1048/2010

Given i Helsingfors den 30 november 2010

Utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006):

1 kap.

Ortstillägg

1 §
Ortstilläggets grundvärden, samordning av tjänstebenämningar och dyrortskoefficienter för stationeringsorterna

Ortstilläggets grundvärden, samordningen av tjänstebenämningar och dyrortskoefficienterna för stationeringsorterna framgår av bilagorna 1―3 till denna förordning.

2 §
Tillägg för make och barntillägg

Det förhöjda ortstillägget för make är 24 procent och barntillägget 7 procent av ortstillägget för chefen för en diplomatisk beskickning (kravnivå 1―3).

Tillägget för make minskas med det belopp som makens löneinkomster och därmed jämförbara andra förvärvsinkomster överstiger 18 000 euro per kalenderår. Om maken flyttar till eller från stationeringsorten mitt under ett kalenderår, beräknas inkomsterna och inkomstgränsen proportionellt för motsvarande period.

3 §
Ortstillägg för beskickningschefens ställföreträdare

För en tjänsteman som förordnats till ställföreträdare för beskickningschefen eller till tillfällig ledande tjänsteman vid en beskickning är tillskottet till ortstillägget 25 procent av ortstillägget för beskickningschefen eller den ledande tjänstemannen på stationeringsorten.

4 §
Betalning av ortstillägg, tillägg för make och barntillägg

Ortstillägget betalas den 15 varje kalendermånad. Om ortstillägget betalas för en del av en kalendermånad, beräknas ortstillägget per kalenderdag genom att ortstillägget för månaden divideras med antalet dagar i kalendermånaden fråga.

Om maken har inkomster, kan betalningen av tillägget för make avbrytas och betalas i efterhand utifrån en utredning om inkomsterna.

Om maken flyttar från stationeringsorten eller makarna flyttar isär, upphör betalningen av tillägget för make vid ingången av den månad som följer på flyttningen.

2 kap.

Utrustningsersättning

5 §
Utrustningsersättning

Utrustningsersättningen betalas till fullt belopp, om tjänstgöringsperioden är minst 18 månader och

1) om tjänstemannen för första gången förordnas till utrikesrepresentationen, eller

2) om tjänstemannen för första gången förordnas till uppgiften som chef för en diplomatisk beskickning eller för ett generalkonsulat, eller

3) det har förlöpt minst tio år sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning.

Utrustningsersättningarnas belopp som bestäms utifrån tjänstemannens tjänstebenämning eller uppgiftens krav och procentandelarna av den fulla ersättningen som bestäms utifrån den tid som förlöpt sedan föregående förflyttningsdag som berättigade till ersättning framgår av bilaga 4 till denna förordning.

Från ersättningen enligt 1 och 2 mom. avdras 50 procent, om tjänstemannens tjänstgöringsperiod är kortare än 18 månader. Om utrustningsersättningen har betalats nedsatt i enlighet med detta moment, beaktas den vid bestämningen av senare ersättningar endast i motsvarande mån.

Ersättningen enligt 1―3 mom. höjs med 20 procent för medföljande make och 10 procent för varje medföljande barn. Förhöjningen betalas om en familjemedlem flyttar till tjänstemannens stationeringsort inom sex månader efter ingången av tjänstemannens tjänstgöringsperiod och bor i samma hushåll som tjänstemannen i minst elva månader.

Om tjänstemannen mitt under utlandstjänstgöringen förordnas till uppgiften som chef för beskickningen på samma stationeringsort, betalas tjänstemannen skillnaden mellan den tidigare utrustningsersättningen och ersättningen i den nya uppgiften.

6 §
Betalning av utrustningsersättning

Utrustningsersättning betalas tidigast fyra månader innan tjänstgöringsperioden inom utrikesrepresentationen börjar. Makens och barnets andel av utrustningsersättningarna betalas dock tidigast fyra månader innan maken eller barnet flyttar till stationeringsorten.

3 kap.

