av dessa journalhandlingar ska på motsvarande sätt lagras i patientens informationshanteringstjänst. Journalhandlingar som uppkommit före anslutningen kan lagras i den riksomfattande arkiveringstjänsten.

Bestämmelser om begränsning av skyldigheten att lagra vissa sådana originalhandlingar som avses i 2 mom. i den riksomfattande arkiveringstjänsten kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

16 §
Ansvar vid skötseln av informationssystemtjänsterna

Folkpensionsanstalten är tekniskt ansvarig för arkiveringstjänsten samt dess administratör och svarar i den egenskapen för tjänsten rent generellt och för dess lagenlighet. Vidare ansvarar Folkpensionsanstalten för den tekniska realiseringen av den elektroniska förbindelse för åtkomst till uppgifter som tillhandahålls patienten enligt 19 § samt för de tekniska konfigurationer som de riksomfattande informationssystemtjänsterna kräver. Folkpensionsanstalten utövar även beslutanderätt i frågor som gäller systemets datatekniska funktion. Detta gäller om inget annat följer av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Dessutom ansvarar Folkpensionsanstalten för förmedlingen av information till allmänheten i frågor som gäller de riksomfattande informationssystemtjänsterna.


17 §
Information till patienten

Folkpensionsanstalten ska ta fram en skriftlig beskrivning med information om de riksomfattande informationssystemtjänsterna, de allmänna verksamhetsprinciper som gäller för dem samt de instanser som ansvarar för dessa informationssystemtjänster, förutsättningarna för utlämnande av patientuppgifter, patientens rätt att påverka behandlingen av patientuppgifterna, skydd av patientuppgifter samt andra omständigheter i anslutning till behandlingen av uppgifter som är av betydelse för patienten.

De tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som anslutit sig som användare av riksomfattande informationssystemtjänster ska i samband med den första servicehändelsen ge patienten denna beskrivning. En anteckning om informerandet av patienten ska införas i patientens informationshanteringstjänst.

Om en patient redan har informerats enligt 1 mom. kan undantag göras från upplysningsplikten i enlighet med 24 § i personuppgiftslagen.

19 §
Åtkomst till uppgifter

En myndig patient ges med hjälp av en elektronisk förbindelse följande uppgifter som gäller honom eller henne och som är lagrade i den riksomfattande arkiveringstjänsten:

1) uppgifter om samtycken och förbud samt utlämningslogguppgifter, med undantag för utlämnarens och mottagarens personuppgifter samt de utlämningslogguppgifter som patienten enligt 27 § 1 mom. 1―4 punkten i personuppgiftslagen inte har rätt att få,

2) uppgifter om organdonationsförbud, livstestamenten och patientens övriga viljeyttringar som gäller hälso- och sjukvården eller organdonation som införts i patientens informationshanteringstjänst,

3) uppgifter om tid och plats för servicehändelser, uppgifter som är viktiga med tanke på vården, uppgifter om läkemedelsordinationer och vårdföreskrifter, samt

4) remisser, sammandrag av den vård som getts, slutgiltiga utlåtanden om vården samt läkarintyg och läkarutlåtanden.

Med hjälp av en elektronisk förbindelse för åtkomst till uppgifter kan patienten också ges uppgifter om tidsbeställningar samt laboratorieresultat, diagnostiska avbildningsresultat och andra motsvarande undersökningsresultat.

Oberoende av 1 och 2 mom. ska förbindelsen för åtkomst till uppgifter realiseras så att patienten inte har åtkomst till de uppgifter vilkas utlämnande en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer kunna medföra allvarlig fara för patientens hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter.

Förbindelsen för åtkomst till uppgifter ska realiseras så att patienten via förbindelsen kan meddela sådana samtycken som avses i 11 § och sådana förbud som avses i 12 § samt förmedla organdonationsförbud, livstestamenten och andra viljeyttringar som gäller hälso- och sjukvården. När förbindelsen realiseras ska man dessutom säkerställa att patientens integritetsskydd inte äventyras. Patientens rätt till insyn enligt personuppgiftslagen påverkas inte av att han eller hon får uppgifter med hjälp av en sådan förbindelse. Bestämmelser om hur uppgifter ges via förbindelsen kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

20 §
Styrning, övervakning och uppföljning

Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården och informationsadministrationen i anslutning därtill samt beslutsfattandet angående totalfinansieringen av betydande informationshanteringsprojekt hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Den allmänna styrningen och övervakningen av Befolkningsregistercentralens certifikattjänst hör likväl gemensamt till social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets uppgifter.

Institutet för hälsa och välfärd svarar för planeringen, styrningen och uppföljningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården och informationsadministrationen i anslutning därtill samt av användningen och realiseringen av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § och de gemensamma dataarkiv som hänför sig till olika förvaltningsområden.


25 §
Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från 24 § träder 15 §, som gäller skyldigheten att ansluta sig som användare av riksomfattande informationssystemtjänster, i kraft den 1 september 2014. För tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster träder skyldigheten att ansluta sig som användare av tjänsterna dock i kraft den 1 september 2015. Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster emellertid har anslutit sig som användare av i denna lag avsedda informationssystemtjänster innan 15 § träder i kraft, gäller bestämmelserna i denna lag de av tillhandahållarens handlingar som är kopplade till informationssystemtjänsterna. I övrigt ska tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster iaktta bestämmelserna om elektronisk behandling av patientuppgifter från och med den 1 september 2014. De riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § kan tas i bruk stegvis redan innan skyldigheten att ansluta sig inträtt. I så fall tillämpas denna lag på den behandling av patientuppgifter som sker med hjälp av dessa tjänster. Tillhandahållare av socialvårdstjänster ska iaktta bestämmelserna om elektronisk behandling av klientuppgifter inom socialvården från och med den 1 september 2014.

Avgifter enligt 22 § börjar tas ut hos tillhandahållare av offentliga hälso- och sjukvårdstjänster från och med den 1 januari 2014 och hos tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster från och med den 1 januari 2015. Befolkningsregistercentralen kan dock för prestationer som den tillhandahållit i enlighet med 14 § ta ut avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tills tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter enligt 22 § till Befolkningsregistercentralen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 176/2010
ShUB 30/2010
RSv 195/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.