1026/2010

Utfärdad i Helsingfors den 26 november 2010

Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 3 och 4 a §, 10 § 3 mom., 18 §, 24 § 1 mom. och 26 c §,

sådana de lyder, 3 och 4 a § i lag 1301/2002, 10 § 3 mom. i lag 910/2008 samt 18 §, 24 § 1 mom. och 26 c § i lag 1352/2007, som följer:

3 §
Konjunkturbuffert

För att trygga likviditeten och balansera ändringar i arbetslöshetsförsäkringspremierna till följd av prognostiserbara nationalekonomiska konjunkturfluktuationer har arbetslöshetsförsäkringsfonden en konjunkturbuffert, som utgör skillnaden mellan fondens tillgångar och skulder. Vid fastställandet av arbetslöshetsförsäkringspremierna kan prognosen om maximibeloppet för buffertens tillgångar eller skulder uppgå till högst ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 5,0 procentenheter.

Trots vad som i 1 mom. föreskrivs om konjunkturbuffertens maximibelopp kan arbetslöshetsförsäkringspremierna för att trygga en jämn premieutveckling en gång under tre år fastställas så att maximibeloppet för buffertens tillgångar enligt prognosen överskrids. I dessa fall får arbetslöshetsförsäkringspremierna dock inte fastställas till ett högre belopp än premierna för det föregående året.

Vid fastställandet av konjunkturbuffertens belopp beaktas de från självriskpremierna influtna medlen så att de fördelas jämnt mellan de fyra år som följer efter det år då självriskpremierna redovisats.

4 a §
Finansiering av tilläggsdagar

Om den andel som utgifterna för tilläggsdagar utgör av arbetslöshetskassornas förmånsutgifter från och med 2015 växer från den andel som de i genomsnitt utgjorde under 2002―2006, minskas arbetslöshetskassornas andel av tilläggsdagarnas finansiering med denna relativa andel.

Arbetslöshetskassans och arbetslöshetsförsäkringsfondens procentandelar bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet på de grunder som nämns i 1 mom.

10 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens uppgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att ta lån för att fullgöra sina förpliktelser. Om arbetslöshetsförsäkringsfondens skulder överstiger dess tillgångar, har statsrådet rätt att utan krav på motsäkerhet ställa statlig proprieborgen som säkerhet för betalningen av de lån som fonden tagit och för uppfyllande av lånevillkoren. Statsrådet får ställa villkor för den borgen det ställt. Arbetslöshetsförsäkringsfonden får med Finansinspektionens samtycke ta lån i syfte att trygga sin likviditet.

18 §
Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2011 är 0,60 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2011 är 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 879 500 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2011 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,20 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,80 procent av lönen.

För 2011 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,80 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 879 500 euro och 2,05 procent för den överskjutande delen av lönen.

Ändringarna i löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier ska fördela sig jämnt mellan arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Också självriskpremien beaktas i arbetsgivarens genomsnittliga premie. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie ska graderas så att premien för den del av lönebeloppet som inte överstiger 1 879 500 euro är en fjärdedel uttryckt i fulla hundradedels procent avrundat till närmaste fem hundradedelar av premien för den del av lönebeloppet som överstiger 1 879 500 euro. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är dock alltid minst 0,10 procent av lönen.

Procentsatserna för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie bestäms för ett kalenderår i sänder. Arbetslöhetsförsäkringsfonden ska senast i augusti lägga fram sitt förslag till premier för året därpå för social- och hälsovårdsministeriet.

24 §
Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens räkenskaps- eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 1,5 miljoner euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om

1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning för en år 1950 eller därefter född person som beror på att anställningsförhållandet sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension.


26 c §
Justering av lönebeloppgränserna med lönekoefficienten

De lönebelopp som nämns i 24 § 1 mom. och 24 a § 3 mom. justeras årligen med den lönekoefficient som anges i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Lönebeloppen motsvarar värdet ett (1,000) för lönekoefficienten år 2004.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 177/2010
ShUB 27/2010
RSv 184/2010

Helsingfors den 26 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.