1024/2010

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 29 november 2010

Justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010):

1 §
Förordningens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

I denna förordning föreskrivs om registrering av justitieförvaltningsmyndigheternas meddelanden och avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem samt om förmedling av dessa för verkställighet och för antecknande i myndighetsregister.

Bestämmelser om meddelanden som gäller verkställighet av böter finns i statsrådets förordning om verkställighet av böter (789/2002).

2 §
Säkerställande av uppgifternas riktighet

För att hindra obehörig ändring av uppgifter ska justitieförvaltningsmyndigheten bevilja namngivna personer rätt att registrera uppgifter samt övervaka utövandet av denna rätt. Ett meddelande om ett avgörande ska säkerställas så att i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden registreras namnet på den som har gjort upp meddelandet eller så att det med andra metoder verifieras vem som har gjort upp meddelandet. Anteckningar som hos en annan myndighet utgör en verkställighetshandling ska kontrolleras innan de görs tillgängliga för andra.

3 §
Antecknande av uppgifter i informationssystemet

Justitieförvaltningsmyndigheter som anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska registrera sina avgöranden eller fullgöra domsluten avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt i registret göra de anteckningar om ärenden som avgjorts som krävs för att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt lagen om verkställighet av böter (672/2002), lagen om ordningsbotsförfarande (66/1983), vägtrafiklagen (267/1981), straffregisterlagen (770/1993), militära rättegångslagen (326/1983), militära disciplinlagen (331/1983), lagen om samhällstjänst (1055/1996), fängelselagen (767/2005), lagen om ungdomsstraff (1196/4004), jaktlagen (615/1993) och djurskyddslagen (247/1996).

4 §
Distributionsanvisningar och anteckningar om anmärkningar

Domstolarna ska i sina meddelanden bestämma om distributionen av de uppgifter som ingår i avgörandet genom att registrera distributionsanvisningar och inom den särskilt föreskrivna tidsfristen för sändande av meddelanden via registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden meddela att uppgifterna kan sändas till mottagarna enligt distributionsanvisningarna. För att fullgöra anmälningsskyldigheten ska domstolarna också göra nödvändiga anteckningar om anmärkningar, om ett avvikande förfarande måste iakttas vid förmedling eller mottagande av meddelanden.

5 §
Tidsfristerna för meddelanden och anteckningar

Justitieförvaltningsmyndigheterna ska anteckna uppgifterna om sina domar eller beslut i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden genast när uppgiften om att avgörandet vunnit laga kraft har klarlagts eller genast när så snart rättshjälpsbyrån har fattat sitt beslut.

Tingsrätterna ska registrera meddelanden eller göra andra anteckningar i registret när tiden för besvär och motbesvär har löpt ut. Om missnöje inte har anmälts i ett ärende, ska meddelandet eller en annan anteckning registreras genast när den föreskrivna tiden för missnöjesanmälan har löpt ut. Meddelandet eller en annan anteckning om ett avgörande som hovrätten meddelat som andra instans ska registreras genast när expeditionen har getts med anteckning om att avgörandet är verkställbart. Slutlig uppgift om att avgörandet vunnit laga kraft ska meddelas separat efter att besvärstiden har löpt ut, om den mottagande myndigheten behöver denna uppgift. Ett meddelande eller en annan anteckning om ett ärende som hovrätten har handlagt som första instans ska registreras genast när besvärstiden har löpt ut.

Om det är nödvändigt att anmäla en tingsrätts avgörande eller interimistiska beslut till den behöriga myndigheten innan tiden för missnöjesanmälan eller anförande av besvär har löpt ut, ska meddelandet registreras i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden redan innan nämnda tidsfrister har löpt ut. Om meddelandet i ett sådant fall inte kan sändas via registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden, ska tingsrätten sända meddelandet i form av en kopia av avgörandet jämte distributionsanvisningar till Rättsregistercentralen för att vidarebefordras till den behöriga myndigheten eller göra anmälan om avgörandet på något annat lämpligt sätt.

6 §
Förmedling av meddelanden i vissa fall

När en tingsrätt eller en hovrätt dömer ut ett disciplinstraff enligt militära disciplinlagen, ska Rättsregistercentralen som verkställighetshandling sända en utskrift av de uppgifter som lagrats i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden till kommendören enligt 13 § i militära disciplinlagen. I ett ärende som hovrätten har avgjort som första instans ska utskriften sändas till huvudstaben. En kopia av högsta domstolens avgörande ska sändas till ovan avsedda kommendör eller, om avgörandet gäller ett ärende som hovrätten har handlagt som första instans, till huvudstaben.

Rättsregistercentralen ska i form av en utskrift ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden sända

1) meddelande om jaktförbud till polisen på den persons hemort som meddelats jaktförbud och till den som ansvarar för jägarregistret, om tingsrätten eller hovrätten har fattat beslut om att meddela ett jaktförbud enligt jaktlagen,

2) anmälan om djurhållningsförbud till Livsmedelssäkerhetsverket, om tingsrätten eller hovrätten med stöd av strafflagen har fattat beslut om att meddela ett djurhållningsförbud.

En kopia av högsta domstolens avgörande som gäller jaktförbud eller djurhållningsförbud ska sändas till myndigheterna med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets beslut om meddelanden som gäller de allmänna underrätternas och hovrätternas avgöranden (278/1992).

Helsingfors den 29 november 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Avdelningschef
Kari Kiesiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.