1211/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om vilka av magistraternas prestationer som ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets och offentliga köpvittnens prestationer.

Vad som bestäms om magistraternas prestationer i denna förordning tillämpas på motsvarande sätt på magistratens prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

2 §
Magistraternas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som magistraterna utför är

1) ansvaret för uppgifterna i befolkningsdatasystemet och för förvaltandet av dem i enlighet med 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) hindersprövning och förrättande av vigsel enligt äktenskapslagen (234/1929, ändr. 58/2005, 572/2008) och prövning av hinder mot registrering av partnerskap och registrering av partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001, ändr. 59/2005, 574/2008),

4) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden som för första gången utfärdas till intressebevakaren när intressebevakningen börjar och andra förmynderskapsprestationer än de som nämns i 3 och 4 §, samt

5) ärenden enligt lagen om faderskap (700/1975) som gäller fastställande av faderskap genom erkännande och verkställande av hörande.

3 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som magistraterna tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan för offentligrättsligt behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, förvaltande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastighetsaktiebolagen, företagen eller samfunden,

6) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt vallagen (714/1998),

7) fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

8) registreringsbevis enligt 9 § i lagen om farkostregistret (648/2006),

9) beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn enligt namnlagen (694/1985),

10) registrering av anmälan om ändring av förnamn enligt 32 c § i namnlagen,

11) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet(442/1999),

12) fastställelse av planen för förvaltning och användning av egendomen enligt 40 § i lagen om förmyndarverksamhet,

13) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

14) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

15) registrering enligt äktenskapslagen av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

16) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947, ändr. 60/2005),

17) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,

18) uppgifter som via en teknisk anslutning utlämnas ur register som avses i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) och lagen om förmyndarverksamhet (ändr. 1405/2009) till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare,

19) fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i lagen,

20) deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningslagen (37/1895, ändr. 469/2006),

21) beslut som gäller ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt (571/2008),

22) utdrag ur vigselrättsregistret,

23) bevis och intyg enligt gruvförordningen (663/1965),

24) notarius publicus prestationer enligt 4 § i lagen om notarius publicus (287/1960),

25) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 2 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För resekostnader som förorsakas notarius publicus av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt uppbärs till staten.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Magistraten tar med stöd av 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ut en avgift endast för databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt för kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och förvaltandet av systemen, programmen och tillämpningarna gällande datatjänsten i följande fall:

1) för uppgifter om byggnader och lägenheter samt byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning, och

2) för personuppgifter som utlämnats till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller den ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten som magistraten tar ut en fast avgift för till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) beslut om förordnande av intressebevakning enligt 12, 15―17 § i lagen om förmyndarverksamhet,

2) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning, och

3) revisioner enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om minderåriga huvudmän.

5 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som magistraterna prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2―4 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 25 punkten,

3) andra handlingar än de som avses i 2―4 § eller kopior av dem,

4) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, och

5) användning av lokaler och utrustning som magistraterna besitter.

6 §
Befrielse från avgifter som gäller förmyndarskapsprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tingsrätten eller för förordnande av intressebevakning enligt 12 § i lagen om förmyndarverksamhet tas inte ut, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som givits i pengar medräknade, understiger 7 440 euro om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

7 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram uppgifter och lämnat ut kopior och utskrifter beslutar i motsvarighet till de orsakade kostnaderna om avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

8 §
Myndigheternas befogenheter

Magistraterna har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder i enlighet med 5 §. Om det är fråga om ett ärende som gäller företagsekonomiska avgifter för eller prissättning av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster innehas befogenheten emellertid av Befolkningsregistercentralen.

9 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2012.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, tas en avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.