1100/2010

Utfärdad i Helsingfors den 2 december 2010

Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och släpvagnar och utbytbar dragen utrustning till traktorer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 5 § 2 mom. i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004) samt 38 § 2 mom. och 40 § 1 mom. i fordonslagen (1090/2002), av dem 40 § 1 mom. i fordonslagen sådant det lyder i lag 226/2009:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på EG-typgodkännande av traktorer, släpvagnar eller utbytbar dragen utrustning vilkas högsta konstruktionsmässiga hastighet är minst 6 km/h och som är tillverkade i en eller flera etapper och avsedda att användas inom jord- och skogsbruk. Förordningen tillämpas dessutom på EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon.

Denna förordning tillämpas även på EG-typgodkännande i flera etapper av icke färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon.

Förordningen tillämpas dock inte på utbytbar utrustning som helt saknar kontakt med marken under vägtransport och inte heller på trafiktraktorer som avses i 14 § 3 mom. 4 punkten i fordonslagen (1090/2002) och som är nationellt typgodkända.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktivet om typgodkännande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG,

2) särdirektiv direktiv som anges i bilagan till denna förordning,

3) EG-typgodkännande ett förfarande genom vilket en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) intygar att fordonstypen uppfyller de tekniska kraven i direktivet om typgodkännande eller att ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i ett särdirektiv,

4) EG-typgodkännande i flera etapper ett förfarande genom vilket en eller flera EES-stater intygar att en fordonstyp, som beroende av det konstruktionsstadium den befinner sig i, är icke färdigbyggd eller färdigbyggd uppfyller de tekniska kraven i direktivet om typgodkännande,

5) fordon en färdigbyggd, icke färdigbyggd eller etappvis färdigbyggd traktor, släpvagn eller utbytbar dragen utrustning avsedd att användas inom jord- och skogsbruk,

6) fordonskategori en grupp av fordon där alla fordon har samma egenskaper i fråga om utformning,

7) fordonstyp fordon inom samma fordonskategori hos vilka de huvudaspekter som avses i kapitel A i bilaga II till direktivet om typgodkännande är identiska; en fordonstyp får förekomma i de varianter och olika versioner som anges i kapitel A i bilaga II,

8) traktor ett sådant fordon som avses i 14 § i fordonslagen,

9) släpvagn ett fordon som dras och är avsett att användas inom jord- och skogsbruk och som främst är avsett för transport av last och konstruerat för att sammankopplas med en traktor för utnyttjande i jord- och skogsbruk,

10) utbytbar dragen utrustning ett fordon som dras och är avsett att användas inom jord- och skogsbruk och som är konstruerat för att dras av en traktor och som ändrar traktorns funktionssätt eller utökar det med en ny funktion,

11) grundfordon ett icke färdigbyggt fordon vars identifieringsmärkning bevaras under alla etapper i processen för ett EG-typgodkännande i flera etapper,

12) icke färdigbyggt fordon ett fordon vars förfärdigande kräver åtminstone ytterligare en etapp för att det ska kunna uppfylla kraven i direktivet om typgodkännande,

13) färdigbyggt fordon ett fordon som genomgått den sista etappen i processen för ett EG-typgodkännande i flera etapper och som uppfyller kraven i direktivet om typgodkännande,

14) system apparatur som utgör en väsentlig del av fordonet och som i allmänhet inte kan lösgöras i separata komponenter,

15) komponent en anordning avsedd att ingå i ett fordon som kan lösgöras från eller installeras i fordonet och som kan typgodkännas separat,

16) separat teknisk enhet en anordning avsedd att ingå i ett fordon som hänför sig till en viss fordonstyp och som kan typgodkännas separat eller som en del av fordonstypen,

17) intyg om överensstämmelse det dokument som avses i bilaga III till direktivet om typgodkännande och som tillhandahålls av tillverkaren för att intyga att ett fordon som har godkänts i enlighet med denna förordning motsvarar alla bestämmelser som är tillämpliga vid tiden för tillverkningen och i vilket det konstateras att fordonet kan inregistreras eller tas i bruk i alla medlemsstater utan kompletterande inspektion,

