982/2010

Utfärdad i Helsingfors den 19 november 2010

Lag om ändring av lagen om elektroniska recept

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om elektroniska recept (61/2007) 7 § 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § och 28 § 2 mom. som följer:

7 §
Signering av recept

Befolkningsregistercentralen svarar för certifikattjänsten på det sätt som föreskrivs i 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007). Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om certifieringen av att den som gjort upp receptet har rätt att förskriva läkemedel och om genomförandet av certifikattjänsten. Social- och hälsovårdsministeriet ska innan förordningen utfärdas höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller uppgifter som Befolkningsregistercentralen ska sköta.

24 §
Styrning, uppföljning och övervakning

Social- och hälsovårdsministeriet har hand om den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av elektroniska recept samt av anordnande och genomförande av de informationssystemtjänster på riksnivå som avses i denna lag. Den allmänna styrningen och övervakningen av den certifikattjänst som avses i 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och som sköts av Befolkningsregistercentralen hör likväl gemensamt till social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets uppgifter.


25 §
Avgifter

För uppgörandet och expedieringen av elektroniska recept, certifieringen enligt denna lag samt användningen av uppgifterna i receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen tas en avgift ut som motsvarar kostnaderna för serviceproduktionen. Avgiftens storlek bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. För avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer som avses i 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården gäller vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den.

28 §
Övergångsbestämmelse

Avgifter enligt 25 § börjar tas ut fyra år efter det att lagen har trätt i kraft. Befolkningsregistercentralen kan dock för prestationer som den tillhandahållit i enlighet med 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården ta ut avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tills tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter enligt 25 § till Befolkningsregistercentralen.Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2010
ShUB 24/2010
RSv 158/2010

Helsingfors den 19 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.