1209/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 4 § i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Sådan avgiftsfri utlåningsservice som avses i 4 § 1 mom. i lagen om biblioteket för synskadade (638/1996) är

1) lån ur bibliotekets egna samlingar till privatpersoner, bibliotek och andra inrättningar,

2) lån till och från utlandet,

3) distribution av bibliotekets grundkataloger till användarna,

4) handlednings- och rådgivningsservice samt informationssökning i de databaser som finns tillgängliga i biblioteket.

Avgift uppbärs inte för att sända ut lån till användarna.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Om inte annat följer av 1 §, är läromedelstjänster sådana prestationer som biblioteket prissätter enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Biblioteket för synskadade tar ut fast avgift för följande prestationer:

1) läroböcker som hör till den grundläggande utbildningen: talbok 26 euro, syntetisk talbok eller kombinderad bok 26 euro, punktskriftsbok 40 euro, elektronisk bok utan bifogade reliefbilder 20 euro, elektronisk bok med bifogade reliefbilder 40 euro, reliefmaterial 46 euro,

2) läroböcker som hör till gymnasieutbildningen och annan utbildning på andra stadiet: talbok 18 euro, syntetisk talbok eller kombinerad bok 18 euro, punktskriftsbok 18 euro, elektronisk bok utan bifogade reliefbilder 18 euro, elektronisk bok med bifogade reliefbilder 36 euro, reliefmaterial 46 euro,

3) överföring till punktskrift och utskrift av inträdesprov och andra provtexter 1,3 euro per sida punktskrift,

4) överföring till punktskrift och utskrift av andra läromedel: duplicerat material som delas ut på lektionerna 1,3 euro per sida punktskrift, lösa reliefsidor 2―3,5 euro per sida och reliefmaterial 46 euro.

Dessutom kan biblioteket ta ut avgift för kostnaderna för att sända de prestationer som avses i 2 mom.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av talböcker, punktskriftsböcker, elektroniska böcker och annat specialmaterial, varvid tillverkningskostnaderna för originalexemplaret inte ingår i priset på en bok som är avsedd för synskadade eller andra personer med läshinder, om boken är producerad för bibliotekets lånesamling eller som läromedel enligt 2 §, utan för den uppbärs en avgift som skall motsvara självkostnadsvärdet på bokkopian, eller dock minst värdet på motsvarande bok i svartskrift,

2) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

3) försäljning av bandnings- och punktskriftstjänster,

4) utbildnings- och konsultservice,

5) uthyrning av lokaler och utrustning,

6) andra beställda prestationer.

Biblioteket för synskadade beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till den 31 december 2012.

Helsingfors den 17 december 2010

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Äldre regeringssekreterare
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.