18) tillverkare den som är ansvarig inför typgodkännandemyndigheten för alla moment i typgodkännandeprocessen och för att produktionen sker i överensstämmelse med kraven; tillverkaren behöver inte vara direkt delaktig i alla stadier av produktionen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

Ett sådant EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter som avses ovan i 1 mom. 3 och 4 punkten jämställs med typgodkännanden baserade på E-reglementen i enlighet med överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt om ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/1976) samt med typgodkännanden som baserar sig på standardiserade OECD-koder, så som bestäms i direktivet om typgodkännande.

3 §
Ansökan om EG-typgodkännande av fordon

Tillverkaren ska lämna in ansökan om EG-typgodkännande till typgodkännandemyndigheten i en EES-stat. I Finland ska ansökan lämnas in till Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska informationsdokument bifogas i vilka de uppgifter som krävs enligt bilaga I till direktivet om typgodkännande ingår. Infomationsdokumenten ska stå till typgodkännandemyndighetens förfogande fram till den dag då EG-typgodkännande beviljas eller ansökan om EG-typgodkännande avslås. Ansökan för ett och samma fordon får inte lämnas in till typgodkännandemyndigheten i fler än en EES-stat.

4 §
Fordonstyper som ska godkä

Om inte annat följer av 10 § 1 mom., ska Trafiksäkerhetsverket bevilja ett fordon EG-typgodkännande, om

1) det motsvarar de uppgifter som anges i det informationsdokument som följer mall A i bilaga I till direktivet om typgodkännande, och

2) det uppfyller de tekniska krav som ställs genom särdirektiv.

De tekniska krav som ställs genom särdirektiv kontrolleras genom utsedda tekniska tjänster i enlighet med 47 § i fordonslagen.

5 §
Etappvis typgodkännande

Tillverkaren ska inför den första etappen för godkännande lämna in ansökan om EG-typgodkännande till typgodkännandemyndigheten i en EES-stat. I Finland ska ansökan lämnas in till Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska bifogas de delar av informationsdokumenten och de intyg över EG-typgodkännande som motsvarar det konstruktionsstadium som fordonet befinner sig i vid tidpunkten för ansökan.

Tillverkaren ska inför den andra etappen eller de därpå följande etapperna för godkännande till typgodkännandemyndigheten lämna in de delar av informationsdokumenten och de intyg över EG-typgodkännande som motsvarar det konstruktionsstadium som fordonet befinner sig i vid tidpunkten för ansökan samt ett exemplar av det intyg över EG-typgodkännande som beviljats det icke färdigbyggda fordonet i föregående etapp. Därutöver ska tillverkaren lämna in en detaljerad förteckning över de ändringar och tillägg som har gjorts i det icke färdigbyggda fordonet.

6 §
Fordon som ska godkännas etappvis

Om inte annat följer av 10 § 1 mom., ska Trafiksäkerhetsverket bevilja EG-typgodkännande för fordon som motsvarar de uppgifter som getts i informationsdokumenten och som uppfyller de tekniska krav som ställs i särdirektiven.

7 §
Ansökan om EG-typgodkännande av system, komponenter och separata tekniska enheter

Tillverkaren ska lämna in ansökan gällande EG-typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet till typgodkännandemyndigheten i en EES-stat. I Finland ska ansökan lämnas in till Trafiksäkerhetsverket. En separat ansökan ska lämnas in för varje typ som ska godkännas. Till ansökan bifogas ett informationsdokument i enlighet med tillämpligt särdirektiv. Informationsdokumenten ska stå till typgodkännandemyndighetens förfogande fram till den dag då EG-typgodkännande beviljas eller ansökan om EG-typgodkännande avslås.

Det typgodkännande som avses i 1 mom. beviljas i enlighet med bestämmelserna i särdirektiven.

