1132/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för år 2010 så som bestäms i denna förordning.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett litet slakteri.

2 §
Förutsättningar för transportbidraget

Bidrag kan beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn godkända små slakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som människoföda och köttet har producerats i stödregionerna i bilaga 1.

3 §
Bidragets storlek

Stöd betalas i enlighet med bilaga 1.

Om summan av det transportbidrag som bidragstagaren får med stöd av denna förordning och i övrigt för samma ändamål överstiger det belopp som föreskrivs i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2010.

Helsingfors den 16 december 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ton
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 39,41
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 39,41
C3-P4
Posio 69,07
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt Kittilä och Sodankylä med undantag av de delar som hör till P5 69,07
C4-P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä kommuner de regioner som avses i bilaga 1 till statsrådets förordning om nordligt stöd 2010 (38/2010) 157,84

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.