Flyttersättning

7 §
Flyttersättning

Kalkylerat antal kubikmeter flyttgods som ligger till grund för ersättningen vid flyttning till en oinredd bostad framgår av bilaga 5 till denna förordning. Medföljande make höjer antalet kubikmeter med 7 och varje medföljande barn med 5.

Om bostaden på stationeringsorten är inredd, kalkyleras det 5 kubikmeter flyttgods för en tjänsteman, dock 10 kubikmeter på stationeringsorter utanför Europa. I de fall som avses i detta moment höjer första medföljande familjemedlem antalet kubikmeter med 5 och övriga med 3.

Om en familjemedlem flyttar separat, betalas i flyttersättning familjemedlemmens andel av den totala ersättningen.

Flyttersättningarnas belopp enligt kubikmeter och flyttrutt framgår av bilaga 6 till denna förordning.

Om flyttersättningen inte räcker till för att täcka de verkliga flyttkostnaderna, får utrikesministeriet av särskilda skäl bevilja en högre flyttersättning än vad som bestäms enligt denna paragraf.

8 §
Betalning av flyttersättning

Flyttersättning betalas tidigast fyra månader före förflyttningsdagen. Makens eller barnets andel av flyttersättningen betalas dock tidigast fyra månader innan maken eller barnet flyttar till eller från stationeringsorten.

4 kap.

Bostadsersättning

9 §
Boendekostnader

Till de boendekostnader som ligger till grund för bostadsersättningen hänförs hyra för bostaden, avgifter för värme, vatten, gas, elektricitet och bilplats samt övriga nödvändiga boendekostnader i direkt anslutning till tjänstemannens boende.

I bostadsersättning kan även betalas nödvändiga boendekostnader föranledda av tillfälligt boende på hotell eller annat boende i sådana fall då den bostad som berättigar till bostadsersättning ännu inte står till tjänstemannens förfogande.

I bostadsersättning betalas även flyttkostnaderna föranledda av bostadsbyte.

10 §
Boendearrangemang

Beskickningen administrerar boendeärendena på stationeringsorten. Bostadsersättningen erläggs genom att en bostad som staten hyr eller äger ställs till tjänstemannens förfogande. Av särskild orsak kan bostadsersättning betalas för en bostad som hyrts i tjänstemannens namn.

En ändring i antalet medföljande familjemedlemmar kan utgöra grund för byte av bostad, förutsatt att det sannolikt återstår minst två år av tjänstgöringsperioden, om inte något annat av särskild orsak besluts.

Avvikande från vad som bestäms i 1 mom. kan utrikesministeriet på tjänstemannens framställning godkänna att bostadsersättning betalas för en bostad som ägs av tjänstemannen eller av maken, eller som av någon annan orsak används av tjänstemannen. Bostadsersättningens belopp är då 50 procent av beloppet för bostadsersättningen enligt 12 §.

11 §
Inredning av bostaden

Om tjänstemannens tjänstgöringsperiod vid en beskickning är minst 18 månader, anvisas tjänstemannen en oinredd bostad. För en tjänstgöringsperiod under 18 månader anvisas tjänstemannen en inredd bostad. Utrikesministeriet kan dock besluta om undantag till den föreskrivna huvudregeln, om det är befogat på grund av tillgången på bostäder eller av andra särskilda skäl.

12 §
Bostadsersättningens storlek

Maximibeloppen för hyrorna (hyrestak) per stationeringsort som betalas i bostadsersättning enligt tjänstebenämning eller uppgift samt familjestorlek framgår av bilaga 9 till denna förordning. Avgiften för en eventuell bilplats ingår i hyrestaket.

Utrikesministeriet kan fastställa en kalkylerad hyra för statsägda bostäder som anvisas tjänstemännen, enligt vilken hyrestaksbestämmelserna tillämpas på bostaden.

På beslut av utrikesministeriet får hyrestaket i enskilda fall överskridas, om representationsuppgifter avsevärt utöver det vanliga kräver det eller det föreligger andra särskilda skäl.

