1174/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande vars mål är att främja sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande samt samarbetet mellan olika aktörer.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa och bedöma hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas, lägga fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas på lång sikt och ge utlåtanden om viktiga projekt och förslag som gäller sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande,

2) stödja och främja myndigheters och andra aktörers samarbete för att förbättra sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande,

3) föra fram betydelsen och värdesättandet av sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande i samhället, och

4) fullgöra de övriga uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde och som jord- och skogsbruksministeriet har ålagt delegationen.

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande för tre år i sänder efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet.

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar med personliga suppleanter.

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som är förtrogna med sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och olika djurhållnings- och användningsformer för sällskaps- och hobbydjur. De övriga medlemmarna och suppleanterna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller sällskaps- och hobbydjur och deras välbefinnande och olika verksamheter som utövas med sällskaps- och hobbydjur. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska en företräda hundverksamheten, en kattverksamheten, en hästverksamheten, en forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, en den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, en jord- och skogsbruksministeriet, en Livsmedelssäkerhetsverket, en myndigheter som utövar praktisk tillsyn över djurskyddet, en det frivilliga djurskyddsarbetet, en det praktiska veterinärmedicinska arbetet, en dem som idkar handel med sällskaps- och hobbydjur och en konsumenterna.

Om delegationens ordförande, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant avgår under mandatperioden, kallar jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i stället för honom eller henne för den återstående mandatperioden.

4 §
Arrangemang i anslutning till verksamheten

Delegationen kan höra utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för delegationen.

Resekostnadsersättning betalas till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar, suppleanter och sekreterare samt sakkunniga i enlighet med statens resereglemente.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.