937/2010

Utfärdad i Helsingfors den 5 november 2010

Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) 10 § 2 mom. 9 punkten som följer:

10 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall särskilt


9) inom ramen för de beslut som riksdagen och ministeriet fattar med stöd av 8 § besluta om införande och tillämpning av ett i personalfondslagen (934/2010) avsett sådant resultat- eller vinstpremiessystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar vid affärsverket,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 44/2010
AjUB 6/2010
RSv 132/2010

Helsingfors den 5 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.