1206/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § och 95 § 2 mom. i miljöskyddslagen (86/2000), sådan 15 § lyder delvis ändrad i lagarna 252/2005 och 681/2008 samt 95 § 2 mom. i lagen 252/2005:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på motorbensin och dieselolja som släpps ut på marknaden i Finland för användning i motordrivna fordon samt på dieselolja och andra flytande bränslen som används i mobila maskiner, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, insjöfartyg och fritidsbåtar.

Denna förordning tillämpas dock inte på bränslen som används i insjöfartyg och fritidsbåtar när de är till havs eller bränslen som används i militärfordon som avses i fordonslagen (1090/2002), om det är nödvändigt på grund av den särskilda naturen i deras konstruktion, funktion eller användningsmiljö.

Bestämmelser om användningen av lätt brännolja som bränsle i fordon, arbetsmaskiner och farkoster finns i bränsleavgiftslagen (1280/2003) och lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007),

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) motorbensin i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) avsedd bensin som hör till position 2710 i tulltariffen och som är avsedd att användas som bränsle i motordrivna fordon med ottomotor,

2) dieselolja i lagen om accis på flytande bränslen avsedd dieselolja som hör till position 2710 i tulltariffen och som är avsedd att användas som bränsle i motordrivna fordon med dieselmotor,

3) lätt brännolja i lagen om accis på flytande bränslen avsedd dieselolja och brännolja som hör till position 2710 i tulltariffen och som lämpar sig att användas i mobila maskiner, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, insjöfartyg och fritidsbåtar och har gjorts identifierbar på det sätt som föreskrivs i förordningen om accis på flytande bränslen (1547/1994),

4) motordrivet fordon i fordonslagen avsett fordon i kategori M och N (bilar) samt fordon i kategori L (motorcykel, moped eller motsvarande),

5) mobil maskin i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer (844/2004) avsedd mobil maskin och lokomotiv som omfattas av förordningens tillämpningsområde samt i fordonslagen avsedda traktorer, trafiktraktorer och motorredskap,

6) insjöfartyg i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer avsedda insjöfartyg,

7) fritidsbåt i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005) avsedd fritidsbåt.

3 §
Förbud att släppa ut blyhaltig motorbensin på marknaden

Utsläppande av blyhaltig motorbensin på marknaden är förbjudet.

4 §
Kvalitetskraven på oblyad motorbensin

Oblyad motorbensin som släpps ut på marknaden ska uppfylla kvalitetskraven i tabell I i bilagan.

5 §
Kvalitetskraven på dieselolja

Dieselolja som släpps ut på marknaden ska uppfylla kvalitetskraven i tabell II i bilagan.

6 §
Krav på svavelhalten i andra flytande bränslen

Lätt brännolja som släpps ut på marknaden, och som används i mobila maskiner, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, insjöfartyg och fritidsbåtar får innehålla högst 10 milligram svavel per kilogram olja.

Vid direkt distribution till slutanvändarna får lätt brännolja som avses i 1 mom. dock innehålla högst 20 milligram svavel per kilogram olja.

Andra flytande bränslen än de som avses i 3 eller 4 § eller i 1 mom. får användas i insjöfartyg och i fritidsbåtar endast om dessa bränslen innehåller högst 10 milligram svavel per kilogram olja.

7 §
Metalltillsatser

Bränsle som släpps ut på marknaden får innehålla metylcyclopentadienyl-mangantrikarbonyl (MMT) uttryckt som mangan högst 2 milligram per liter bränsle.

8 §
Märkning av distributionsställen som tillhandahåller bränslen och information till konsumenterna

Sådana distributionsställen som tillhandahåller i tabellerna I och II i bilagan avsedd motorbensin och dieselolja ska märkas. Vid märkningen ska följande uppgifter lämnas till konsumenterna:

1) den högsta halten etanol i motorbensin,

2) vid behov halten av andra biokomponenter i bränslet,

3) förekomsten av metalltillsatser i bränslet.

Märkningen ska fästas väl synlig. Märkningen ska ha en storlek och ett typsnitt som gör den väl synlig och lätt att läsa. Märkningen på bränslen som innehäller metalltillsatser ska innehålla följande text: 'Innehåller metalltillsatser'.

Tillräcklig information om lämplig användning av olika bensin- och dieseloljeblandningar ska lämnas till konsumenterna.

9 §
Beviljande av undantag

Miljöministeriet kan med stöd av 17 § i miljöskyddslagen bevilja tillverkare eller importörer av bränsle eller andra som släpper ut bränsle på marknaden undantag från kvalitetskraven enligt 4―6 §.

Undantag kan beviljas för högst sex månader åt gången, om

1) det sker exceptionella och plötsliga förändringar i leveransen av råolja eller andra oljeprodukter som gör det omöjligt för raffinaderierna att uppfylla kraven, och

2) Europeiska kommissionen har tillåtit undantag.

10 §
Ansökan om undantag

Undantag från kvalitetskraven enligt 4―6 § söks hos miljöministeriet.

11 §
Bestämningsmetoder

Överensstämmelsen med kraven i fråga om motorbensin och dieselolja bestäms enligt de analysmetoder som anges i standarderna EN 228:2008 och EN 590:2009.

Andra analysmetoder än sådana som överensstämmer med standarderna enligt 1 mom. kan användas om det kan påvisas att de är minst lika exakta och tillförlitliga som de ersatta analysmetoderna.

12 §
Tillsyn

Tullverket övervakar iakttagandet av denna förordning genom att ta en representativ mängd prover i de lager och distributionsstationer där dessa bränslen förvaras och genom att analysera dessa prover. Tullverket rapporterar om resultaten till miljöministeriet.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja (1271/2000).

14 §
Övergångsbestämmelser

Den som släpper ut bränsle på marknaden ska ensam eller i samråd med andra som släpper ut bränsle på marknaden, genom en tillräcklig geografisk täckning som motsvarar efterfrågan, säkerställa att det fram till den 1 januari 2013 utöver oblyad motorbensin som avses i 4 §, även finns tillgång till sådan motorbensin som har en syrehalt på högst 2,7 viktprocent och en etanolhalt på högst 5 volymprocent och som också i övrigt uppfyller kvalitetskraven i tabell I i bilagan.

Halten av metylcyclopentadienyl-mangantrikarbonyl (MMT) uttryckt som mangan i det bränsle som avses i 7 § som släpps ut på marknaden får vara högst 6 milligram per liter bränsle fram till den 1 januari 2014.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG (32009L0030); EUT nr L 140, 5.6.2009, s. 88

Helsingfors den 21 december 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Lagstiftningsråd
Tuomas Aarnio

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.