917/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 oktober 2010

Lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 11 § och

fogas till 55 § ett nytt 2 mom. som följer:

11 §
Rätt till ålderspension för den som får arbetslöshetsdagpenning

Den som på grundval av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar har rätt att vid 62 års ålder få ålderspension utan någon minskning enligt 10 § 2 mom.

55 §
Retroaktiv utbetalning av förmåner

Ålderspension utan förtidsminskning enligt 11 § beviljas dock tidigast från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan, och den betalas inte för den tid som föregår ansökan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 91/2010
ShUB 19/2010
RSv 126/2010

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.