1168/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 2 § 3 mom. samt 13 och 16 § 1 mom. samt

fogas till förordningen nya 13 a och 13 b § samt till 23 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Behörighet för rektor

Behörig som rektor med ansvar för sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning är med avvikelse från 1 mom. 3 punkten den som har tillräcklig arbetserfarenhet av både läraruppgifter och andra uppgifter inom undervisningssektorn.


13 §
Behörighet för lärare i yrkesinriktade studier

Behörig att meddela yrkesinriktad undervisning som ingår i yrkesutbildningen är den som

1) har avlagt en högskoleexamen som är lämplig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämt,

2) har slutfört pedagogiska studier för lärare i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor,

3) har minst tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften samt

4) innehar behörighetsbrev eller certifikat eller har rätt att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården som legitimerad yrkesutbildad person, om verksamhet i uppgifter inom branschen förutsätter behörighetsbrev, certifikat eller legitimation.

Avvikelse kan göras från det krav på lämplig högskoleexamen som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten, om sådan lämplig högskoleexamen som förutsätts för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämmer inte finns i högskoleexamenssystemet eller om den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämmer kräver en särskilt stor eller specialiserad praktisk yrkesskicklighet. Läraren ska då ha sådan specialyrkesexamen som lämpar sig för den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämmer, eller ifall en lämplig specialyrkesexamen inte finns i examensstrukturen, annan lämplig examen eller utbildning, pedagogiska studier för lärare enligt 1 mom. 2 punkten samt minst fem års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i den undervisningsuppgift som utbildningsanordnaren bestämmer.

I utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen är behörighetsvillkoret med avvikelse från 1 mom. 1 punkten lämplig högre högskoleexamen. Behörig att ge utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen är även den som har lämplig yrkeshögskoleexamen, pedagogiska studier för lärare samt minst fem års praktisk arbetserfarenhet i sådana uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen som motsvarar högskoleexamen.

I yrkesinriktad undervisning inom social- och hälsovårdsbranschen kan man avvika från det behörighetsvillkor som gäller lämplig högre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen på det sätt som bestäms i 2 mom. i fråga om utbildning som leder till yrkesexamen inom hårbranschen samt skönhetsbranschen.

Behörig som lärare inom utbildningen i dans samt inom cirkusbranschen är trots vad som bestäms i 1 mom. 1 och 3 punkten även den som har lämpliga studier som omfattar minst tre år samt konstnärliga meriter eller andra yrkesmässiga meriter inom branschen.

Behörig att ge annan utbildning än sådan yrkesinriktad tilläggsutbildning som förbereder för en fristående examen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning som ges vid särskilda yrkesläroanstalter är av särskilda skäl även den som har avlagt specialyrkesexamen inom branschen eller som annars förvärvat en god yrkesskicklighet genom utbildning eller arbetserfarenhet.

13 a §
Meddelande av yrkesinriktad undervisning utan pedagogiska studier

Rätt att meddela yrkesinriktad undervisning har, utan hinder av 13 § 1 mom. 2 punkten, även den som har anställts som lärare på villkor att han eller hon inom tre år från det att anställningförhållandet inleddes slutför de pedagogiska studier för lärare som avses i nämnda punkt.

13 b §
Behörighet för lärare som ger utbildning som förbereder och ger träning för grundläggande yrkesutbildning

Behörig att ge orienterande och förberedande utbildning före den grundläggande yrkesutbildningen samt utbildning som förbereder invandrare för den grundläggande yrkesutbildningen är den som har behörighet för lärare inom yrkesinriktade studier eller gemensamma studier enligt denna förordning.

Behörig att meddela undervisning och ge handledning för handikappade i tränings- och rehabiliteringssyfte är den som har behörighet för lärare som meddelar specialundervisning enligt 16 §.

16 §
Behörighet för lärare som meddelar specialundervisning

Behörig att meddela specialundervisning är den som har sådan behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma studier som föreskrivs i denna förordning och som har slutfört studier för speciallärare inom yrkesutbildningen i en omfattning av minst 60 studiepoäng eller minst 35 studieveckor eller som har slutfört studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning enligt 19 § 1 mom. 3 punkten i statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004).

Behörig att meddela undervisning i gemensamma studier som meddelas som specialundervisning är, trots vad som föreskrivs i 14 § 1 mom. 1 punkten, även den som avlagt lämplig högre högskoleexamen och som har fullgjort de studier för speciallärare som anges i 1 mom.

Om ändamålsenliga arrangemang inom specialundervisningen kräver det kan specialundervisning trots vad som bestäms i 1 mom. meddelas även av någon annan lärare som avses i detta kapitel som en del av hans eller hennes övriga undervisning.

23 §
Behörighet för en person som meddelar undervisning interimistiskt

Trots vad som bestäms i 1 mom. kan den som har tillräcklig utbildning för undervisningsuppgiften och god praktisk yrkesskicklighet förordnas att meddela sådan yrkesinriktad undervisning som avses i 13 § för högst två år. En sådan person kan förordnas att meddela undervisning för längre tid än ett år endast om personer som uppfyller de behörighetsvillkor som nämnda undervisningsuppgift förutsätter inte finns tillgängliga eller om det finns andra särskilda skäl till detta.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

Den som när denna förordning träder i kraft är behörig att meddela yrkesinriktad undervisning eller yrkesinriktad specialundervisning eller som har fått dispens eller behörighetsintyg innan denna förordning träder i kraft, är behörig att meddela motsvarande yrkesinriktad undervisning eller yrkesinriktad specialundervisning.

Den som när denna förordning träder i kraft uppfyller behörighetsvillkoren för en rektor inom yrkesutbildningen till den del det är fråga om lärarbehörighet inom yrkesutbildningen och tillräcklig arbetserfarenhet i läraruppgifter, är behörig att fortsatt verka som rektor enligt lagen om yrkesutbildning eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Den som när denna förordning träder i kraft är behörig att ge utbildning som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen samt annan yrkesinriktad tilläggsutbildning, är behörig att ge en motsvarande yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Behörig att meddela undervisning i hälsokunskap inom yrkesutbildningen är trots vad som föreskrivs i 14 § även den som den 1 augusti 2001 var behörig att meddela sådan undervisning i gymnastik och hälsokunskap som avses i 12 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) och vars anställningsförhållande i denna undervisningsuppgift har inletts före utgången av juli 2011.

Helsingfors den 16 december 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsrådet
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.