1197/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om Finlands författningssamling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands författningssamling (188/2000) 9 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § 3 mom., 12 §, 13 § 3 mom. samt 16 och 17 § samt

fogas till lagen en ny 17 a § som följer:

9 §
Publicering av fördrag på annat sätt än i fördragsserien

Ministeriet ska i de fall som avses i 1 mom. hålla fördraget tillgängligt för allmänheten i ett allmänt datanät. I fördragsserien ska då publiceras ett meddelande av statsrådet eller ministeriet om publicering av fördraget i ett allmänt datanät och om den myndighet som tillhandahåller kopior av fördraget och som ger upplysningar om fördraget på finska och svenska.

10 §
Meddelanden om Finlands internationella förhållanden

Statsrådet eller ministeriet kan även särskilt besluta att ett meddelande om Finlands internationella förhållanden som har allmän betydelse eller ett internationellt avtal mellan myndigheter som är av betydelse för allmänheten ska publiceras i fördragsserien.

4 kap.

Utgivning av författningssamlingen och fördragsserien

11 §
Språk

I fråga om publicering i översättning till samiska av lagar och andra författningar samt fördrag och andra sådana handlingar och tillkännagivanden som ska publiceras i Finlands författningssamling och som särskilt gäller samerna föreskrivs i 9 § 1 mom. i samiska språklagen (1086/2003).

12 §
Publiceringssättet

Författningssamlingen och fördragsserien publiceras och hålls gratis tillgängliga för allmänheten i ett allmänt datanät.

Författningssamlingen och fördragsserien kan dessutom ges ut i tryckt form och i form av andra upptagningar.

13 §
Tidpunkten för publicering av författningar

En författning ska anses ha blivit publicerad när den på det sätt som avses i 12 § 1 mom. har gjorts tillgänglig för allmänheten. Om en författning inte före den angivna tidpunkten för ikraftträdandet kan publiceras i ett allmänt datanät till följd av en störning i nätet eller av något annan särskilt skäl, anses den ha blivit publicerad när den i tryckt form eller i form av en annan upptagning har gjorts tillgänglig för allmänheten. Författningen ska i sådana fall publiceras i ett allmänt datanät snarast möjligt.

16 §
Anteckningar i författningssamlingen och fördragsserien

I början av varje dokument som publiceras i författningssamlingen eller fördragsserien ska finnas rubriken "Finlands författningssamling" eller "Finlands författningssamlings fördragsserie" samt dokumentets löpande nummer och utgivningsdatum.

I dokumenten kan antecknas också andra upplysningar som behövs för att identifiera dokumentet samt för att hänvisa till riksdagshandlingar, författningar och föreskrifter. Bestämmelser om vilka upplysningar som ska antecknas och hur anteckningarna ska göras utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

17 §
Publiceringslov

För publicering av dokument i författningssamlingen eller fördragsserien ges ett publiceringslov, som ska innehålla uppgift om de i 16 § 2 mom. avsedda upplysningar som ska antecknas i dokumentet samt de övriga upplysningar som behövs för publiceringen.

Publiceringslovet riktas till den som i praktiken sköter utgivningen av författningssamlingen och fördragsserien.

Publiceringslov ges av en behörig tjänsteman vid statsrådet eller någon annan myndighet. Publiceringslov för publicering av riksdagens arbetsordning, reglementen och instruktioner som avses i 2 § 2 punkten samt i 3 § avsedda beslut av riksdagen och i 6 § 1 mom. avsedda författningar antagna av riksdagen ges dock av en behörig tjänsteman vid riksdagen.

17 a §
Publicering av rättelse

I författningssamlingen och fördragsserien kan det publiceras en rättelse, om det i ett dokument som publicerats där eller i en anteckning i anslutning till ett dokument som publicerats där finns ett uppenbart skrivfel eller annat med skrivfel jämförbart klart fel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om Finlands författningssamling (258/2000).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 219/2010
LaUB 25/2010
RSv 217/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.