1096/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

8 §
Samserviceavtalet och dess innehåll

Det ska föras ett register över samserviceavtalen, i vilket det införs uppgifter om avtalsparterna, var samservicekontoret är beläget, serviceurvalet, avtalets giltighetstid och andra motsvarande uppgifter som krävs för en avtalsuppföljning. Bestämmelser om vilket regionförvaltningverk som är registeransvarigt utfärdas genom förordning av statsrådet. Samservicens uppdragstagare ska inom en månad från det att ett samserviceavtal har ingåtts, ändrats eller avslutats informera regionförvaltningsverket om detta.

10 a §
Myndigheternas uppgifter

Finansministeriet har till uppgift att leda den riksomfattande utvecklingen av samservicen och att samordna myndigheternas åtgärder i samband med samservicen.

I lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) finns bestämmelser om landskapsförbundens uppgifter vad gäller samservicen.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2011.

När denna lag träder i kraft ska uppdragstagaren inom tre månader från ikraftträdandet meddela regionförvaltningsverket de uppgifter om gällande samserviceavtal som föreskrivs i 8 § 3 mom.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 230/2010
FvUB 21/2010
RSv 207/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.