946/2010

Utfärdad i Helsingfors den 11 november 2010

Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Syfte

I denna förordning föreskrivs om beviljande, utbetalning och användning av investeringsstöd för nya fartyg enligt statsbudgeten i syfte att förbättra miljöskyddet.

I fråga om denna förordning, som fungerar som ett stödprogram, ska en anmälan om statligt stöd göras till Europeiska kommissionen. Ibruktagandet av stödprogrammet kräver förhandsgodkännande av kommissionen. Stöd till enskilda företag som överstiger 7 500 000 euro ska anmälas särskilt till kommissionen.

I fråga om statsunderstöd gäller dessutom bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) miljöinnovation sådana miljöinnovationer som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd (2008/C 82/01) som antagits av Europeiska kommissionen,

2) små och medelstora företag företag som uppfyller de villkor för små och medelstora företag i kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG) jämte ändringar som gäller vid tidpunkten i fråga,

3) stora företag andra än i 1 punkten avsedda företag, och

4) riktlinjerna för miljöstöd gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd som antagits av Europeiska kommissionen.

3 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

Stöd kan beviljas för sådana investeringar i nya fartyg som förbättrar miljöskyddet i enlighet med riktlinjerna för miljöstöd.

4 §
Stödmottagare

Stöd kan beviljas företag som bedriver rederiverksamhet och som är registrerade i Finland.

5 §
Projekt som kan stödjas

Stöd kan beviljas för projekt

1) för vilket inget bindande avtal om att beställa ett nytt fartyg har ingåtts,

2) som gör det möjligt för stödmottagaren att höja nivån på det miljöskydd som är resultatet av dess verksamhet genom att gå längre än vad Europeiska unionens normer kräver, och som särskilt främjar användningen av alternativa bränslen eller utnyttjandet av tekniker för minskande av utsläppen från de bränslen som används ombord på fartyget, eller

3) som gör det möjligt för stödmottagaren att höja den nationella nivån på det miljöskydd som är resultatet av dess verksamhet även i avsaknad av Europeiska unionens normer.

6 §
Godtagbara kostnader

Till stödberättigande kostnader som förbättrar miljöskyddet hör de extra investeringskostnader som avses i riktlinjerna för miljöstöd och som är nödvändiga för att nå upp till en högre miljöskyddsnivå än vad Europeiska unionens normer kräver.

I avsaknad av Europeiska unionens normer ska som stödberättigande extra investeringskostnader anses de kostnader enligt riktlinjerna för miljöstöd som är nödvändiga för att nå upp till en högre miljöskyddsnivå än vad den nationella lagstiftningen kräver.

Vid fastställandet av de stödberättigande kostnaderna ska den avkastning och de kostnader som hänger samman med den extra investeringen under de fem första åren av investeringens varaktighet beaktas i enlighet med riktlinjerna för miljöstöd.

7 §
Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

Stöd kan beviljas för byggande av nya fartyg, om

1) fartyget avses bli registrerat i det finska fartygsregistret och infört i handelsfartygsförteckningen,

2) stödmottagaren uppskattas ha förutsättningar att bedriva fortgående lönsam verksamhet,

3) projektet kan antas bli genomfört inom tre år från det att ansökan lämnades in,

4) projektet uppfyller kraven i 5 och 6 § och de villkor som anges i riktlinjerna för miljöstöd, och

5) fartyget byggs på ett varv som finns i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Stöd kan inte beviljas, om Europeiska kommissionen i något annat stödärende har fattat ett beslut om återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i grundfördraget och sökanden med stöd av detta har meddelats ett beslut om återkrav enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapens bestämmelser om statligt stöd (300/2001), och sökanden inte har iakttagit beslutet inom fyra månader efter det att kommissionens beslut meddelades.

Stödbeslutet är villkorligt tills Europeiska kommission har godkänt stödprogrammet eller, om så krävs, en enskild ansökan.

8 §
Stödets maximibelopp

Stödets maximibelopp bestäms enligt de grunder som nämns i riktlinjerna för miljöstöd.

Stöd som beviljas enligt denna förordning kan för stora företag uppgå till högst 50 procent, för medelstora företag till högst 60 procent och för små företag till högst 70 procent av beloppet av de extra investeringar som ingår i fartygsprojektet. Maximibeloppet för stödet kan höjas om projektet uppfyller den definition på miljöinnovation som avses i 2 §.

Oberoende av vad som anges i 1 och 2 mom. kan stödet dock uppgå till högst 30 miljoner euro per fartyg.

9 §
Ansökan om stöd

Stöd söks hos kommunikationsministeriet.

Ansökan ska lämnas in innan sökanden ingår ett bindande avtal om beställning av ett nytt fartyg.

10 §
Utredningar som ska fogas till ansökan

Till ansökan ska fogas ett utlåtande som sökanden inhämtat av Statens tekniska forskningscentral eller något annat motsvarande opartiskt forskningsinstitut om att projektet gäller en sådan investering i ett nytt fartyg som uppfyller de villkor för beviljande av stöd som anges i 5 och 7 § och att de extra investeringskostnader som orsakas av projektet på grund av miljöskyddsaspekten överensstämmer med 6 §.

Till ansökan ska fogas sökandens egen bedömning och en opartisk sakkunnigs bedömning av den avkastning och de kostnader som anknyter till den extra miljöinvesteringen under en period av fem år räknat från den tidpunkt då fartyget överlämnas till beställaren eller sätts i trafik.

I det utlåtande som ska fogas till ansökan ska den som gett utlåtandet dessutom inkludera en redogörelse för och en försäkran om sin oavhängighet och opartiskhet i förhållande till sökanden.

11 §
Behandling av ansökningarna

De ansökningar som inkommit under en kalendermånad behandlas och avgörs på samma gång.

Om flera ansökningar har inkommit och de fullmakter som beviljats i statsbudgeten inte räcker till för att godkänna alla ansökningar, ska man när ansökningarna bedöms uppmärksamma de projekt som leder till den mest betydelsefulla förbättringen av miljöskyddsnivån.

12 §
Beslutet och villkoren i det

Kommunikationsministeriet fattar beslutet om beviljande av stöd.

Kommunikationsministeriet begär utlåtande av Trafiksäkerhetsverket om huruvida ansökan berättigar till stöd.

I beslutet kan kommunikationsministeriet ställa närmare villkor och begränsningar för betalningen och användningen av stödet.

Beslutet är villkorligt tills Europeiska kommissionen har godkänt stödprogrammet eller, om så krävs, ett enskilt stödbeslut.

13 §
Utbetalning av stöd

Stödet betalas till sökanden när fartyget har överlåtits till stödmottagaren och fartyget på dennas ansökan har skrivits in i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007). Stödet betalas dock tidigast ut år 2012.

Stödet betalas av det anslag som reserverats för ändamålet i statsbudgeten.

Utbetalningen av stödet förutsätter att Europeiska kommissionen har godkänt stödprogrammet. När det är fråga om stöd som överstiger 7 500 000 euro ska också en enskild stödansökan godkännas av kommissionen innan stödet kan betalas ut.

14 §
Sökandens anmälan om ändringar samt indragning av utbetalningen

Stödmottagaren ska underrätta kommunikationsministeriet om ändringar i de omständigheter som ligger till grund för beviljande av stödet.

Betalningen av stödet kan genom beslut av kommunikationsministeriet dras in innan stödet betalas ut, om grunderna för beviljandet har ändrats efter det att beslutet om stödet fattades.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2010 och gäller till och med den 31 december 2014.

Helsingfors den 11 november 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.