8 §
System, komponenter och separata tekniska enheter som ska godkännas

Om inte annat följer av 10 § 1 mom., ska Trafiksäkerhetsverket bevilja EG-typgodkännande för system, komponenter eller separata tekniska enheter som motsvarar uppgifterna i infomationsdokumenten och som uppfyller de tekniska kraven i de tillämpliga särdirektiv som finns förtecknade i kapitel B i bilaga II till direktivet om typgodkännande.

9 §
Intyg om överensstämmelse och EG-typgodkännandemärke

Bestämmelser om intyg om överensstämmelse och användning av EG-typgodkännandemärke finns i 41 § i fordonslagen.

10 §
Meddelande till kommissionen och andra EES-stater

Om Trafiksäkerhetsverket avslår en sådan ansökan som avses i 3, 5 eller 7 § med stöd av 37 § i fordonslagen, ska verket omedelbart underrätta kommissionen och typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna om beslutet och dess motivering.

Trafiksäkerhetsverket ska inom en månad från det att beslut fattats sända en kopia av varje utfärdat intyg om EG-typgodkännande som gäller godkännande av, vägran att godkänna eller återkallande av ett godkännande av en fordonstyp till typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna.

Trafiksäkerhetsverket ska varje månad sända typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna en förteckning över alla uppgifter som krävs i bilaga IV till direktivet om typgodkännande i fråga om de EG-typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter som Trafiksäkerhetsverket har beviljat, förvägrat eller återkallat under månaden i fråga.

Trafiksäkerhetsverket ska en gång om året sända kommissionen och de övriga EES-staterna en förteckning över de undantag från en eller flera bestämmelser i ett eller flera särdirektiv som beviljats sådana fordonstyper som avses i 14―16 §.

11 §
Meddelande om EG-typgodkännandemyndigheter och tekniska tjänster

Social- och hälsovårdsministeriet ska meddela kommissionen och de övriga EES-staterna vilken myndighet som är typgodkännandemyndighet i Finland samt myndighetens adress och ansvarsområden.

Trafiksäkerhetsverket ska meddela kommissionen och de övriga EES-staterna kontaktuppgifterna för de tekniska tjänster som verket har utsett samt meddela för vilka provningsförfaranden tjänsterna har utsetts.

Bestämmelser om vilka krav som ställs på de tekniska tjänsterna finns i 47 § i fordonslagen.

12 §
Ändringar av typgodkännanden

Om ett typgodkännande ändras på grund av att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet har ändrats, uppdaterar Trafiksäkerhetsverket det tekniska underlaget och dess index efter att ha fått uppgifter om dessa ändringar från tillverkaren.

Om det ursprungliga typgodkännandet utvidgas, ska myndigheten förse intyget med ett utvidgningsnummer genom vilket syftet med utvidgningen och datumet för den nya publiceringen framgår.

Ändringar i det tekniska underlaget och dess index görs och utvidgningsnummer utfärdas endast om resultaten av utförda provningar och kontroller visar att kraven för typgodkännande har uppfyllts.

13 §
Åtgärder i anslutning till produktionens överensstämmelse med kraven och bristande överensstämmelse hos en typ

Om Trafiksäkerhetsverket har beviljat typgodkännande, ska verket i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med typgodkännandemyndigheterna i de övriga EES-staterna se till att de serietillverkade fordonen, komponenterna, systemen eller separata tekniska enheterna stämmer överens med den godkända typen på det sätt som anges i 45 § i fordonslagen.

Om typgodkännandemyndigheten i en annan EES-stat underrättar Trafiksäkerhetsverket om att ett fordon, en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet som Trafiksäkerhetsverket har godkänt inte stämmer överens med EG-typgodkännandet, ska Trafiksäkerhetsverket handla i enlighet med 1 mom. så snabbt som möjligt, dock senast sex månader efter att ha tagit del av underrättelsen.

