1194/2010

Given i Helsingfors den 15 december 2010

Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 5 § i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006):

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och som räknas upp i bifogade avgiftstabell är följande:

1) tullåtgärder som gäller fordonsklarering, överlåtelse till fri omsättning samt övriga tullåtgärder som nämns i avgiftstabellen,

2) tullstyrelsens och tulldistriktens beslut;

3) undersökningar utförda av tullaboratoriet på tullmyndighetens initiativ,

4) utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar, och tull- och andra intyg som ges till parterna samt sändning,

5) övriga prestationer som nämns i avgiftstabellen.

2 §

För användning av tullverkets fordon på grund av en avgiftsbelagd övervakningsprestation uppbärs en särskild ersättning enligt avgiftstabellen i bilagan till detta beslut.

Avgift för fordonsklarering uppbärs för inkommande eller avgående fartyg och luftfartyg endast en gång, även om klareringen skulle omfatta flera olika åtgärder. Avgiften uppbärs endast en gång även om fartyget eller luftfartyget anländer till och avgår från landet inom en och samma timme.

Förhandsbeslut
3 §

Tullstyrelsens avgiftsbelagda prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006) är förhandsavgörande som gäller accistbeskattning och annan beskattning, samt beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. För de prestationer som avses i denna paragraf tas beslutsavgift eller behandlingsavgift ut enligt de grunder för prissättningen som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Övriga prestationer
4 §

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som tullverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) laboratorieforskningar som utförs på beställning av en kund eller en annan myndighet,

2) utbildning som tullverket arrangerar för utomstående,

3) lämnande av uppgifter ur ADB-register och databaser, arkivundersökningar och statistiska undersökningar samt övriga informationstjänster på beställning av utomstående, om inte prestationen enligt andra bestämmelser är avgiftsfri,

4) publikationer,

5) annan än sedvanlig handledning som ges till en kontantkund för ifyllande av tulldeklaration samt sakkunnighjälp som gäller planering av tullklareringen samt övrig företagsservice,

6) användning av tullverkets lokaler, materiel och utrustning,

7) sådana utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar och tull- och andra intyg som ges till andra än parterna samt sändning, samt

8) blanketter.

Tullstyrelsen beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. med iakttagande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

Viseringar
5 §

För visum uppbärs en avgift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.

Med stöd av ett avtal mellan Europeiska unionen och ett tredje land om viseringslättnader uppbärs av avtalspartens medborgare en nedsatt viseringsavgift i enlighet med bilagan.

För ett blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument som inte erkänns av Finland uppbärs en avgift i enlighet med bilagan. Avgiften uppbärs dock inte om inte någon viseringsavgift tas ut av personen i fråga.

6 §

För utlämnande av tariff- och ursprungsbesked samt andra upplysningar som gäller tillämpning av tullagstiftningen uppbärs de särskilda kostnader som avses i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, om dessa kostnader är betydligt högre än de som normalt uppstår.

Särskilda stadganden
7 §

För godkännande av en utländsk valutaenhet som betalningsmedel och för växling av valuta till euro uppbärs de kostnader som föranletts.

Ikraftträdande
8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till utgången av 2012.

I förordningen avsedda prestationer tillämpas på ärenden som har blivit anhängiga efter det att förordningen trätt i kraft eller därefter.

