1124/2010

Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets arbetsordning (627/2007) 33 §, samt

ändras 3, 13, 18, 48 och 57 §, av dem 13 och 18 § sådana de lyder i förordning 1800/2009, som följer:

3 §
Ledande tjänstemän

Om kanslichefens uppgifter bestäms i reglementet för statsrådet (262/2003).

Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för förvaltnings- och utvecklingstjänsterna är förvaltningsdirektören och chef för ministeriets information kommunikationsdirektören. Cheferna för enheter och grupper förordnas av ministern.

13 §
Allmänna avdelningens uppgifter

Till allmänna avdelningens ansvarsområde hör ärenden som gäller

1) planering på lång sikt inom förvaltningsområdet, verksamhets- och ekonomiplanering, organisering och utveckling av resultatstyrningen, uppgörande av budgetförslaget och andra finansieringsfrågor samt system för uppföljning av verksamheten och ekonomin och andra ekonomi- och statistikfrågor,

2) ministeriets interna budgetering, uppställande av resultatmål, betalningsrörelse, bokföring och bokslut samt andra uppgifter som ministeriet har i egenskap av räkenskapsverk,

3) stödjande av ministeriets ledning och avdelningar i deras internationella verksamhet samt allmänna och tväradministrativa internationella uppgifter i samarbete med avdelningarna,

4) samordning av den forskning som bedrivs inom ministeriets förvaltningsområde,

5) forskning kring och observation av atmosfären, vädertjänst samt fysikalisk havsforskning och uppföljning av den,

6) resultatstyrning av det forskningsinstitut som hör till ministeriets förvaltningsområde,

7) utveckling av förvaltningen och andra rättsliga och allmänna administrativa uppgifter, om ärendet inte hör till någon annan avdelning eller enhet,

8) ministeriets förvaltning och personalförvaltning, verksamhets- och ledningssystem och utveckling av dem,

9) ministeriets dataadministration och informationstjänst,

10) utveckling av förvaltningsområdets dataadministration till den del ärendena ingår i ministeriets uppgifter,

11) översättning,

12) affärsmässig utveckling av ministeriets förvaltningsområde,

13) styrning av statsbolagen inom ministeriets förvaltningsområde,

14) ministeriets ämbetsverkstjänster,

15) ministeriets interna beredskap och säkerhet,

16) utveckling av beredskap och säkerhet vid ämbetsverken och inrättningarna inom ministeriets förvaltningsområde om uppgiften inte hör till någon annan avdelning, och

17) ministeriets och förvaltningsområdets ämbetsverks och inrättningars deltagande i internationell krishantering.

18 §
Enheten för affärsverksamhet

Enheten för affärsverksamhet handlägger ärenden som gäller

1) styrning, uppföljning, utveckling och branscharrangemang som avser statsbolagen inom förvaltningsområdet, och

2) strukturell utveckling av affärsverksamheten och utvecklingsstrategier inom förvaltningsområdet och dess organisationer.

48 §
Förordnanden om tjänsteresor

Ministern utfärdar förordnanden om tjänsteresor för specialmedarbetaren och kanslichefen. Kanslichefen utfärdar förordnanden om tjänsteresor för avdelningscheferna samt kommunikationsdirektören.

Avdelningschefen utfärdar förordnanden om tjänsteresor för chefen för en enhet. Förordnanden om tjänsteresor för tjänstemän inom ministeriets information utfärdas av kommunikationsdirektören. För andra tjänstemän utfärdas förordnanden om tjänsteresor av chefen för enheten.

57 §
Kanslichefens och avdelningschefernas ställföreträdare

När kanslichefen har förhinder är en av ministern förordnad avdelningschef eller annan tjänsteman som är utnämnd av republikens president eller statsrådet ställföreträdare för kanslichefen. Ställföreträdare för en avdelningschef är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen. Ställföreträdaren för en chef för en enhet inom avdelningen förordnas av avdelningschefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Helsingfors den 16 december 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.