1157/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från försvarsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om försvarsministeriet (375/2003) 3, 6 och 7 §, av dem 3 och 7 § sådana de lyder i förordning 1088/2009, som följer:

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en försvarspolitisk avdelning, en förvaltningspolitisk avdelning och en resurspolitisk avdelning. I ministeriets arbetsordning föreskrivs om de enheter som hör till avdelningarna.

Vid ministeriet finns dessutom som fristående verksamhetsenheter underställda kanslichefen förvaltningsenheten, lagberednings- och rättsenheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten samt sekretariatet för säkerhets- och försvarskommittén samt underställd avdelningschefen för förvaltningspolitiska avdelningen sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation.

Direktör för en enhet som hör till en avdelning och för en fristående verksamhetsenhet är en tjänsteman som ministern förordnat till uppgiften.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är utöver vad som i 43 § i reglementet för statsrådet bestäms om behörighetsvillkor för tjänstemän

1) för förvaltningsdirektör i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för specialforskare, translator, konsultativ tjänsteman, revisionsdirektör, överingenjör och överinspektör högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

3) för föredragande högskoleexamen,

4) för äldre avdelningsstabsofficer generalstabsofficersexamen samt för avdelningsstabsofficer officersexamen och fastställd vidareutbildning,

5) för generalsekreteraren för försvarets vetenskapliga delegation för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forskningsarbete och ledningen av sådant.

7 §
Titlar

Avdelningscheferna har titeln överdirektör och generalsekreteraren för försvarets vetenskapliga delegation har titeln professor.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.