Helsingfors den 15 december 2010

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Överinspektör Pirjo Lahti

Bilaga

AVGIFTSTABELL

för tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER
1. Fordonsklarering
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
1.1. På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl. 23.00–07.00 45 euro
1.2. På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer samt Ärtholmens (Helsingfors) helikopterplan kl. 17.00–07.00 92 euro
1.3. Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 100 euro
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:
1.4. På ovan nämnda flygstationer kl. 17.00–7.00 53 euro
1.5. Någon annanstans, oberoende av vilken tid på dygnet 89 euro
Fartygstrafik
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar med undantag av klarering som gjorts elektroniskt :
1.6. kl. 16.00–07.00 36 euro
Klarering på platsen av ovan nämnda fartyg vid andra hamnar:
1.7. Från måndag till fredag kl. 07.00–16.00 94 euro/timme
1.8. Andra tider 120 euro/timme
2. Sådan överlåtelse till fri omsättning som inte sker i samband med hemförtullning, med undantag av sådan överlåtelseorder som givits elektroniskt
2.1. Från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 25 euro
2.2. Lördagar och helgdagar 30 euro
3. Övriga tullåtgärder
3.1. Av orsak som har samband med varuhavaren och lagerhållaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tillfälligt lager 94 euro/timme
3.2. Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 11 euro
3.3. Förstöring under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden 94 euro/timme
3.4. Användning av tullverkets fordon för utförande av en övervakningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har varit över 10 km 36 cent/km
3.5. Om den beställda åtgärden av orsak som inte beror på tullmyndigheten inte har kunnat inledas på överenskommen tid, uppbärs för väntetiden 94 euro/timme
3.6. Sådan beräkning, vägning, genomlysning eller annan inspektion av vara eller last som orsakas av att försegling eller annan motsvarande av tullmyndigheten applicerad eller godkänd identifieringsmärkning saknas 94 euro/timme
4. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer och sundhetskontroll av växter (frukter, bär och grönsaker)
4.1. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter som importeras till gemenskapen:
4.1.1. för det första varupartiet 85 euro/ varuparti
4.1.2. för de följande varupartierna 24 euro/ varuparti
4.2. Sundhetskontroll av växter som importeras till gemenskapen:
4.2.1. för det första varupartiet 86 euro/ varuparti
4.2.2. för det första varupartiet under 50 kg 43 euro/ varuparti
4.2.3. för de följande varupartierna 27 euro/ varuparti
4.2.4. för de följande varupartierna under 50 kg 13 euro/ varuparti
4.3. Kontroll av överensstämmelse med handelsnormer samt sundhetskontroll av växter som importeras till gemenskapen:
4.3.1. för det första varupartiet 109 euro/ varuparti
4.3.2. för de följande varupartierna 46 euro/ varuparti
4.4. Noggrannare kontroll av växter som importeras till gemenskapen, då brister upptäckts vid införselkontrollen 228 euro
varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift 110 euro/ varuparti
4.5. Ytterligare kontroll efter förbättrande åtgärder samt för växter som importeras från gemenskapen eller från andra länder 85 euro
varupartiet under 50 kg eller varupartierna med endast brister i förpackningspåskrift 43 euro/ varuparti
4.6. Kontroll för sundhetscertifikat av barrträdsvarupartier som importeras från Ryska federationen 1,80 euro/ intyg
II TULLSTYRELSENS BESLUT
1. Förhandsavgöranden
1.1. Förhandsavgörande om accisbeskattningen:
1.1.1. Vilket har krävt tullaboratorieundersökning 450 euro/ vara
1.1.2. Vilket inte har krävt tullaboratorieundersökning 350 euro/ vara
1.2. Annat förhandsavgörande som gäller beskattning:
1.2.1. När det är fråga om kommersiell verksamhet 500 euro
1.2.2. När sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 150 euro
1.3. Beslut om att inte ge förhandsavgörande 30 euro
2. Beslut som gäller registrering och beskattning
2.1. Beslut om godkännande som registrerad kund hos tullverket:
2.1.1. Beslut som gäller en sedvanlig registrerad kund 500 euro
2.1.2. Beslut i vilket säkerhetsklassen är F och tulldistriktet fastställt säkerheten 300 euro
2.1.3. Beslut i vilket säkerhetsklassen är F utan fastställd säkerhet 120 euro
2.1.4. Ändring av besluttypen mellan punkterna 2.1.1.―2.1.3.: Ändringsbeslut från ett billigare beslut till ett dyrare beslut; avgiften är skillnaden mellan beslutens priser Ändring av beslut från ett dyrare beslut till ett billigare beslut; ingen avgift.
2.1.5. En mindre ändring av ovan nämnda beslut 80 euro, dock högst avgiften för beslutet
2.1.6. Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringansökningar 100 euro, dock högst avgiften för beslutet
2.2. Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig:
2.2.1. Beslut om godkännande som registrerad bilskatteskyldig 1 600 euro
