1156/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från försvarsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om försvarsmakten (1319/2007) 7 § 1 mom. 9 punkten, 12 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten, 14 §, 15 § 2 mom. 1 punkten och 16 § 1 mom., av dem 7 § 1 mom. 9 punkten, 12 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 14 § och 16 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1622/2009, som följer:

7 §
Försvarsmaktens tjänster

Vid försvarsmakten finns


9) tjänsten som chefsbibliotekarie, redovisningschef, museichef, provisor, försvarsmaktens assessor, försvarsmaktens överveterinär, sprängämnesinspektör och forskningschef,


12 §
Särskilda behörighetsvillkor för övriga tjänster vid försvarsmakten

Dessutom fordras


2) av forskningschef och avdelningsföreståndare för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forskningsarbete och ledningen av sådant,

3) av professor och militärprofessor vetenskaplig kompetens, undervisningsförmåga och praktisk förtrogenhet med uppgiftsområdet,


5) av andra innehavare av tjänster som nämns i 7 § 1 mom. 9 och 10 punkten för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

14 §
Titlar

En forskningschef och avdelningsföreståndare kan ha titeln professor. Titeln beviljas av den myndighet som utnämner till tjänsten.

15 §
Utnämning till en tjänst

Till andra tjänster inom försvarsmakten än de som nämns i 1 mom. utnämns

1) forskningschef, avdelningsföreståndare, professor och försvarsmaktens assessor av försvarsministeriet,


16 §
Ledigförklarande av en tjänst

Utöver vad som föreskrivs i 38 a § i lagen om försvarsmakten, ledigförklarar huvudstaben tjänsterna som specialläkare, specialforskare, chefsbibliotekarie, museichef, avdelningsföreståndare, avdelningschef, professor, försvarsmaktens assessor, sprängämnesinspektör, militärprofessor, byråchef och forskningschef.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 december 2010

Försvarsminister
Jyri Häkämies

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.