1105/2010

Given i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (227/2009) 2―5, 11―15 och 18―20 § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) enskilt godkännande enskilt godkännande enligt fordonslagen; till enskilt godkännande hör dessutom registrering i fordonstrafikregistret av uppgifter om fordon,

2) beviljare av enskilt godkännande instanser med vilka Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal om beviljande av enskilt godkännande av fordon.

Beviljaren av enskilt godkännande kan komma överens med den som söker enskilt godkännande att beviljaren i samband med beviljandet av enskilt godkännande utför sådana mindre kontroller, mätningar, kalkyler och utredningar enligt 50 e § 2 mom. 5 punkten i fordonslagen som behövs för att påvisa överensstämmelse med kraven. Dessa åtgärder anses då utgöra en del av det enskilda godkännandet.

3 §
Trafiksäkerhetsverkets ansvar för enskilda godkännanden

Trafiksäkerhetsverket svarar för enskilda godkännanden av fordon i Finland.

4 §
Hur beviljandet av enskilda godkännanden ordnas

Trafiksäkerhetsverket ordnar beviljande av enskilda godkännanden genom att upphandla behövliga tjänster av tjänsteproducenter. Beviljandet ska genom avtal ordnas så att kvaliteten, enhetligheten och tillgången på de tjänster som behövs i verksamheten säkerställs i skälig omfattning i olika delar av landet.

5 §
Avtal om beviljande av enskilda godkännanden

Ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden görs för en viss tid av högst fem år.

I avtalet ska överenskommas om

1) inledandet av verksamheten,

2) ort och utrymmen där enskilda godkännanden beviljas,

3) den utrustning som krävs i verksamheten,

4) betjäningstider,

5) användningen av fordonstrafikregistret, registrering av uppgifter om beviljande av enskilt godkännande i fordonstrafikregistret samt om påvisandet av det dataskydd och den datasäkerhet som förutsätts av beviljaren av enskilt godkännande,

6) det förfarande som ska iakttas vid uttaget av avgifter för beviljande av enskilt godkännande och vid redovisningen av dessa avgifter till Trafiksäkerhetsverket,

7) ingivande av dokument som gäller beviljande av enskilda godkännanden till Trafiksäkerhetsverket,

8) avtalsperioden och upphörande av avtalet i specialfall under avtalsperioden,

9) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till beviljaren av enskilda godkännanden,

10) tillsynen och andra medel genom vilka Trafiksäkerhetsverket kan säkerställa att enskilda godkännanden beviljas på behörigt sätt.

11 §
Förvaring av dokument som gäller enskilda godkännanden samt utlämnande av uppgifter om dem

Dokument som gäller beviljande av enskilda godkännanden förvaras vid Trafiksäkerhetsverket.

Beviljare av enskilda godkännanden ska sända de dokument som avses i 1 mom. till Trafiksäkerhetsverket efter det att de enskilda godkännandena har utförts. Trafiksäkerhetsverket får för verksamheten i fråga lämna ut dessa dokument genom teknisk anslutning, utan hinder av vad som bestäms om hemlighållandet av dem, till personer som utför uppgifter i anslutning till besiktning och registrering av fordon samt till dem som bedriver verksamhet för beviljande av enskilda godkännanden.

12 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över beviljandet av enskilda godkännanden samt över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Trafiksäkerhetsverket kan vid tillsynen anlita Mätteknikcentralen eller någon annan motsvarande inrättning.

Beviljare av enskilda godkännanden ska utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna Trafiksäkerhetsverket de uppgifter verket behöver för tillsynen över verksamheten och utan dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket sådana förändringar i den egna verksamheten som kan ha väsentlig inverkan på beviljandet av enskilda godkännanden.

Trafiksäkerhetsverket har rätt att utföra inspektioner på platser där enskilda godkännanden beviljas. Förhållandena ska vara sådana att en inspektion kan utföras på ett ändamålsenligt sätt. Inspektioner får inte ske i lokaler som används för permanent boende.

Trafiksäkerhetsverket kan häva ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden, om beviljaren av enskilda godkännanden

1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6―10 §,

2) vägrar att lämna uppgifter som behövs för Trafiksäkerhetsverkets tillsyn över verksamheten,

3) på något väsentligt sätt bryter mot det avtal som avses i 4 och 5 § så att ett ändamålsenligt beviljande av enskilda godkännanden äventyras, eller

4) beviljar enskilda godkännanden i strid med de väsentliga bestämmelserna om dessa.

En förutsättning för hävande av avtalet är att Trafiksäkerhetsverket har gett beviljaren av enskilda godkännanden en anmärkning och en skriftlig varning om de förseelser eller försummelser som avses i 4 mom. och att dessa inte har lett till att förseelserna eller försummelserna avhjälpts.

13 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar och rätt att lämna uppgifter vidare

Trafiksäkerhetsverket har utan hinder av vad som föreskrivs om hemlighållande av uppgifter rätt att genom teknisk anslutning få den information ur straffregistret som är nödvändig för skötseln av verkets uppgifter och att använda informationen i fordonstrafikregistret för utredning och övervakning av att de krav på tillförlitlighet som föreskrivs för beviljande av enskilda godkännanden är uppfyllda. Information om brott kan som grund för hävande av avtal utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut till beviljare av enskilda godkännanden.

14 §
Tystnadsplikt

Beviljare av enskilda godkännanden och en anställd hos denne får inte för utomstående röja sådana uppgifter som de i samband med bedömning av tillförlitlighet enligt 7 § fått om brott som har begåtts av en person som avses i nämnda paragraf och som Trafiksäkerhetsverket med stöd av 13 § har lämnat ut till tjänsteproducenten.

15 §
Begäran om prövning och ändringssökande

I ett beslut om enskilt godkännande får ändring inte sökas genom besvär. Man får hos Trafiksäkerhetsverket begära att beslutet omprövas. Omprövningsbegäran ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Till beslutet ska fogas en anvisning om hur man begär omprövning.

I ett beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en omprövningsbegäran eller i ett beslut som verket i övrigt fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

18 §
Avgift för enskilt godkännande

För enskilt godkännande tas för Trafiksäkerhetsverket ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

20 §
Övergångsbestämmelser

Innan denna lag träder i kraft kan Trafiksäkerhetsverket ingå sådana avtal som avses i 4 och 5 § med tjänsteproducenter.

Även andra åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag än de som avses i 1 mom. får vidtas innan lagen träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 167/2010
KoUB 12/2010
RSv 165/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.