992/2010

Utfärdad i Helsingfors den 19 november 2010

Lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 e §, sådan den lyder i lag 1022/2004, som följer:

6 e §

Till en skadad eller insjuknad som bor stadigvarande i Sverige och vars invaliditetsgrad är minst 20 procent kan betalas ersättning för kostnader för hemservice som kommunen ordnar och för annan socialservice som underlättar boende i hemmet. Närmare bestämmelser om ersättningens belopp och betalning av ersättningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Till den som avses i 1 mom. kan dessutom betalas ersättning för skäliga kostnader för en daglig måltid. Separat måltidsersättning betalas dock inte under tiden för sådan av Statskontoret ersatt vård som motsvarar vård eller deltidsvård på anstalt eller utgör anstaltsrehabilitering och inte heller om kostnaderna för måltiderna ingår i de kostnader som ersätts med stöd av 1 mom. Närmare bestämmelser om hur måltiderna ska ordnas och om måltidsersättningens belopp utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 133/2010
ShUB 20/2010
RSv 141/2010

Helsingfors den 19 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.