969/2010

Utfärdad i Helsingfors den 11 november 2010

Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 18 kap. 23 § 2 mom. och 24 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådana de lyder, 23 § 2 mom. i lag 986/2008 och 24 § 3 mom. i lag 700/2010:

1 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut hos de försäkrade 2011 utgör 1,19 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra grunder för sjukvårdspremien som avses i 18 kap. 14 och 16―19 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Om en försäkrad får annan förvärvsinkomst än sådan som avses i 15―18 § i sjukförsäkringslagen, ska hos honom eller henne, utöver vad som bestäms i 1 mom., tas ut 0,l7 procent som sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

2 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie

Sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare 2011 utgör 0,82 procent av löneinkomsten, arbetsinkomsten och de andra grunder för dagpenningspremien som avses i 18 kap. 15―18 § i sjukförsäkringslagen.

Företagares tilläggsfinansieringsandel som, utöver den premie som avses i 1 mom., tas ut hos företagare 2011 är 0,10 procent av arbetsinkomsten enligt den försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

3 §
Avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas av arbetsgivarna 2011 utgör 2,12 procent av den lön som avses i 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31 december 2011.

Förordningens 1 § tillämpas på sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut för 2011.

Förordningens 2 och 3 § tillämpas på premier och avgifter som grundar sig på den lön eller arbetsinkomst som betalas ut för 2011.

Helsingfors den 11 november 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Konsultativ tjänsteman
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.