981/2010

Utfärdad i Helsingfors den 19 november 2010

Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 16 § 5 mom.,

ändras 2 § 3 mom., 8 §, 14 § 3 mom., 20 § 1, 3 och 4 mom., 22 § och 25 § 2 mom.,

av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 619/2009, 20 § 1, 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1565/2009 och 25 § 2 mom. sådant det lyder i lag 733/2007, och

fogas till 14 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., och till 25 §, sådant det lyder delvis ändrat i lag 733/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Om inte något annat följer av denna eller någon annan lag tillämpas på behandlingen av klientuppgifter vad som bestäms i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan klientlagen, personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009), lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och arkivlagen (831/1994) eller med stöd av dem.

8 §
Identifiering

Vid elektronisk behandling av klientuppgifter ska klienten, tillhandahållaren av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, andra parter i behandlingen av klientuppgifter och deras företrädare samt de datatekniska enheterna identifieras på ett tillförlitligt sätt. Identifieringen av de personer som behandlar patientuppgifter, tillhandahållarna av tjänster, de datatekniska enheterna samt de riksomfattande informationssystemtjänsterna förutsätter verifiering. Närmare bestämmelser om de tekniska identifierings- och verifieringsmedlen kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet ska innan förordningen utfärdas höra Befolkningsregistercentralen till den del det gäller uppgifter som Befolkningsregistercentralen enligt 14 § ska sköta.

14 §
Riksomfattande informationssystemtjänster

Befolkningsregistercentralen är certifikatutfärdare enligt lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och annan personal inom hälso- och sjukvården, tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster samt organisationer som deltar i tillhandahållandet av dessa tjänster, deras personal och datatekniska enheter. Befolkningsregistercentralen har rätt att för skötseln av dessa uppgifter av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården få den information som behövs för utfärdande och återkallande av certifikat, för certifikat, för det tekniska underlaget för certifikat och för sändande av certifikat ur centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som verket upprätthåller. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har på motsvarande sätt rätt att för skötseln av sina lagstadgade uppgifter av Befolkningsregistercentralen få information om de certifikat som centralen utfärdat på ovan nämnda grunder. Informationen kan överlämnas med hjälp av en teknisk anslutning.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården upprätthåller roll- och attributdatatjänsten och kodsystem med hjälp av vilka tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, apotek, Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen för användning och certifiering av de riksomfattande informationssystemtjänsterna ges information om rätten att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och om rätten att använda yrkesbeteckning samt om giltighetstiden för dessa rättigheter. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har dessutom till uppgift att för Befolkningsregistercentralens certifikattjänster tillhandahålla sakkunskap om verksamheten inom hälso- och sjukvården samt om idkande av näring och yrkesutövning.


20 §
Styrning, övervakning och uppföljning

Den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av den elektroniska behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården, informationsadministrationen i anslutning därtill och skötseln och tillhandahållandet av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Den allmänna styrningen och övervakningen av Befolkningsregistercentralens certifikattjänst hör likväl gemensamt till social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets uppgifter.


Tillhandahållaren av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, Folkpensionsanstalten, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Befolkningsregistercentralen ska för egen del följa och övervaka att det dataskydd och den datasäkerhet som hänför sig till dess service förverkligas. Om någon har behandlat klientuppgifter i strid med lagen, ska behörig tillhandahållare av tjänster samt Folkpensionsanstalten på eget initiativ vidta behövliga åtgärder. För uppföljningen och övervakningen har tillhandahållaren rätt att få de egna patientregistrens logguppgifter från Folkpensionsanstalten.

Den ansvariga föreståndaren för en verksamhetsenhet för socialvård eller hälso- och sjukvård ska meddela skriftliga instruktioner om hur klientuppgifterna ska behandlas och om de förfaringssätt som ska iakttas samt se till att personalen har tillräcklig sakkunskap och kompetens för behandlingen av klientuppgifter. Dessutom ska varje tillhandahållare av tjänster och Folkpensionsanstalten ha en dataskyddsansvarig för uppföljnings- och övervakningsuppgifter.

22 §
Avgifter

Användningen av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § och som administreras av Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen är avgiftsbelagd för tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster. De avgifter som Folkpensionsanstalten tar ut bestäms trots 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet så att de motsvarar beloppet av kostnaderna för skötseln av tjänsterna. De avgifter som tas ut för Befolkningsregistercentralens prestationer bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten och med stöd av den.

Folkpensionsanstalten och Befolkningsregistercentralen ska årligen tillställa social- och hälsovårdsministeriet samt delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården en utredning av de faktorer som påverkar kostnaderna samt en bedömning av de totalkostnader som ligger till grund för det följande årets användningsavgifter.

25 §
Övergångsbestämmelser

Avgifter enligt 22 § börjar tas ut tre år och nio månader efter lagens ikraftträdande. Befolkningsregistercentralen kan dock för prestationer som den tillhandahållit i enlighet med 14 § ta ut avgifter som motsvarar kostnaderna för tillhandahållandet av service hos Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tills tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster börjar betala avgifter enligt 22 § till Befolkningsregistercentralen.


Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens certifikatsystem fungerar som ett reservsystem för de certifikattjänster som Befolkningsregistercentralen producerar för hälso- och sjukvården samt för elektroniska recept med stöd av 14 § i denna lag och 7 § i lagen om elektroniska recept (61/2007) högst till den 30 juni 2012. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för detta reservsystem i egenskap av certifikatutfärdare på det sätt som föreskrivs i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer.Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 155/2010
ShUB 24/2010
RSv 158/2010

Helsingfors den 19 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.