Bestämmelser om åtgärder som Trafiksäkerhetsverket ska vidta om en typ inte stämmer överens med kraven finns i 42―44, 44a och 44 b § i fordonslagen.

14 §
Provisoriskt EG-typgodkännande för fordonstyper, system, komponenter eller separata tekniska enheter

Trafiksäkerhetsverket kan på begäran av tillverkaren bevilja ett sådant provisoriskt EG-typgodkännande för en fordonstyp, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som avviker från kraven i ett särdirektiv.

Trafiksäkerhetsverket ska i fråga om ett sådant provisoriskt EG-typgodkännande som avses i 1 mom. inom en månad från det att ansökan inkommit sända kommissionen och de övriga EES-staterna ett intyg över typgodkännande jämte bilagor samt dokumentation där motiveringen till beslutet framgår. Efter att kommissionen har behandlat ansökan fattar Trafiksäkerhetsverket det slutliga beslutet med anledning av ansökan.

Ett provisoriskt EG-typgodkännande ska gälla i minst tre år. Detta typgodkännande kan på begäran av en medlemsstat förlängas genom beslut av kommissionen.

Trafiksäkerhetsverket ska göra ett i denna paragraf avsett provisoriskt EG-typgodkännande permanent när ett nytt särdirektiv har utfärdats om saken och det har trätt i kraft.

15 §
Typgodkännande av små serier och beviljande av undantag för de sista fordonen i en serie

Trafiksäkerhetsverket kan på begäran av tillverkaren och av särskilda skäl bevilja undantag från de krav som anges i de särdirektiv som finns som bilaga till denna förordning i fråga om fordon som tillverkas i små serier, om undantaget inte äventyrar säkerheten i arbete.

Det årliga antalet fordon av samma typ som tillverkas i små serier och som registreras, saluförs eller tas i bruk i Finland får vara högst det som anges i tabellen i avsnitt A i bilaga V till direktivet om typgodkännande.

Trafiksäkerhetsverket ska meddela om typgodkännande av fordon som tillverkas i små serier till kommissionen och de EES-stater som tillverkaren har uppgett. Om Trafiksäkerhetsverket tar emot ett sådant meddelande från en annan EES-stat, ska verket inom tre månader besluta om det godkänner registrering av fordon av denna typ. Om Trafiksäkerhetsverket godkänner registrering, ska det samtidigt besluta om för hur många fordon av samma typ ett EG-typgodkännande ska tillåtas.

Bestämmelser om beviljande av undantag för de sista fordonen i en serie finns i 69 § i fordonslagen.

16 §
Fordon avsedda för särskilda ändamål

Trafiksäkerhetsverket kan på tillverkarens begäran bevilja undantag från tillämpning av en eller flera bestämmelser i ett eller flera särdirektiv, om saken gäller fordon avsedda att användas av försvarsmakten, befolkningsskydds- och brandförsvarsenheter eller enheter som svarar för upprätthållandet av ordningen förutsatt att säkerheten i arbete inte äventyras.

17 §
Undantagsförfarande vid registrering, försäljning och ibruktagande

Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets rätt att vägra registrering av en fordonstyp på grund av allvarlig säkerhetsrisk i fråga om trafiksäkerhet eller arbetarskydd finns i 80 och 81 § i fordonslagen.

Bestämmelser om social- och hälsovårdsministeriets rätt att av orsaker som avses i 1 mom. förbjuda försäljning och ibruktagande av en fordonstyp finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Trafiksäkerhetsverket kan förbjuda en permanent registrering av sådana icke färdigbyggda fordon som avses i 5 § tills de är färdigbyggda, även om försäljning av dessa fordon är tillåten.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer (356/2005).

