919/2010

Utfärdad i Helsingfors den 5 november 2010

Lag om ändring av lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder (299/2009) 7 § 2―4 mom. och

ändras 6 § 1 och 3 mom. samt 21 § 2 och 3 mom. som följer:

6 §
Överlåtelse av bostadstillgångar under skattefrihetsperioden

Om bolaget överlåter sådana tillgångar som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten och som bolaget har ägt i mindre än fem år, åläggs bolaget att betala en mot samfundsskattesatsen svarande del av skillnaden mellan överlåtelsepriset och den anskaffningsutgift som inte har avskrivits vid beskattningen.


Om bolaget under skatteåret överlåter tillgångar till ett värde som överskrider tio procent av värdet på de tillgångar som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten och som bolaget ägde vid ingången av skatteåret, frånsett de tillgångar som nämns i 1 mom. i denna paragraf, åläggs bolaget för den överstigande delen att betala en mot samfundsskattesatsen svarande del av skillnaden mellan de tillgångar som överlåtits under skatteåret och den anskaffningsutgift som beräknats för dem enligt 5 § och som inte har avskrivits vid beskattningen.


21 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för det skatteår som inleds under år 2010.

Under skatteåren 2010―2013 får den ägarandel som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten och 8 § 2 mom. inte överskrida 30 procent av bolagets aktiekapital.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 113/2010
FiUB 34/2010
RSv 153/2010

Helsingfors den 5 november 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Tapani Tölli

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.