13 §
Tjänstebostad för beskickningschef

Utrikesministeriet beslutar om anvisande av tjänstebostad till en beskickningschefs förfogande. I frågor som hänför sig till en beskickningschefs tjänstebostad tillämpas inte 7 § 2 mom., 10 § 2 och 3 mom., 11 och 12 §.

5 kap.

Utbildningsersättning

14 §
Utbildningsersättning

I utbildningsersättning betalas skolans inskrivnings-, termins-, elevförsäkrings- och skoltransportavgifter samt övriga nödvändiga kostnader.

Vidare betalas utgifterna för skolbespisningen, om de inte ingår i terminsavgiften, dock högst 1000 euro per läsår. Om barnet inte deltar i skolbespisningen, betalas 500 euro per läsår i bidrag för måltidskostnader. Om ersättningen endast omfattar en del av läsåret, är beloppet motsvarande andel av ersättningen för hela läsåret.

För anskaffning av läromedel som behövs inom den grundläggande utbildningen betalas tjänstemannen 350 euro per barn och läsår, om läromedelskostnaderna inte ingår i terminsavgiften.

Kostnader som föranleds av gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning betalas, om barnet inte har fullgjort lärokursen för gymnasiet eller en yrkesläroanstalt enligt det finländska skolsystemet. Tjänstemannens självkostnadsandel är dock 350 euro per läsår, om läroböckerna ingår i läroanstaltens terminsavgift.

För ett barn som går i skola i Finland och vars boendeform har godkänts av ministeriet betalas i utbildningsersättning 85 procent av det belopp som betalas för boendet, dock högst 2 270 euro i månaden under skolans läsår.

I utbildningsersättning för ett barn som bor på ett elevhem i anslutning till en läroanstalt i Finland betalas inackorderingsavgiften, dock högst 480 euro i månaden under skolans läsår.

I utbildningsersättning för ett barn som går i skola i ett tredje land betalas, inklusive internatskoleavgifterna, högst 480 euro i månaden under skolans läsår.

6 kap.

Dagvårdsersättning

15 §
Dagvårdsersättning

I dagvårdsersättning betalas dagvårdsplatsens vårdavgifter och motsvarande nödvändiga avgifter upp till ersättningens maximibelopp till den del de överskrider självkostnadsandelen.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn som fyllt tre år är 2 500 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 7 500 euro om året, räknat från det vården inleddes.

Dagvårdsersättningens självkostnadsandel för barn under tre år är 1 250 euro om året och maximibeloppet för den del som överskrider självkostnadsandelen 3 750 euro om året, räknat från det vården inleddes. Ersättning betalas dock inte för dagvård av barn under tre år, om tjänstemannen eller maken har rätt till hemvårdsstöd för barnet i fråga.

När barnet flyttar bort från stationeringsorten eller övergår till att omfattas av utbildningsersättningen, beräknas självkostnadsandelen och ersättningens maximibelopp för tidsperioden i fråga proportionellt i motsvarande mån av det årliga beloppet.

7 kap.

Reseersättningar

16 §
Ersättning för flyttresa

Ersättning för flyttresa inom Europa kan betalas utifrån att den företagits med eget fordon, även om det inte vore det förmånligaste resesättet. Dagpenningen för flyttresan för ett barn är 50 procent av beloppet som betalas tjänstemannen. I övrigt betalas tjänstemannens och familjemedlemmarnas flyttersättning i enlighet med statens resereglemente.

För ett hembiträdes flyttresa betalas resekostnaderna och transportkostnaderna för högst 20 kilogram flyttgods utan eskort.

17 §
Ersättning för semesterresa hem

I ersättning för semesterresa hem betalas för en resa tur och retur för varje full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början och för ytterligare en resa om tjänstgöringsperioden överskrider ettårsperioderna med minst nio månader. På varandra följande tjänstgöringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.

Vid stationeringsorter med hög säkerhetsrisk betalas ersättning för tre resor tur och retur för varje full ettårsperiod, men i övrigt så som föreskrivs i 1 mom.