rådets direktiv 76/115/EEG (31976L0115); EGT nr L 024, 30.1.1976, s. 6
rådets direktiv 76/432/EEG (31976L0432); EGT nr L 122, 8.5.1976, s. 1
rådets direktiv 76/763/EEG (31976L0763); EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 135
rådets direktiv 78/764/EEG (31978L0764); EGT nr L 255, 18.9.1978, s. 1
kommissionens direktiv 79/1073/EEG (31979L1073); EGT nr L 331, 27.12.1979, s. 20
rådets direktiv 80/720/EEG (31980L0720); EGT nr L 194, 28.7.1980, s. 1
rådets direktiv 81/575/EEG (31981L0575); EGT nr L 209, 29.7.1981, s. 30
kommissionens direktiv 82/318/EEG (31982L0318); EGT nr L 139, 19.5.1982, s. 9
rådets direktiv 82/890/EEG (31982L0890); EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 45
kommissionens direktiv 82/953/EEG(31982L0953); EGT nr L 386, 31.12.1982, s. 31
kommissionens direktiv 83/190/EEG (31983L0190); EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 13
rådets direktiv 86/297/EEG (31986L0297); EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 19
rådets direktiv 86/298//EEG (31986L0298); EGT nr L 186, 8.7.1986, s. 26
rådets direktiv 86/415/EEG (31986L0415); EGT nr L 240, 26.8.1986, s. 1
rådets direktiv 87/354/EEG (31987L0354); EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 43
rådets direktiv 87/402/EEG (31987L0402); EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 1―43
kommissionens direktiv 88/410/EEG (31988L0410); EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 27
kommissionens direktiv 88/411/EEG (31988L0411); EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 30
kommissionens direktiv 88/412/EEG (31988L0412); EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 31
kommissionens direktiv 88/413/EEG (31988L0413); EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 32
kommissionens direktiv 88/414/EEG (31988L0414); EGT nr L 200, 26.7.1988, s. 34
kommissionens direktiv 88/465/EEG (31988L0465); EGT nr L 228, 17.8.1988, s. 31
rådets direktiv 89/173/EEG I, II 1―2, III―VI (31989L0173); EGT nr L 67, 10.3.1989, s. 1
rådets direktiv 89/680/EEG (31989L0680); EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 26
rådets direktiv 89/681/EEG (31989L0681); EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 27
rådets direktiv 89/682/EEG (31989L0682); EGT nr L 398, 30.12.1989, s. 29
kommissionens direktiv 90/629/EEG (31990L0629); EGT nr L 341, 6.12.1990, s. 14
kommissionens direktiv 96/38/EG (31996L0038); EGT nr L 187, 26.7.1996, s. 95
kommissionens direktiv 96/63/EG (31996L0063); EGT nr L 253, 10.5.1996, s. 13
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG (31979L0054); EGT nr L 277, 10.10.1997, s. 24
kommissionens direktiv 98/38/EG (31998L0038); EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 13
kommissionens direktiv 98/39/EG (31998L0039); EGT nr L 170, 16.6.1998, s. 15
kommissionens direktiv 98/40/EG (31998L0040); EGT nr L 171, 17.6.1998, s. 28
kommissionens direktiv 98/89/EG (31998L0089); EGT nr L 322, 1.12.1998, s. 40
kommissionens direktiv 1999/40/EG (31999L0040); EGT nr L 124, 18.5.1999, s. 11
kommissionens direktiv 1999/55/EG (31999L0055); EGT nr L 146, 11.6.1999, s. 28
kommissionens direktiv 1999/56/EG (31999L0056); EGT nr L 146, 11.6.1999, s. 31
kommissionens direktiv 1999/57/EG (31999L0057); EGT nr L 148, 15.6.1999, s. 35
kommissionens direktiv 1999/58/EG (31999L0058); EGT nr L 148, 15.6.1999, s. 37
rådets direktiv 1999/86/EG (31999L0086); EGT nr L 297, 18.11.1999, s. 22
kommissionens direktiv 2000/1/EG (32000L0001); EGT nr L 021, 26.1.2000, s. 16
kommissionens direktiv 2000/2/EG (32000L0002); EGT nr L 021, 26.1.2000, s. 23
kommissionens direktiv 2000/19/EG (32000L0019) ; EGT nr L 094, 14.4.2000, s. 31
kommissionens direktiv 2000/22/EG (32000L0022); EGT nr 107, 4.5.2000, s. 26
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG (32000L0025); EGT nr L 173, 12.7.2000, s. 1
kommissionens beslut 2000/63/EG (32000D0063); EGT nr L 022, 27.1.2000, s. 66
kommissionens direktiv 2001/3/EG (32001L0003); EGT nr L 028, 30.1.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG (32003L0037); EGT nr L 171, 9.7.2003, s. 1
rådets direktiv 2004/66/EG (32004L0066); EGT nr L 168, 1.5.2004, s. 35
kommissionens direktiv 2005/13/EG (32005L0013); EGT nr L 055, 1.3.2005, s. 35
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG (32005L0041); EUT nr L 255, 30.9.2005, s.149
kommissionens direktiv 2005/67/EG (32005L0067); EUT nr L 273, 19.10.2005, s. 17
kommissionens direktiv 2006/26/EG (32006L0026); EUT nr L 65, 7.3.2006, s. 22
rådets direktiv 2006/96/EG (32006L0096); EUT nr L 363, 20.12.2006, s.81
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG (32008L0002); EUT nr L 24, 29.1.2008, s. 30
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG (32009L0057); EUT nr 261, 3.10.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/58/EG (32009L0058); EUT nr 198, 30.7.2009, s. 4
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/59/EG (32009L0059); EUT nr 198, 30.7.2009, s. 9
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/60/EG (32009L0060); EUT nr 198, 30.7.2009, s. 15
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/61/EG (32009L0061); EUT nr 203, 5.8.2009, s. 19
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/63/EG (32009L0063); EUT nr 214, 19.8.2009, s. 23
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/64/EG (32009L0064); EUT nr 216, 20.8.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/66/EG (32009L0066); EUT nr 201, 1.8.2009, s. 11
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/68/EG (32009L0068); EUT nr 203, 5.8.2009, s. 52
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/75/EG (32009L0075); EUT nr 261, 3.10.2009, s. 40
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/76/EG (32009L0076); EUT nr 201, 1.8.2009, s. 18
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG (32009L0144); EUT nr 27, 30.1.2010, s. 33
kommissionens direktiv 2010/22/EG (32010L0022); EUT nr L 91, 10.4.2010, s. 1
kommissionens direktiv 2010/52/EG (32010L0052); EUT nr L 213, 13.8.2010, s. 37

