949/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 november 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

För fiskefartyg som är registrerade i Finland och vars totallängd är minst 8 meter är torskfiske i Östersjön tillåtet endast med ett särskilt tillstånd för torskfiske som avses i artikel 10 till rådets förordning (EG) nr 1098/2007 och som har beviljats av den närings-, trafik- och miljöcentral som har registrerat fiskefartyget.

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet underhåller den i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 artikel 10 punkt 3 angivna förteckningen över fartyg som innehar särskilda tillstånd för torskfiske i Östersjön.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska före beviljandet av särskilda tillståndet få ministeriets bekräftelse att till förteckningen kan tas ett fartyg med i ansökan avsedd fiskekapacitet mätt i kilowatt.

3 §

Ansökan om det ovan i 1 § avsedda särskilda tillståndet för det kommande året ska göras senast den 3 december av pågående år.

Särskilda tillstånd kan sökas även under pågående år om den i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 artikel 10 punkt 2 angivna maximikapaciteten uttryckt i kilowatt inte överskrids i den förteckning som avses i 2 §.

4 §

Om det i ansökningsförfarandet som avses i 3 § 1 mom. uppstår en situation var man inte kan bevilja särskilda tillstånd för alla ansökta fartyg ska följande urvalsgrunder iakttas i ordningsföljd:

1) antal torskfiskeår från och med år 2005 från större till mindre;

2) det i ansökan avsedda fartygets ägares tidigare riktade torskfiske och särskilda tillstånd för torskfiske med ägarens andra fartyg efter år 2004;

3) ordning från den minsta till den största enligt fiskekapaciteten mätt i kilowatt.

Som ovan i 1 mom. 1 punkt nämnt torskfiskeår räknas ett kalenderår för vilket fartyget har haft särskilt tillstånd för torskfiske och för vilket det finns en registeranteckning om torskfångst från fiske med redskap för riktat torskfiske i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 2187/2005. En överflyttning av ett särskilt tillstånd från ett fartyg till ett annat beaktas i 1 mom. 1 punkten så att det fartygets torskfiskeår från vilket ett särskilt tillstånd tidigare flyttats räknas till godo för det fartyg som tagit emot ifrågavarande särskilda tillstånd och som deltar i ansökningsförfarandet.

Ovan i 1 mom. 2 punkt avsedd urvalsgrund kan användas som grund för beviljande av särskilt tillstånd endast för sådant fartyg vars ägares andra fartyg som idkat riktat torskfiske redan har särskilt tillstånd för en fiskekapacitet som minst motsvarar den ansökta mängden fiskekapacitet mätt i kilowatt. Beviljande av nytt tillstånd förutsätter att tidigare tillstånd dras in.

5 §

I ansökningsförfarandet som avses i 3 § 2 mom. behandlas ansökningarna i den ordning de har inskrivits som ankomna till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Om fler än en ansökan har ankommit samma dag ska de i 4 § föreskrivna urvalsgrunderna tillämpas.

6 §

Särskilt tillstånd för torskfiske kan inte beviljas för fartyg som fått ett bekräftande beslut om finansieringsstöd för definitivt upphörande av fiskeverksamheten.

7 §

Ett särskilt tillstånd för torskfiske som beviljats med stöd av denna förordning är i kraft till och med den 31 december av ifrågavarande år.

8 §

I ansökningsförfarandet som avses i 3 § 1 mom. reserveras i förteckningen som avses i 2 § lika mycket kapacitet för att beviljas av Ålands landskapsregering som de åländska fartygen som idkat riktat torskfiske hade den 3 december av det ifrågavarande året.

Jord- och skogsbruksministeriet reserverar i förteckningen som avses i 2 § kapacitet även för sådana till Ålands landskapsregering ankomna nya ansökningar som Ålands landskapsregering senast den 7 december för det pågående året har sänt uppgifter om till jord- och skogsbruksministeriet och som då maximikapaciteten räcker eller som en del av förfarandet enligt 4 § skulle få ett särskilt tillstånd i riket.

Om Ålands landskapsregering under det pågående året ämnar bevilja särskilda tillstånd för större kapacitetsmängd än vad som avses i 1 och 2 mom. ska den före beviljandet av särskilda tillstånd få jord- och skogsbruksministeriets bekräftelse att till förteckningen kan tas ett fartyg med i ansökan avsedd fiskekapacitet mätt i kilowatt.

Om Ålands landskapsregering inte beviljar den mängd särskilda tillstånd som avses ovan i 1 och 2 mom. eller den under pågående år indrar beviljade särskilda tillstånd överförs på sådant sätt befriad kapacitetsmängd till förfarandet som avses i 3 § 2 mom. eller i 8 § 3 mom. på basis av vems ansökan först har diarieförts som ankommen av närings-, trafik- och miljöcentralen eller Ålands landskapsregering.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2010.

Helsingfors den 10 november 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativa tjänstemannen
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.