976/2010

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2010

Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 9 § som följer:

9 §
Priserna per enhet för specialundervisning i vissa fall

Utan hinder av bestämmelserna om gradering av priset per enhet i 4 § 3―5 mom., höjs priset per enhet för utbildningsanordnaren enligt 2―4 mom. gällande sådan utbildning som utbildningsanordnaren getts i särskild uppgift inom specialundervisningen som avses i 20 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (630/1998).

Vid beräkningen av priset per enhet för den utbildning som avses i 1 mom. höjs de priser per enhet som beräknats per studerande för de olika utbildningsområdena inom yrkesutbildningen med ett belopp som fås när nämnda utbildningsområdesspecifika priser per enhet multipliceras med 1,31.

I fråga om finansieringen av undervisning och handledning som ordnas för handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte och på finansieringen av förberedande utbildning för invandrare inför den grundläggande yrkesutbildningen tillämpas det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för yrkesutbildning multiplicerat med 1,65.

Det pris per enhet som beräknats för utbildningsanordnaren enligt 2 och 3 mom. höjs i fråga om gravt handikappade studerande med ett belopp som fås när det genomsnittliga pris per enhet som fastställts för yrkesutbildning med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet multipliceras med 1,12. Om ordnandet av utbildningen förutsätter att den studerande har ett personligt skolgångsbiträde, höjs priset per enhet för en sådan studerande dessutom med ett belopp som fås när nämnda genomsnittliga pris per enhet multipliceras med 2,72.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet bestäms för år 2011.

På finansiering som har beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 november 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.