Helsingfors den 2 december 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Bilaga

KRAVEN PÅ EG-TYPGODKÄNNANDE FÖR TRAKTORER

EG-typgodkännandet av traktorer genomförs enligt kraven i följande direktiv:

rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon, i dess lydelse enligt rådets direktiv 81/575/EEG, kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/41/EG,

rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 96/63/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2010/52/EU,

rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 83/190/EEG, 87/354/EEG och 88/465/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EEG, kommissionens direktiv 1999/57/EG och rådets direktiv 2006/96 EG,

rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/414/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

rådets direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/682/EEG, kommissionens direktiv 2000/19/EG och 2005/67/EG, rådets direktiv 2006/96/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

rådets direktiv 86/415/EEG om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

rådets direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/681/EEG, kommissionens direktiv 2000/22/EG och 2005/67/EG, rådets direktiv 2006/96/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2005/13/EG, rådets direktiv 2006/96/EG och kommissionens direktiv 2010/22/EU,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/2/EG om siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/57/EG om överrullningsskydd för jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/58/EG om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/59/EG om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/60/EG om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/61/EG om installationen av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/63/EG om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/64/EG om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/66/EG om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/68/EG om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/75/EG om överrullningsskydd på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/76/EG om bullernivån på förarplatsen i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul,

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/144/EG om vissa delar och egenskaper på jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2010/52/EU.

Enligt artikel 29 och bilaga I i anslutningsakten från 1994 står typgodkännandenummer 17 för Finland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.