1205/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av stadsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras 6 kap. 6 § i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010), som följer:

6 kap.

Förhindrande av luftförorening från fartyg

6 §
Svavelhalten i bränslen som används av fartyg i hamnar

Svavelhalten i bränsle som används av fartyg i hamnar får uppgå till högst 0,1 viktprocent. Svavelrikare bränsle får användas endast om besättningen inte ges tillräcklig tid att genomföra all nödvändig omkoppling mellan bränsletyper så snart som möjligt efter ankomsten till kaj och så sent som möjligt före avresan. Tidpunkten för omkoppling mellan bränsletyper ska föras in i den loggbok som förs på fartyget.

Kravet i 1 mom. som gäller svavelhalt tillämpas inte på

1) fartyg som enligt en offentliggjord tidtabell ska ligga vid kaj i mindre än två timmar,

2) fartyg som stänger av alla motorer och utnyttjar elnätet i land när de ligger vid kaj i hamn.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG (32009L0030); EUT nr L 140, 5.6.2009, s. 88

Helsingfors den 21 december 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Lagstiftningsråd
Tuomas Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.