1093/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 december 2010

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens pensioner (1295/2006) den finska språkdräkten i 2 § 9 punkten, 2 § 10 punkten, 4 § 4 punkten, 126 § 11 och 13 punkten, 150 § 1 mom., 158 § 1 punkten och 161 § 1 mom. 2 punkten,

av dem 150 § 1 mom., 158 § 1 punkten och 161 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 468/2010, samt

fogas till 2 § en ny 11 punkt som följer:

2 §
Allmänna definitioner

I denna lag avses med


10) EU:s grundförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och med EU:s tillämpningsförordning om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

11) EU- och EES-land ett land som tillämpar EU:s grundförordning om social trygghet eller rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4 §
Begränsningar av lagens tillämpningsområde

Pension enligt denna lag intjänas på grundval av anställning. Denna lag gäller dock inte


4) anställning enligt denna lag inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz territorium, när den offentligt anställda eller den person som ska behandlas som sådan enligt avdelning II artikel 11.3 b i EU:s grundförordning om social trygghet inte är finsk medborgare, medborgare i Europeiska unionen eller en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, eller en lagligen inom Europeiska unionen bosatt medborgare i ett tredjeland,


126 §
Ordningen för utbetalning av pension

Om pension skall betalas till någon annan än pensionstagaren själv på basis av denna eller någon annan lag, och två eller flera myndigheter, kommuner, anstalter eller organ eller andra instanser har rätt till den, betalas pensionen i följande ordning:


11) en betalning utan grund till en anstalt i ett EU- eller EES-land enligt artikel 72.2 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet,


13) en betalning utan grund av annan förmån än pension till en anstalt i ett EU- eller EES-land enligt artikel 72.1 och 72.3 i EU:s tillämpningsförordning om social trygghet,


150 §
Rätten att få uppgifter för avgörande av ärenden och fullgörande av lagstadgade uppgifter

Statskontoret, den kommunala pensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag har, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att av en arbetsgivare, en försäkrings- och pensionsanstalt som verkställer lagstadgad försäkring och av myndigheter och andra organ på vilka offentlighetslagen tillämpas få de uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett anhängigt pensions- eller förmånsärende eller som annars är nödvändiga vid fullgörandet av uppgifter som föreskrivs i denna lag, i EU:s grundförordning om social trygghet eller EU:s tilllämpningsförordning om social trygghet eller i en överenskommelse om social trygghet.


158 §
Rätten att lämna uppgifter till myndigheter och till registeransvariga som bedriver kreditupplysningsverksamhet

Utöver det som bestäms i offentlighetslagen har Statskontoret och den kommunala pensionsanstalten, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, rätt att lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag enligt följande:

1) till behöriga myndigheter och organ får lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för att utföra uppgifter enligt EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,


161 §
Rätten att lämna uppgifter med hjälp av teknisk anslutning

Statskontoret har, utöver det som i 29 § 3 mom. i offentlighetslagen bestäms om utlämnande av uppgifter genom en teknisk anslutning, rätt att öppna en teknisk anslutning


2) för en myndighet som utför uppgifter enligt EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet till sådana uppgifter som myndigheten i enlighet med 158 § 1 punkten har rätt att få,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

I en situation där en person i enlighet med artikel 90 i EU:s grundförordning om social trygghet omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 118/2010
ShUB 21/2010
RSv 144/2010

Helsingfors den 10 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.