957/2010

Utfärdad i Helsingfors den 4 november 2010

Statsrådets förordning om justering av de eurobelopp som tillämpas vid behovsprövning i fråga om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 kap. 7 § 4 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådant det lyder i lag 1188/2009, som följer:

1 §
Inkomster som ska beaktas vid behovsprövning i fråga om arbetsmarknadsstöd

I fråga om arbetsmarknadsstödet ska vid prövningen av sökandens behov av ekonomiskt stöd beaktas hans eller hennes egna inkomster i sin helhet och även makens eller makans inkomster till den del de överstiger 660 euro i månaden.

Från det månadsvis uträknade beloppet av sådant fullt arbetsmarknadsstöd som avses i 7 kap. 4 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska i fråga om försörjningspliktiga dras av 50 procent från den enligt 7 kap. 6 § fastställda inkomstdel som överstiger 1 044 euro i månaden. I fråga om den som saknar familj ska på motsvarande sätt dras av 75 procent från den enligt 7 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestämda del av inkomsterna som överstiger 311 euro i månaden. Inkomstgränsen för den som har familj höjs med 130 euro för varje barn som inte har fyllt 18 år och som personen försörjer.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010.

Förordningen tillämpas på arbetsmarknadsstöd som hänför sig till tiden efter förordningens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 november 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Regeringssekreterare
Pekka Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.