1117/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av 75 och 92 a § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i universitetslagen (558/2009) 75 och 92 a §, sådana de lyder, 75 § delvis ändrad i lag 416/2010 och 92 a § i lag 416/2010, som följer:

75 §
Helsingfors universitets rättigheter och egendom

Helsingfors universitet har rätt att ha ett apotek i Helsingfors stad. Universitetet har dessutom även de övriga rättigheter, förmåner och friheter samt den egendom och de inkomster som det har när denna lag träder i kraft.

Universitetets medel enligt 1 mom. samt donations- och testamentsmedel ska förvaltas separat från universitetets övriga bokföring. Beslut om förvaltningen av medlen fattas av styrelsen.

Staten kompenserar årligen universitetet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Dessutom kompenserar staten årligen universitetet till ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som har betalats för universitetets apoteksrörelse.

92 a §
Kompensation till Östra Finlands universitet för skatten på näringsinkomst för universitetets apoteksrörelse samt för apoteksavgiften

Staten kompenserar årligen Östra Finlands universitet till ett belopp som motsvarar den samfundsskatt som universitetet har betalat på näringsinkomsten från sin apoteksrörelse. Dessutom kompenserar staten årligen universitetet till ett belopp som motsvarar den apoteksavgift som har betalats för universitetets apoteksrörelse.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagen tillämpas första gången på den apoteksavgift som bestäms på basis av apoteksrörelsens omsättning 2010.

RP 244/2010
ShUB 32/2010
RSv 206/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.