1155/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2010

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om avträdelsepension (16/1974) 8 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 366/1997, och

ändras 8 § 2 mom. 2 punkten, 12 a § 1 mom., 13 § samt 17 § 3 mom.,

sådana de lyder, 8 § 2 mom. 2 punkten i lag 1285/2006, 12 a § 1 mom. i lag 1304/1990, 13 § i lagarna 1087/1985, 1007/2005 och 992/2007 samt 17 § 3 mom. i lag 1087/1985, som följer:

8 §

Full avträdelsepension ändras till minskad pension


2) om något annat inte följer av 12 a §, om den som får full avträdelsepension, i strid med en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion eller en försäljningsbegränsningsförbindelse för åker, med stöd av ett arrendeavtal som ingåtts för minst fem år, före 2011 överlåter eller arrenderar ut åkermark som omfattas av förbindelsen som tillskottsområde till en person som vid överlåtelsetidpunkten bedriver jordbruk på brukningsenheten så att han eller hon i enlighet med 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har tagit i nämnda lag bestämd försäkring för minimipensionsskydd, och som förbinder sig att under minst fem år i sin besittning ha och odla det område som överlåts eller arrenderas ut,


12 a §

Överlåts en fortbeståndsduglig brukningsenhet, som omfattas av en förbindelse om nedläggning av lantbruksproduktion, sedan sex år har förflutit från det att pensionen började, dock före 2011, i sin helhet till en person som uppfyller kraven på övertagare enligt 10 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, och ingår övertagaren en förbindelse för brukningsenheten som motsvarar den förbindelse som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten i samma lag, får utbetalningen av avträdelsepensionen fortgå. I fråga om den som ingår förbindelsen ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs om övertagare i 31, 32 och 34 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare.


13 §

Om avträdaren börjar bedriva jordbruksproduktion för egen eller gemensam räkning, i strid med förbindelsen enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i större omfattning än vad som bestäms i 6 a § 1 mom. eller i en förordning som har utfärdats med stöd av detta moment, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet som föranleder indragningen inleddes. Om avträdaren överlåter eller arrenderar ut ett område för vilket avträdaren har ingått en förbindelse som avses i 6 § 2 mom. eller använder nämnda område för annat ändamål än för att bedriva jordbruk för egen eller gemensam räkning, dras avträdelsepensionen inte in.

Om avträdaren börjar bedriva jordbruksproduktion på ett sådant sätt att försummelsen som han eller hon har gjort sig skyldig till i fråga om den förbindelse som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten ska anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionen dras in delvis eller för viss tid eller beslut fattas om att pensionen ska betalas ut oförändrad.

Rätten till avträdelsepension upphör vid ingången av månaden efter pensionstagarens dödsdag.

17 §

Avträdelsepensionstagaren har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbesked om huruvida den åtgärd, som pensionstagaren eller ägaren av den lägenhet som är föremål för avträdelse planerar, leder till att pensionen dras in i enlighet med 13 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Denna lag tillämpas på sådan avträdelse eller utarrendering enligt 13 § 1 mom. som sker efter lagens ikraftträdande. Avträdelsen eller utarrenderingen anses ha skett vid den tidpunkt då överlåtelsehandlingen eller arrendeavtalet har undertecknats. På sådana avträdelser som har skett innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 191/2010
JsUB 19/2010
RSv 222/2010

Helsingfors den 17 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.