1184/2010

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 8 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 § och 8 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom., sådana de lyder, 2 § i förordning 20/2009, 8 § 1 mom. 6 punkten i förordning 1491/2007 och 8 § 2 mom. i förordning 302/2008, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arek Oy, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Destia Ab, Edita Abp, Ekokem Oy Ab, FCG Finnish Consulting Group Ab, Fingrid Oyj, Finnair Abp, Fortum Abp, Gasum Oy, Governia Oy, Helsinki Business and Science Park Oy Ltd, Itella Abp, Kemijoki Oy, Motiva Oy, Neste Oil Abp, Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy, Patria Abp, Ab Myntverket i Finland, Raskone Ab, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Vapo Oy och VR-Group Ab.

8 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor är


6) för chefen för informationstjänsten, finansråd, konsultativa tjänstemän, dataadministrationschefen, personalutvecklingschefen, kommunikationschefen, ekonomichefen, säkerhetsdirektören, ledande kommunikationsexperter, specialsakkunniga, ledande terminologen, ledande informationsexperter, koordinatorn för kriskommunikation, lägesbildskoordinatorn, specialsakkunniga i EU-ärenden och EU-informatören högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, samt


Av en tjänsteman som är avdelningschef eller enhetschef och av chefen för ekonomiska rådets sekretariat förutsätts i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap, samt av biträdande chefen för EU-sekretariatet, kommunikationschefen och personalutvecklingschefen i praktiken visad ledarförmåga och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2010

Statsminister
Mari Kiviniemi

Regeringsråd
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.