1053/2010

Given i Helsingfors den 5 november 2010

Lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Godkännande av bedömningsorgan

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på ansökan att bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse för maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och annan liknande teknisk utrustning som avses i arbetarskyddsbestämmelserna utses till anmälda organ enligt Europeiska unionens lagstiftning eller att de utför andra motsvarande uppgifter.

I beslutet om godkännande ska ministeriet ange bedömningsorganets kompetensområde, fastställa hur tillsynen över bedömningsorganet ska ordnas och vid behov ställa andra krav, begränsningar och villkor för verksamheten för att säkerställa att uppgifterna utförs på behörigt sätt. Beslutet gäller tillsvidare eller av särskilda skäl för viss tid.

2 §
Villkor för godkännande

Ett bedömningsorgan kan godkännas på följande villkor:

1) bedömningsorganet ska vara opartiskt i sin verksamhet,

2) bedömningsorganet ska ha tillgång till tillräckligt stor personal som är opartisk i sin verksamhet och har nödvändig teknisk sakkunskap och utbildning samt tillräcklig erfarenhet av området och som kan utarbeta de intyg, protokoll och rapporter som krävs för att styrka att provningarna har utförts; personalens lön får inte vara beroende av antalet utförda bedömningar eller resultatet av dessa,

3) bedömningsorganet ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel, system och förfaranden som verksamheten kräver,

4) bedömningsorganet ska ha fullgod ansvarsförsäkring med avseende på verksamhetens art och omfattning eller något annat relevant arrangemang, och

5) bedömningsorganet ska vara en juridisk person registrerad i Finland eller en del av en sådan juridisk person.

Ett bedömningsorgan ska anses uppfylla kraven för godkännande i 1 mom., om det uppfyller de bedömningskriterier som fastställs i tillämpliga harmoniserade standarder, vilkas referensnummer ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3 §
Ansökan om godkännande

En ansökan om godkännande av ett bedömningsorgan ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökan ska åtföljas av ett ackrediteringsbeslut från ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen eller om ett sådant beslut saknas någon annan motsvarande redogörelse från ackrediteringsenheten vid Mätteknikcentralen eller något motsvarande opartiskt expertorgan som visar att villkoren för godkännande enligt 2 § är uppfyllda.

4 §
Bedömningsorganens verksamhet

När ett bedömningsorgan utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska de följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personalen vid bedömningsorganen. Bestämmelser om skadeståndansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Bedömningsorganen ska inom sitt område följa utvecklingen av bestämmelser och standarder och samarbeta med andra nationella och med internationella organ.

Bedömningsorganen kan anlita utomstående testnings- och kontrolltjänster samt andra tjänster förutsatt att tjänsteleverantören uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § 1 mom. 1–3 punkten. Bedömningsorganen ansvarar dock för de åtgärder som utförs av utomstående och för den samlade bedömningen av överensstämmelse.

5 §
Tillsyn över bedömningsorganen och återkallande av godkännande

Social- och hälsovårdsministeriet ska utöva tillsyn över de bedömningsorgan som det har godkänt. För att utöva tillsyn har ministeriet rätt att få tillträde till de platser där ett bedömningsorgan utför bedömning av överensstämmelse. Trots sekretessbestämmelserna har ministeriet rätt att få den information av bedömningsorganen som är nödvändig för tillsynen.

Ett bedömningsorgan är skyldigt att till social- och hälsovårdsministeriet anmäla alla ändringar som kan påverka möjligheterna att uppfylla villkoren för godkännande enligt 2 §. Bedömningsorganen ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till ministeriet.

Om ett bedömningsorgan inte längre uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § eller följer villkoren i beslutet om godkännande eller om det i övrigt förekommer allvarliga brister i verksamheten, ska social- och hälsovårdsministeriet uppmana bedömningsorganet att inom en utsatt tid avhjälpa bristerna. Ministeriet ska återkalla sitt godkännande, om bedömningsorganet inte har avhjälpt bristerna inom utsatt tid.

6 §
Överklagande

Ett beslut som social- och hälsovårdsministeriet har fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Trots överklagande ska beslutet följas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Ett bedömningsorgans beslut om överensstämmelse får inte överklagas genom besvär. Omprövning av beslutet får begäras hos det bedömningsorgan som har fattat beslutet. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i 7 a kap. i förvaltningslagen.

7 §
Anmälan

Social- och hälsovårdsministeriet ska anmäla till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen vilka bedömningsorgan det har godkänt som anmälda organ eller om det har återkallat något godkännande.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Genom denna lag upphävs 2 a och 20 a § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973), sådana de lyder i lag 1162/1999, och förordningen om godkännande av kontrollorgan inom arbetarskyddet (18/2000).

De beslut om godkännande av ett bedömningsorgan som social- och hälsovårdsministeriet har fattat innan denna lag träder i kraft ska fortsatt gälla enligt de villkor som ingår i dem. Bedömningsorganet ska i sin verksamhet följa ska följa bestämmelserna i 4–6 §.

RP 76/2010
AjUB 5/2010
RSv 131/2010
Rådets direktiv 89/686/EEG (31989L0686); EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 18
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG (32000L0009); EGT nr L 106, 3.5.2000, s. 21
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (32006L0042); EUT nr L 157, 9.6.2006, s. 24

Helsingfors den 5 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.