1225/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) lagens rubrik, 1 § 3 mom., 4 § 2 mom., 4 a § 2 mom., 4 b § och 6 § 2 mom.,

av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 380/2000, 4 § 2 mom. och 4 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 526/2001 samt 4 b § och 6 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1238/2004, samt

fogas till lagen nya 4 c―4 f och 8 a―8 i § som följer:

Lag

om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet

1 §
Tillämpningsområde

Medel från Europeiska unionens strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet enligt denna lag. Vad som i denna lag bestäms om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet tillämpas också på de medel från strukturfonderna som ska inriktas på verksamheten, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av strukturfondslagen (1401/2006).

4 §
Bolagets borgensverksamhet

Som säkerhet för en sådan kredit som ett kreditinstitut beviljar en inhemsk leverantör eller beställare för finansieringsarrangemang i samband med en inhemsk kapitalvaruleverans, kan borgen ställas också när någon annan än ett företag som avses i 2 § 3 mom. är kredittagare. För beviljande av borgen för en sådan kredit ska arbets- och näringsministeriets samtycke inhämtas, om kreditbeloppet överstiger 35 miljoner euro.


4 a §
Bolagets kapitalgarantiverksamhet

Närmare bestämmelser om beviljandet och inriktningen av kapitalgarantierna och om utbetalning av ersättningar utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

4 b §
Bolagets kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som arbets- och näringsministeriet har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder och direkt i målföretag. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid kapitaliseringsbehovet i fråga om företag som inleder sin verksamhet och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet.

4 c §
Beviljande av stöd för kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget kan beviljas stöd för sådan kapitalplaceringsverksamhet som avses i 4 b §. Vid beviljande av stöd tillämpas vad som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd. Beslut om beviljande av stödet fattas av arbets- och näringsministeriet.

Stöd som medfinansieras med strukturfondsmedel anvisas till bolaget som är förmedlande organ på det sätt som anges i 10 § i strukturfondslagen.

4 d §
Utbetalning av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Stöd för kapitalplaceringsverksamhet betalas på ansökan av bolaget ut av arbets- och näringsministeriet inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

Innan stödet betalas ut ska bolaget lämna arbets- och näringsministeriet en affärsplan eller någon annan motsvarande handling samt ett finansieringsavtal som ingåtts mellan bolaget och fonden.

Närmare bestämmelser om innehållet i finansieringsavtalet, ansökan om stöd, stödobjekten, utbetalningsförfarandet och de uppgifter som krävs för övervakningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 e §
Bolagets uppgifter vid administreringen av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Bolaget beviljar genom sitt beslut fonden sådant stöd som avses i 4 c § att användas för kapitalplaceringsverksamhet i enlighet med ett finansieringsavtal som avses i 4 d § 2 mom. genom att bolaget gör en placering i fonden. Bolaget betalar medlen till fonden, ansvarar för tillsyn och återkrav av medlen, övervakar användningen av medlen och sköter rapporteringen till arbets- och näringsministeriet och övervakningskommittén för det operativa programmet, som avses i 6 § 1 mom. i strukturfondslagen.

4 f §
Fondens uppgifter vid administreringen av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Fonden ansöker om finansiering hos bolaget och fattar i enlighet med det finansieringsavtal som avses i 4 d § 2 mom. beslut om att placera medel i de företag som den valt. Med placering avses en sådan penningprestation till ett företag i enlighet med villkoren i ett avtal om placering som betalas mot aktiekapital, optionslån eller något annat motsvarande finansieringsinstrument.

I det finansieringsavtal som avses i 1 mom. ska bolaget och fonden, förutom det som bestäms om avtalets innehåll i Europeiska unionens lagstiftning, också ta in villkoren och förutsättningarna för användningen av de placerade medlen, åtgärder för återkrav och återbetalning av placerade medel samt föreskrifter om hur uppgifter som gäller övervakningen av medlen samlas in, registreras och rapporteras.

6 §
Omständigheter som skall beaktas i kredit- och borgensverksamheten

När krediter ges och borgen ställs ska hänsyn tas till de mål som anges i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) och i tillämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som ställs för företagsstödsprogram och företagsstöd i lagen om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997). Bolaget ska i sin verksamhet enligt denna lag ta hänsyn till utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.


8 a §
Bestämmelser som tillämpas på den finansiella verksamheten

Vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som anknyter till handläggningen av finansiella ärenden enligt 3, 4, 4 a och 4 b § ska bolaget iaktta förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

På bolagets anställda och medlemmarna i bolagets organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 b §
Offentlighet och tystnadsplikt

På offentligheten för bolagets finansiella verksamhet enligt 3, 4, 4 a och 4 b § tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag.