2.2.2. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnt beslut 300 euro
2.2.3. Avslagsbeslut som gäller ovan nämnda registreringsansökningar 200 euro
2.3. Tillstånd som gäller auktoriserad lagerhållare enligt lagen om påförande av accis:
2.3.1. Tillstånd som gäller harmoniserade acciser 830 euro
2.3.1.1. 2.3.1.2. Därtill för varje fristående lager dock sammanlagt högst 230 euro 1 000 euro
2.3.2. Tillstånd som gäller endast nationella acciser 550 euro
2.3.2.1. 2.3.2.2. Därtill för varje fristående lager dock sammanlagt högst 200 euro 900 euro
2.3.3. Tillstånd som gäller tillverkare som har leveranser bara i hemlandet 100 euro
2.4. Tillstånd som gäller skatterepresentanter enligt lagen om påförande av accis:
2.4.1. Tillstånd som gäller harmoniserade acciser 600 euro
2.4.2. Tillstånd som gäller endast nationella acciser 460 euro
2.5. Tillstånd som gäller registrerad mottagare enligt lagen om påförande av accis:
2.5.1. Tillstånd som gäller harmoniserade acciser 630 euro
2.5.2. Tillstånd som gäller endast nationella acciser 500 euro
2.6. Tillstånd son gäller registrerad avsändare enligt lagen on påförande av accis 400 euro
2.7. Tillstånd som gäller centralisering av accisbeskattningen och givande av accisdeklaration samt tillstånd att lämna ledsagardokument utan underskrift 350 euro
2.8. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut gällande påförande av accis 320 euro/ dock högst avgiften för tillståndet
2.9. Avslagsbeslut som gäller ansökan om beslut gällande punkterna 2.3.1.―2.7. 150 euro, dock högst avgiften för tillståndet
3. Beslut om tullupplagring och tullförfarande
3.1. Beslut om inrättande av friområde och frilager 600 euro
3.2. Beslut som gäller tullförfarande med ekonomisk verkan 105 euro
3.3. Tillstånd som gäller centraliserad förtullning 370 euro
3.4. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnt beslut eller tillstånd 180 euro, dock högst avgiften för tillståndet
III TULLDISTRIKTS BESLUT
1. Tillstånd som gäller tullupplagring och tullförfaranden
1.1. Tillstånd att inrätta tullager och tillfälliga lager 310 euro
1.2. Tillstånd till periodfakturering 56 euro
1.3. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut eller avslagsbeslut 130 euro, dock högst avgiften för tillståndet
1.4. Beslut som gäller ändring av friområdets gränser 136 euro
2. Övriga tillstånd och beslut
2.1. Tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen 200 euro
2.2. Tillstånd till undantag i fråga om tullväg eller allmän trafikplats, vilket beviljats andra än privatpersoner 40 euro
2.3. Förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller klareringsskyldigheten vid annat förfarande än förenklat förfarande 48euro
2.4. Tillstånd till behandling av tullagervaror 50 euro
2.5. Tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 130 euro
2.6. Förlängning av giltighetstiden eller mindre ändring för ovan nämnda beslut 71 euro dock högst avgiften för tillståndet
2.7. Förlängning av tidsfristerna för tullfrihet och skattefrihet 35 euro
2.8. Befrielse från skatt på motorfordon 41 euro
2.9. Intyg över befrielse från farledsavgift 28 euro
2.10. Förtullningsbok 25 euro
2.11. Beslut till en privatperson om, i vilken stat personen med stöd av skattelagen bör anses vara stadigvarande bosatt 22 euro
3. Viseringar
3.1. Visering 60 euro
3.2. Visering för flygplatstransfering 60 euro
3.3. Visering för barn mellan 6-12 år 35 euro
3.4 Nedsatt viseringsavgift 35 euro
3.5 Separat blad för påförande av visering 10 euro
IV TULLABORATORIETS PRESTATIONER
1. Laboratorieforskningar på tullmyndighetens initiativ; kontroll enligt livsmedelslagen (23/2006) och lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004)
1.1. Varor som omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde 1-3 prov 500 euro
― 4 eller flera prov som forskas 600 euro
― importparti vars värde är högst 1500 euro 250 euro/ varuparti
1.2. Kontroll av vattenhalten av fjäderfäkött 1-3 prov 500 euro
― 4 eller flera prov som forskas 600 euro
― importparti vars värde är högst 1500 euro 250 euro/ varuparti
1.3. Andra varor 1-3 prov 400 euro
― 4 eller flera prov som forskas 480 euro
― importparti vars värde är högst 1500 euro 200 euro/ varuparti
V ÖVRIGA TJÄNSTER
1. Till parterna:
1.1. Utdrag ur och kopior av beslut och övriga handlingar:
1.1.1. för den första sidan 9,30 euro/sida
1.1.2. för de därpå följande sidorna 80 cent/sida
1.2. Ovan nämnda styrkta utdrag och kopior:
1.2.1. för den första sidan 10,20 euro/sida
1.2.2. för de därpå följande sidorna 1,20 euro/sida
1.3. Tull- och andra intyg 27 euro/intyg
1.4. Sändning:
1.4.1. Brevförsändelse 4,10 euro + postavgift
1.4.2. Paketförsändelse 6,50 euro + postavgift
1.4.3. Expeditionsavgiften uppbärs genom postförskott/ mottagningsbevis för sändning 6,90 euro + postavgift
1.5. Telefaxförsändelser:
1.5.1. för den första sidan 12 euro/sida
1.5.2. för de därpå följande sidorna 1,50 euro/sida

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.