1160/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 7 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) ett nytt 1 mom., i stället för det 1 mom. som upphävts genom lag 312/2010, som följer:

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

7 §
Ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete

För en arbetslös arbetssökande som är född 1950 eller därefter tryggas möjlighet till sysselsättningsfrämjande rehabilitering eller utbildning, om hans eller hennes rätt till arbetslöshetsdagpenning upphör till följd av maximitidens utgång när han eller hon har fyllt 57 år men innan han eller hon fyller 60 år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelserna i 7 kap. 7 § 1 mom. tillämpas dock redan från och med den 10 maj 2010.

RP 240/2010
AjUB 11/2010
RSv 219/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.