997/2010

Utfärdad i Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2011 och 2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 och 10 § 1 mom. i lagen om köpvittnen (573/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter till staten för behandling av inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bestämmandet av dessa avgifter som en offentligrättslig prestation samt om avgifter för bestyrkande av ett köp och bestämmandet av dessa avgifter samt om ersättningar för bestyrkande av köp.

2 §
Inskrivningsavgifter

Följande avgifter tas ut för behandling vid en lantmäteribyrå av ett inskrivningsärende som en offentligrättslig prestation

1) lagfartsärende och ärende som gäller registrering av äganderätt 104 euro; för sådan anteckning om myndighet som administrerar en fastighet som görs i samband med lagfart eller registrering av äganderätten tas ingen särskild avgift ut,

2) behandling som omfattar kungörelse i den officiella tidningen, 200 euro,

3) förtydligande lagfart enligt 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995) 50 euro,

4) fastställande och hävande av inteckning samt avförande av inskrivning av särskild rättighet 31 euro,

5) annan ändring av inteckning eller utfärdande av nytt pantbrev 20 euro,

6) ärende som gäller innehavaren av ett pantbrev 10 euro för varje inteckning; för anteckning om innehavaren som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen eller för avförande av innehavaranteckning tas ingen särskild avgift ut,

7) inskrivning av särskild rättighet eller inskrivning av överföring av särskild rättighet 104 euro,

8) ändring av inskrivning av särskild rättighet 50 euro,

9) anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt annat ärende som gäller inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 50 euro; för avförande av anteckning om myndighet som administrerar en fastighet tas ingen avgift ut,

10) för anteckning som är en förtydligande anteckning om objektet för inskrivningen i enlighet med 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) tas ingen avgift ut.

Avgift tas inte ut för ärenden som inletts på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

3 §
Delgivningsavgifter

Om avgifter för delgivning som verkställs av stämningsmän och för handlingar som sänds utomlands föreskrivs särskilt. Övriga separata kostnader för delgivning utomlands tas ut på det sätt som föreskrivs i 5 §.

4 §
Intygsavgifter

För intyg som utfärdas på beställning ur lagfarts- och inteckningsregistret som hör till fastighetsdatasystemet tas intygsavgifter ut som följer

1) gravationsbevis 25 euro,

2) annat intyg 20 euro.

Ingen intygsavgift tas ut för intyg

1) som utan begäran tecknas på en handling som ges till parten,

2) som ett offentligt köpvittne antecknar i handlingar som gäller fastighetsöverlåtelse,

3) om bibehållen talerätt som utfärdas till den som saken gäller,

4) som utfärdas i ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt.

5 §
Kostnader för kungörelse och vissa andra kostnader

Kostnader som orsakas av annonsering i den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i det ärende som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten. Kostnader som orsakas av annonsering i andra tidningar tas ut av parterna till fullt belopp.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in en kopia till en myndighet, tas för kopian ut en avgift på 2 euro per sida av parten.

För ett ljud- eller videoband eller någon annan upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer det utöver band- eller upptagningskostnaderna ut 54 euro per timme i expeditionsavgift för den arbetstid som använts för expedieringen av upptagningen.

Som ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning utomlands samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller arbetstagare som sköter delgivningsverksamheten utomlands fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av den myndighet som tagit fram uppgiften. Avgiften ska bestämmas så att den motsvarar kostnaderna.

6 §
Uttag av avgift

Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid ett senare tillfälle för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, tas avgiften ut efter att beslut fattats under den första behandlingsomgången.

7 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta finns i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

8 §
Avgiften för bestyrkande av köp

Avgiften för bestyrkande av köp eller någon annan överlåtelse är 105 euro. Avgiften för kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar är 2 euro per sida.

Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på köpvittnets tjänste- eller verksamhetsställe, tar köpvittnet dessutom ut ersättning för sina resekostnader.

9 §
Prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för att uppgifter tas fram och uppgifter lämnas ut som kopia eller utskrift finns i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2012.

Denna förordning tillämpas på ärenden som avgjorts den 1 januari 2011 och efter det.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Elma Solonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.