8 c §
Bolagets granskningsrätt

Bolaget har rätt att granska hur fonden beviljar, betalar ut, använder och utövar tillsyn över sådant stöd som avses i 4 c §. Dessutom har bolaget rätt att granska hur de medel som fonden placerat i företag används, om det finns vägande skäl till det.

För utförandet av granskning är den som är föremål för granskningen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för granskaren lägga fram alla behövliga räkenskapshandlingar och övrigt material som har samband med användningen av stödet, samt att även i övrigt bistå vid granskningen. Granskaren har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses ovan, om det krävs för granskningen. Materialet ska återlämnas när det inte längre behövs för granskningen. På begäran av granskaren ska den som är föremål för granskningen även lämna övriga upplysningar som behövs för att granskningen ska kunna utföras på ett lämpligt sätt.

Granskaren har rätt att i den omfattning som uppdraget kräver kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att finansiering ska beviljas och betalas ut samt att i detta syfte få tillträde till de lokaler som den som är föremål för granskningen besitter eller använder. Granskning får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.

På en granskare som är anställd av bolaget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skyldighet att ersätta skada som orsakats vid granskningar finns i skadeståndslagen. På granskaren tillämpas förvaltningslagen och språklagen. Beträffande offentligheten för granskningar tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Bestämmelser om tystnadsplikt finns i 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag.

8 d §
Återkrav av stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Utbetalningen av stöd enligt 4 c § ska avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om

1) det för genomförandet eller tillsynen av en placering som avses i 4 e § har lämnats felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållandet av dem väsentligt har påverkat beviljandet av stöd,

2) någon har vägrat att lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för genomförandet och tillsynen av en placering eller i samband med granskning har vägrat uppfylla andra lagstadgade förpliktelser som en mottagare av finansiering innehållande stöd har när det utförs granskning eller inspektion,

3) fonden i väsentlig mån har underlåtit att följa villkoren i ett sådant finansieringsavtal som avses i 4 d §, eller

4) fonden har avslutat den verksamhet som stödet riktade sig till eller väsentligen inskränkt verksamheten innan fem år förflutit från den dag placeringen gjordes.

Utbetalningen av stöd enligt 4 c § kan avbrytas och stödet återkrävas av fonden, om

1) fonden inte har iakttagit villkoren i ett sådant finansieringsavtal som avses i 4 d §,

2) fonden har försatts i konkurs och dess företrädare medan de bedrivit fondens verksamhet har förfarit svikligt antingen omedelbart före konkursen eller efter konkursen, eller

3) en placering som avses i 4 e § har gjorts på felaktiga grunder.

8 e §
Beslut om återkrav

Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om avbrytande av utbetalningen av stöd enligt 4 c § som beviljats en fond samt beslut om återkrav av sådant stöd. Bolaget ska hos arbets- och näringsministeriet göra en framställning om avbrytande av utbetalningen av stödmedel och om återkrav, om bolaget får kännedom om en sådan grund som avses i 8 d § 1 eller 2 mom.

8 f §
Sökande av ändring

Ett beslut som arbets- och näringsministeriet fattat med stöd av 8 e § får inte överklagas genom besvär. En part som är missnöjd med beslutet får begära omprövning av beslutet inom 30 dagar från delfåendet av det. Begäran om omprövning görs hos den myndighet som fattat beslutet. Det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

8 g §
Skyldighet att återbetala stöd som beviljats för kapitalplaceringsverksamhet

Fonden är skyldig att till bolaget återbetala sådana ur Europeiska regionala utvecklingsfonden betalade och för kapitalplaceringsverksamhet beviljade medel som inte har betalats ur fonden till företag i form av kapitalplaceringar när det operativa programmet partiellt eller slutgiltigt avslutas.

8 h §
Arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva stödet

Arbets- och näringsministeriet kan besluta att strukturfondsmedel eller motsvarande statliga medel eller enbart statliga medel som har utbetalats till bolaget ska återkrävas helt eller delvis, om

1) bolaget för utbetalningen av stödet har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om uppgifter har hemlighållits och lämnandet av felaktiga eller vilseledande uppgifter väsentligt har påverkat erhållandet av stödet,

2) bolaget har använt medlen för något annat ändamål än vad de har beviljats för eller väsentligen brutit mot bestämmelserna eller föreskrifterna om användningen av medlen eller mot villkoren i beslutet om anvisande av medlen.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets rätt att verkställa beslut av Europeiska kommissionen om återkrav av statligt stöd finns i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

8 i §
Ränta och dröjsmålsränta

På det belopp som återbetalas eller återkrävs ska stödtagaren från den dag stödet utbetalades betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta ska dock inte betalas när medel återbetalas i enlighet med 8 g § i denna lag.

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast den förfallodag som arbets- och näringsministeriet satt ut, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 253/2010
EkUB 32/2010
RSv 253/2010

Helsingfors den 21 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.