1159/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av 2 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 2 kap. 1 a §, sådan den lyder i lag 313/2010, som följer:

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

1 a §
Rätt till arbetslöshetsförmåner för utlänningar

En person som inte är finsk medborgare har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag, om han eller hon har obegränsad rätt att utföra förvärvsarbete på basis av en för Finland bindande internationell överenskommelse.

Andra än i 1 mom. avsedda personer som inte är finska medborgare har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag, om de har rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av ett uppehållstillstånd som inte är tillfälligt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagen tillämpas dock redan från och med den 10 maj 2010.

Om det före lagens ikraftträdande, på basis av något annat än ett kontinuerligt uppehållstillstånd som beviljats på grund av familjeband, har betalats arbetsmarknadsstöd till personer med rätt till arbetslöshetsförmån enligt 2 kap. 1 a § 2 mom., återkrävs inte detta arbetsmarknadsstöd som betalats utan grund.

RP 240/2010
AjUB 11/2010
RSv 219/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.