1055/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2010

Lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) 1 och 3 § samt 8 § 4 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder i lag 1495/2007, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Såsom skördeskadeersättningar kan av statens medel betalas lägenhetsbestämd ersättning och allmän ersättning i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag, förutsatt att Europeiska kommissionen godkänner att ersättning betalas. Lägenhetsbestämda ersättningar kan betalas som stöd för förluster till följd av ogynnsamma väderförhållanden enligt artikel 11 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001, nedan kommissionens förordning, eller som stöd enligt kommissionens meddelande om gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007―2013 (2006/C 319/01).

3 §
Ersättningstagare

Ersättning som avses i denna lag kan betalas till odlare som bedriver jordbruks- eller trädgårdsproduktion i Finland och som är en fysisk eller juridisk person eller en grupp bestående av fysiska eller juridiska personer.

Betalning av ersättning förutsätter

1) att odlaren eller odlarens make kalenderårets sista dag det år som föregår skadeåret är minst 18 år men inte över 68 år och att odlaren och odlarens make inte får ålderspension som avses i lagstiftningen om pension för lantbruksföretagare, eller

2) att när flera fysiska personer tillsammans idkar jordbruk eller trädgårdsodling eller i verksamhet som idkas i form av en sammanslutning åtminstone en odlare, bolagsman, medlem eller aktieägare som själv idkar jordbruk eller trädgårdsodling är en sådan fysisk person som uppfyller de förutsättningar som anges i 1 punkten.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. 1 punkten kan ersättning beviljas en odlare under 18 år, om han eller hon har ingått äktenskap eller idkar jordbruk eller trädgårdsodling som samägare eller tillsammans med sina föräldrar eller med den ena av dem eller om det finns andra med dessa jämförbara särskilda skäl för att ersättning ska beviljas.

Med makar avses äkta makar och i 7 § 3 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden.

Förutsättningarna enligt 2 mom. 2 punkten gäller inte offentligrättsliga samfund, utbildningslägenheter eller fängelselägenheter.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om de förutsättningar enligt denna paragraf som gäller odlare.

8 §
Lägenhetsbestämd skördeskadeersättning

Som lägenhetsbestämd skördeskadeersättning kan betalas högst skördeskadans belopp minskat med odlarens självriskandel, ersättningar som fåtts med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar. Genom förordning av statsrådet bestäms årligen hur stor del av skördeskadan som ska ersättas efter att den minskats med självriskandelen, ersättningar som fåtts med stöd av annan lagstiftning och erhållna försäkringsersättningar. Ersättning betalas inte om det belopp som ska ersättas understiger 100 euro per odlare och stödtyp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Bestämmelserna i 1 § tillämpas på skördeskador som konstaterats den 1 januari 2010 eller därefter.

RP 193/2010
JsUB 19/2010
RSv 190/2010

Helsingfors den 3 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.