1041/2010

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2010

Lag om ändring av lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996) 1 § 3 mom., 2 §, 4 § 2 mom. och 6 § 2 mom.,

av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 947/2005 och 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 947/2005, som följer:

1 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Arbets- och näringsministeriet kan anförtro bolaget även andra specialfinansieringsuppgifter som hänför sig till export och fartygsfinansiering.

2 §
Utlämnande av uppgifter

Bolaget ska ge arbets- och näringsministeriet de uppgifter som ministeriet ber om och som behövs vid behandlingen av de ansökningar om utjämning av räntan och om räntestöd som avses i lagarna om utjämning av räntan för offentligt understödda exportkrediter och om beviljande av räntestöd samt andra utredningar och uppgifter som hör till bolagets verksamhetsområde. Bolaget ska också ge Statskontoret de uppgifter och utredningar som behövs för utbetalningen av räntestödet eller räntegottgörelsen.

4 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

De kostnader som bolagets verksamhet medför täcks med de avgifter som bolaget uppbär, avkastningen av bolagets eget kapital och med det förvaltningsarvode som staten betalar.

6 §
Tystnadsplikt

En medlem och suppleant i bolagets organ samt den som är anställd av bolaget har, utan hinder av 1 mom., rätt att ge arbets- och näringsministeriet och Statskontoret uppgifter som han eller hon har fått om en kunds eller någon annan persons ekonomiska ställning eller enskilda förhållanden, om uppgifterna behövs för att den offentliga finansieringen ska kunna samordnas, räntestöd eller räntegottgörelse betalas ut eller av något annat motsvarande skäl.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2010
EkUB 23/2010
RSv 181/2010

Helsingfors den 3 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.