1185/2010

Utfärdad i Helsingfors den 15 december 2010

Kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005 och 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning i lag 1102/2002:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Trafiksäkerhetsverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för övriga avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer inom luftfarten

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut avgifter enligt bilaga 1, är:

1) prestationer i anslutning till flygverksamhet,

2) prestationer i anslutning till luftvärdighet,

3) prestationer i anslutning till flygtrafiktjänst och flygplatser,

4) prestationer i anslutning till flygtrafik.

Trafiksäkerhetsverket behöver inte alls ta ut en avgift eller kan ta ut en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet för sådana utbildnings- och informationsmöten inom luftfarten som verket ordnar och som förutsätts i Europeiska unionens rättsakter eller som är icke formella.

Om ett tillstånd eller godkännande inom luftfarten beviljas för kortare tid än ett år, tas det för tillståndet eller godkännandet ut en avgift baserad på avgiftstabellen för varje hel period på 30 dagar som ingår i certifikatperioden.

Bestämmelsen i 3 mom. tillämpas inte på tillstånd eller godkännanden av engångsnatur.

3 §
Offentligrättsliga prestationer inom sjöfarten

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut avgifter enligt bilaga 2, är:

1) prestationer i anslutning till sjöfartsinspektionen och övervakningen av sjöfarten,

2) prestationer i anslutning till bemanningar och behörigheter,

3) prestationer i samband med myndighetsfunktionerna inom lotsning,

4) prestationer i samband med fartygsregistret.

4 §
Offentligrättsliga prestationer inom järnvägssystemet

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet enligt bilaga 3, är:

1) säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg,

2) tillstånd för ibruktagande,

3) prestationer av aktörer i trafiksäkerhetsuppgifter,

4) prestationer av aktörer inom hälso- och sjukvården,

5) läroanstalters prestationer,

6) bedömningsorgans prestationer,

7) registreringsprestationer,

8) säkerhetsutredningar i fråga om TFÄ-bangårdar,

9) tillstånd till undantag,

10) regleringsorganets prestationer.

5 §
Offentligrättsliga prestationer inom vägtrafiken

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka Trafiksäkerhetsverket tar ut avgifter till självkostnadsvärde enligt bilaga 4, är:

1) typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter,

2) fordonstekniska utlåtanden och tillstånd,

3) prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter,

4) bilinteckningsprestationer,

5) fordonsregistreringsprestationer,

6) körkortsprestationer,

7) prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina,

8) prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen,

9) intyg,

10) prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet,

11) koncessioner för besiktning,

12) prestationer som gäller behörighet för vägtransportledare för specialtransporter och rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter,

13) färdskrivarkort,

14) internationella transporttillstånd,

15) trafikföretagarprestationer,

16) prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens,

17) kollektivtrafikprestationer,

18) handlingar.

För följande prestationer tar Trafiksäkerhetsverket ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen:

1) inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av en koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov,

3) beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller körtillstånd för taxiförare,

4) muntligt teoriprov av hälsoskäl,

5) förhandsavgörande enligt 48 § i fordonsskattelagen (1281/2003),

6) förhandsavgörande enligt 19 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003),

7) förhandsavgörande enligt 67 § i bilskattelagen (1482/1994),

8) undantag från ålderskravet gällande körrätt.

För följande prestationer tar Trafiksäkerhetsverket ut en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken,

2) provnummerintyg,

3) beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 §
Avgift för besiktningsverksamheten

Trafiksäkerhetsverket tar av koncessionshavarna ut en avgift för besiktningsverksamhet enligt 24 a § i lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998) för varje besiktning som utförts månaden innan i enlighet med bilaga 5.

7 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria prestationer är:

1) prestationer som enligt de avgiftstabeller som ingår i bilagan till förordningen är avgiftsfria,

2) rampinspektioner som avses i 4 kap. i luftfartslagen (1194/2009)och intyg som utfärdats med anledning av dem,

3) tillstånd som avses i 73―75 § i luftfartslagen,

4) tillträdesrätter som hänför sig till luftfartsskydd och som ingår i 11 kap. i luftfartslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten,

5) tryckalster och informationsmaterial som har producerats för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten,

6) trafiksäkerhetsforskning,

7) övervakning av ADR-körtillståndsutbildning, förarundervisning och utbildning för yrkeskompetens,

8) övervakning av trafikförnödenheter.

För omfattande tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten kan emellertid tas ut en avgift som inte får överstiga självkostnadspriset.

8 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Om avgiften för prestationen inte fastställs med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), tar Trafiksäkerhetsverket ut en avgift enligt företagsekonomiska grunder för följande prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten:

1) utlämnande av uppgifter ur fordonstrafikregistret,

2) annan än i 2 § 2 mom. avsedd utbildning som inte ingår i informationsverksamheten,

3) trycksaker som inte ingår i informationsverksamheten, med undantag för material som produceras för främjande av medvetenheten om trafiksäkerheten,

4) undersöknings- och beställningstjänster som grundar sig på uppdrag,

5) andra prestationer som Trafiksäkerhetsverket utför på uppdrag,

6) kopior och andra avskrifter,

7) avsändande av handlingar och annat material, om de kostnader detta medför inte ingår i en avgift som tas ut för någon annan prestation.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen.

9 §
Avgifter för avslagsbeslut och annullerad ansökan

Avgifter som avses i denna förordning tas ut också för avslagsbeslut, om inte något annat bestäms särskilt. Om avgiften överstiger 10 000 euro, kan avgiften för avslagsbeslutet eller den annullerade ansökan, för vilka förskottsavgift har tagits ut, jämkas med beaktande av den arbetsinsats som ansökan har krävt.

10 §
Befrielse från avgift

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan befria luftfartygets ägare, innehavare eller operatör från avgiften för luftvärdighetsövervakning, om luftfartyget inte används eller har använts för flygverksamhet under ett helt kalenderår.

En ansökan om befrielse enligt 1 mom. från en avgift för luftvärdighetsövervakning som redan har betalats ska lämnas in till Trafiksäkerhetsverket senast en månad efter utgången av det kalenderår då avgiften har betalats.

Som sådana fall där en avgift, i enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, kan tas ut till ett lägre belopp eller inte alls tas ut betraktas de fall där regleringsorganets avgörande enligt järnvägslagen (555/2006) har allmän betydelse eller betydelse som prejudikat för järnvägsmarknaden.

Trafiksäkerhetsverket tar inte ut en sådan behandlingsavgift som avses i 2 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut (1209/2006).

11 §
Behandlingsavgift för ärenden som behandlas på nytt

Behandlingsavgiften i ett ärende som av en domstol har återsänts för behandling till följd av överklagande ska minskas med det belopp som tidigare tagits ut för beslutet i ärendet.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till utgången av 2012.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ärendets anhängiggörande.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd
Sabina Lindström

Bilagor 1-5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.