914/2010

Utfärdad i Helsingfors den 29 oktober 2010

Lag om ändring av 5 och 13 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) ett nytt 3 mom. och till 13 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

När den nedsatta avgift för en nyetablerad företagare som avses i 115 § i lagen om pension för företagare bestäms, beaktas som företagsverksamhet enligt den lagen också företagarens verksamhet enligt FöPL. På en företagare vars företagsverksamhet enligt FöPL har inletts första gången före den 1 januari 2001 tillämpas inte 115 § i lagen om pension för företagare.

13 §

Om det till en primär förmån som avses i 85 § i lagen om pension för företagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning enligt 17 § i FöPL och 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 91/2010
ShUB 19/2010
RSv 126/2010

Helsingfors den 29 oktober 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.