I ersättning betalas resekostnaderna tur och retur till Helsingfors i tillämpliga delar i enlighet med statens resereglemente, dock inte lokala resekostnader. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer därtill rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna för en övernattning under resan.

Utrikesministeriet kan fastställa ersättningarnas maximibelopp per stationeringsort utifrån uppskattade resekostnader för en resa mellan stationeringsorten och Helsingfors.

18 §
Ersättning för besöksresa

Ersättning för besöksresa betalas för högst två besöksresor tur och retur per full ettårsperiod från tjänstgöringsperiodens början. På varandra följande tjänstgöringsperioder vid olika beskickningar räknas samman.

Om makar som tjänstemän har förordnats till olika stationeringsorter har de rätt till sammanlagt högst två tur- och returresor per år.

I besöksreseersättning betalas resekostnaderna i tillämpliga delar i enlighet med statens resereglemente, dock inte lokala resekostnader. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer därtill rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna för en övernattning under resan.

19 §
Ersättning för begravningsresa

I ersättning för begravningsresa betalas resekostnaderna tur och retur för en resa till Helsingfors i tillämpliga delar i enlighet med statens resereglemente, dock inte lokala resekostnader. Vid över 20 timmars flygresor uppkommer därtill rätt till ersättning för inkvarteringskostnaderna för en övernattning under resan.

För resa annanstans än till Helsingfors betalas ersättningen på motsvarande sätt, dock högst till det belopp som hade betalats för en resa till Helsingfors.

8 kap.

Övriga ersättningar

20 §
Representationsersättning

Av bilaga 7 till denna förordning framgår priserna per enhet för de representationsersättningar som betalas för sådana representationstillställningar i hemmet som ordnats som tjänsteuppdrag.

21 §
Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden

Ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden betalas på de stationeringsorter för vilka fastställts klassificering av förhållandena och ersättningsbelopp enligt bilaga 8 till denna förordning. Ersättningen höjs med 50 procent om maken följer med och med 25 procent för varje medföljande barn.

Vid betalning av ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden iakttas i tillämpliga delar vad som i denna förordning bestäms om betalning av ortstillägg.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §
Ersättning för makar som förordnats till samma stationeringsort

När makar som arbetar som tjänstemän eller som tjänsteman och utstationerad arbetstagare inom utrikesförvaltningen har förordnats till samma stationeringsort betalas ortstillägget och ersättningen på grund av ogynnsamma förhållanden nedsatt med 10 procent.

23 §
Stationeringsorter med hög säkerhetsrisk

Stationeringsorter med hög säkerhetsrisk är Islamabad och Kabul. En tjänsteman som förordnats till dessa orter har inte rätt till ersättning för medföljande barn eller för ett barns besöksresa till stationeringsorten. Denna begränsning tillämpas förutsatt att tjänstemannens tjänstgöringsperiod inte har börjat förrän stationeringsorten definierats i denna paragraf.

24 §
Ersättningarnas betalningsvaluta

Utrikesministeriet bestämmer i vilken valuta ersättningarna skall betalas.

25 §
Justering av ersättningsbeloppen

De ersättningsbelopp som fastställts i denna förordning och de tabellers som bifogats som bilagor till denna justeras vid behov så att de motsvarar de förändrade förhållandena.

26 §
Beslutanderätt

Beskickningen beslutar om beviljande av

1) bostadsersättning i de fall, där bostadsersättningens belopp har fastställts i bilaga 9 till denna förordning 9,

2) ersättning för flyttresa vid flyttning från en beskickning,

3) ersättning för semesterresa hem, besöksresa och begravningsresa, samt

4) beviljande av representationsersättning.

I övriga fall fattas besluten om beviljande av ersättningar av utrikesministeriet i enlighet med 3 § i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006).

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

Beskickningen beslutar om beviljande av bostadsersättning i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande tills bilaga 9 i enlighet med 12 § i denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 2010

Utrikesminister
Alexander Stubb

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilarorna 1-8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.